Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Novinky ve videopůjčovnách v červnu a červenci

Novinky ve videopůjčovnách v červnu a červenci

sniper1
sniper1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tak co nám při­ná­ší fir­ma Bonton do našich video­půj­čo­ven? Podívejte se sami, co za fil­my si může­te půj­čit.

 

 

Černý rytíř / Black kni­ght 
Co takhle neplá­no­va­ný výlet do 14. sto­le­tí?
Režie: Gil Junger
Hrají: Martin Lawrence, Jeffrey Kwatinetz, Peaches Davis, Jack Brodsky

Upovídaný a maza­ný Jamal Walker (Martin Lawrence) má vel­ké plá­ny, ale zatím je zastr­če­ný v zábav­ním par­ku a jeho prá­ce nikam neve­de. Jednoho dne se mu ale sta­ne neho­da a Jamal se časem pře­ne­se zpát­ky do Anglie 14. sto­le­tí - do svě­ta rytí­řů v září­cí zbro­ji, kte­ré­mu vlád­ne bezbož­ný král a kde dámy potře­bu­jí pomoc. Středověk se úpl­ně změ­ní a nikdy už nebu­de stej­ný, když ho z 21. sto­le­tí navští­ví Jamal a chce pomá­hat odváž­né­mu rytí­ři a krás­né dámě pora­zit zlé­ho krá­le. ČERNÝ RYTÍŘ - kome­die o mla­dí­ko­vi z jiné doby a s jiným názo­rem na věc.
c 2001 Twentieth Century Fox Film Corporation.

 
 

Sloužit Sáře / Serving Sara
 Jediná věc, kte­rá je může spo­jit, je pomsta ...
Režie: Reginald Hudlin
Hrají: Elizabeth Hurley, Matthew Perry, Bruce Cambell, Vincent Pastore, Amy Adams

Krásná Sara Moore (Elizabeth Hurley) je zrov­na v New Yorku, když dosta­ne od své­ho man­že­la Gordona (Bruce Campbell), boha­té­ho far­má­ře, návrh k roz­vo­du. Jjejí vypo­čí­ta­vý muž, se kte­rým vydě­la­la vel­ký balík peněz, dokon­ce najal Joa Tylera (Matthew Perry), aby jí pomohl s vyři­zo­vá­ním všech nepří­jem­ných zále­ži­tos­tí. Jenže Sara to jen tak nene­chá. Zpočátku je v šoku, ale teď je při­pra­ve­ná k pomstě. A ta bude slad­ká!

c 2002 MP Movies Managenent FtM Productions GmbH & Co. KG a Paramount Pictures. 

.

 

Děvčátko
Na ces­tě mezi byty, poste­le­mi a sny ...
Režie: Benjamin Tuček
Hrají: Dorota Nvotová, Dana Batulková, Tatiana Vilhelmová, Ondřej Vetchý, Marta Issová, Adéla Decastelo, Jana Hubinská, Pavel Kikinčuk, Mário Kubaš, Lukáš Latinák 

Během tří dnů a nocí na peri­fe­rii dneš­ní­ho vel­ko­měs­ta se sedm­nác­ti­le­tá Ema roz­je­de s fra­je­rem Viktorem, pro­ži­je romá­nek s budou­cím pilo­tem Karlem a potká jedi­né­ho oprav­do­vé­ho muže své­ho pří­bě­hu, taxi­ká­ře bez taxí­ku. Ve vzta­ho­vém pro­ple­ten­ci se posta­vy a jejich city náhod­ně setká­va­jí a  osu­do­vě míje­jí. Zhuštěný milost­ný pří­běh je vyprá­věn tak, jak Ema vní­má svět kolem sebe a hle­dá v něm lás­ku, radost a zába­vu. Není však jedi­ná, kdo tou­ží po štěs­tí a nechce niko­mu ublí­žit. 

 

13 duchů / 13 Ghosts
Horší než být v domě s duchem je být v domě se 13 duchy!
Režie: Steve Beck
Hrají: F. Murray Abraham /Držitel OscaraŽ - Amadeus/, Tony Shalhoub /Spy Kids, Muži v čer­ném 1, 2, Galaxy Quest/, Matthew Lillard /Vřískot/, Shannon Elizabeth /Prci, prci, prcič­ky 1, 2, Supersvůdníci, Scary Movie/, Rah Digga

Rodina zdě­dí od podi­vín­ské­ho strýč­ka skvě­lý sta­rý dům. Ale zdá se, že síd­lo má své vlast­ní nebez­peč­né oby­va­te­le. Otec s dce­rou se, chy­ce­ni mezi posuv­ný­mi stě­na­mi, setká­va­jí s moc­ný­mi a pomstych­ti­vý­mi duchy, kte­ří zni­čí kaž­dé­ho, kdo jim zkří­ží ces­tu. Rodina se nako­nec spo­jí s tajem­ným lov­cem, kte­rý chce osvo­bo­dit v domě uvěz­ně­né mrt­vé duše. V zou­fa­lém poku­su zachrá­nit se dřív než bude poz­dě, živí oby­va­te­lé domu zjiš­ťu­jí, že samot­né síd­lo je hádan­kou, kte­rá obsa­hu­je klíč k oka­mži­té záchra­ně ... nebo záhubě. 
c 2001 Columbia Pictures Industries, Inc. a Warner Bros., a Division of Time Warner Entertainment Company, L.P.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23881 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58039 KB. | 10.08.2022 - 11:11:49