Další kalendář na rok 2019: Zamiluj si svůj život

Další kalen­dář na rok 2019: Zamiluj si svůj život
Ohodnoťte člá­nek

Louise L. Hay inspi­ro­va­la mili­o­ny lidí? K čemu? K nalé­zá­ní vlast­ní hod­no­ty a k žití živo­ta v rados­ti, v nalé­zá­ní i drob­ných rados­tí a hle­dá­ní sou­vis­los­tí mezi pro­ží­vá­ním všed­ních dnů a těmi vel­ký­mi poci­ty štěs­tí, na kte­ré kaž­dý z nás čeká. Čekat nemu­sí­me, sta­čí jim vyjít napro­ti.

Tím, že bude­me žít pocti­vě a napl­no kaž­dý den.

Lucie Ernestová už něko­li­ká­tý rok malu­je a kres­lí obráz­ky k námě­tu kalen­dá­ře Miluj svůj život a rok 2019 je snad ješ­tě o kus lep­ší než ty minu­lé, o kte­rých jsem bez nad­sáz­ky říka­la, že jsou nepře­ko­na­tel­né. Ale snad je to jen tím, že jsou to zase nové obráz­ky, nová téma­ta a je v tom to nad­še­ní z vědo­mí, že máme před sebou s pře­lo­mem roku zno­vu a zno­vu nejen čis­tý list papí­ru, ale rov­nou celý čis­tý sešit plný bílých nepo­psa­ných strá­nek.

Ta magie nové­ho roku!

Milujete to? Já nesku­teč­ně! Jsem vždyc­ky nad­še­ná z nových seši­tů, notýs­ků, diá­řů, kalen­dá­řů s nepo­psa­ný­mi lis­ty, ta vůně nové­ho roku, prv­ní­ho led­na a prv­ní­ho led­no­vé­ho týd­ne je nesmír­ně fas­ci­nu­jí­cí.

I bez před­se­vze­tí, kte­rá pře­kva­pi­vě nebý­va­jí zahr­nu­ta v tom­to nad­še­ní, no a mož­ná prá­vě pro­to, je to čas, ve kte­rém je všech­no mož­né. Může úpl­ně všech­no při­jít. Všechno může být nové, čis­té, krás­né, zno­vu krás­né, nově krás­né, dal­ší šan­ce na úpl­ně všech­no. Starý rok je za námi, roz­lou­če­ní za námi, zku­še­nos­ti v kap­se a jede­me nano­vo.

A to je kouz­lo i moti­vač­ních kalen­dá­řů

Ty nástěn­né mají jed­nu výho­du. Každé téma s vámi pobu­de pěk­ně celý měsíc. V led­nu nás autor­ky pře­svěd­čí, že se máme zku­sit otví­rat novým zku­še­nos­tem a dát víru osu­du, že nám při­dá něco nové­ho… něčím nás inspi­ru­je. Něčím poda­ru­je.

A v úno­ru pak oto­čí­me na dal­ší odsta­ve­ček…. „Žádná oso­ba, mís­to nebo věc nade mnou nemá žád­nou moc, pro­to­že jen já ovlá­dám svou mysl. Autority již nepo­va­žu­ji za bož­stvo. Nyní se učím, jak si vzít zpět svou sílu a stát se sama sobě auto­ri­tou. Přijímám sebe sama jako sil­nou, zod­po­věd­nou bytost. Když kaž­dé ráno medi­tu­ji, jsem ve spo­je­ní se svou vnitř­ní moud­ros­tí. Škola živo­ta se ode­hrá­vá na všech úrov­ních a já postup­ně zjiš­ťu­ji, že my všich­ni jsme stu­den­ty a uči­te­li. Každý z nás při­šel, aby se něče­mu nau­čil a něče­mu nau­čil dru­hé.

Když naslou­chám svým myš­len­kám, jem­ně vedu svou mysl k tomu, aby důvě­řo­va­la mé vnitř­ní moud­ros­ti. Rostu, dozrá­vám a svě­řu­ji veš­ke­ré své zále­ži­tos­ti na zemi Božskému zdro­ji. Všechno je v pořád­ku.“

A máme před sebou dal­ší měsíc nových výzev a mož­nos­tí. A pak dal­ší a dal­ší  a bude sko­ro léto. S peč­li­vý­mi poznám­ka­mi v okén­kách si pak může­te udě­lat s kon­cem roku i inven­tu­ru toho, co vám rok dal a vzal a kam jste se posu­nu­li. Všechno hez­ky na jed­nom mís­tě.

Takže bere­te výzvu?  Miluj svůj život v roce 2019?

O autor­kách:

Louise L. Hay (1926–2017) byla uzná­va­nou lek­tor­kou v obo­ru meta­fy­zi­ky a autor­kou mno­ha best­selle­rů, včet­ně bib­le pozi­tiv­ní­ho myš­le­ní „Miluj svůj život“. Z toho­to uče­ní vychá­zí i ten­to kalen­dář. Vycházela z vlast­ních trau­ma­tic­kých zku­še­nos­tí z dět­ství a v 81 letech nato­či­la prv­ní film o své prá­ci s názvem Miluj svůj život. Založila své nakla­da­tel­ství a mimo jiné se podí­le­la i na kuchař­ce, kte­rá vyzdvi­hu­je zdra­vot­ní pří­no­sy prostých oby­čej­ných výva­rů. Snad pro­to se doži­la i tako­vé­ho věku.

Lucie Ernestová je máma dvou klu­ků, inspi­ru­jí­cí ilu­strá­tor­ka, ces­to­va­tel­ka, ale i milov­ni­ce své­ho živo­ta na samo­tě za Prahou. Kreslí inspi­rač­ní obráz­ky pro malé i vel­ké. Vzbuzují v lidech otáz­ky, námě­ty, inspi­ra­ce a pomá­ha­jí roz­ví­jet zají­ma­vé roz­ho­vo­ry. Ke kalen­dá­ři na celý rok to nemoh­la být lep­ší vol­ba!

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, 2018, www.synergiepublishing.com

 

Renata Petříčková

Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....

Související příspěvky:

  • ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok19. srpna 2017 ROZHOVOR Lucie Ernestová: Miluj svůj život 2018 a ponoření se do kalendáře pro příští rok Kalendář Miluj svůj život je nástěnným šperkem, který vás provede nejen praktickými individuálními plány vašeho roku 2018, ale také potěší duši, nejen obrázky, ale i texty, které jsou […]
  • Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne20. července 2017 Myšlenky moudrosti od Louise L. Hay tvoří radostnější prožití všedního dne Kde pramení lidská moudrost? V hlavě a srdci… nejlépe, jsou-li ty to dva pocitové a informační zdroje lidského vědomí v souladu. Jak myslíte, tak žijete. O tom žádná – s tím bude souhlasit […]
  • Opráski 201921. listopadu 2018 Opráski 2019 Rok 2018 se již nezadržetelně blíží ke svému konci a rok 2019 pomalu, ale jistě klepe na dveře. Jaz, ředitel slavného Historického ústafu, připravuje od roku 2015 svůj vlastní kalendář […]
  • Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa6. srpna 2018 Skryté světy 2019: Kalendář z jiného světa Rok 2019 je za dveřmi a takový kalendář, nad kterým vás ilustrace donutí chvilku postát a přemýšlet, se rozhodně hodí. Ne každý den je úplně super a někdy potřebuje lidský mozek vypnout a […]
  • OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 201817. listopadu 2017 OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018 OPRÁSKI SČESKÍ HISTORJE 2018 Už jste letos přemýšleli o tom, jaký si pořídíte nástěnný kalendář? Tápete, a rádi byste něco nového a netradičního? A co takhle třeba vyzkoušet kalendář na […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství...7. února 2018 Karty vědomé duše: Krásná oslava ženství a lidství... Kartičky Karty vědomé duše jsou malé drahokamy v ruce. Snad je to těmi něžnými slovy, nebo nádhernými obrázky, které opravdu září na dálku a jsou jako fotografie ze vzdálených snových […]
  • Vzácná návštěva - Clemens Kuby25. března 2017 Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spisovatel Clemens Kuby. Kdo by ho přece jen neznal, tak vězte, že se věnuje hlavně lidskému tělu a mysli. […]
  • NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ22. dubna 2016 NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ Výroční ceny nakladatelství Albatros za rok 2015 znají od včerejška své vítěze. Do pomyslné síně slávy vstoupila spisovatelka Martina Drijverová, která z rukou generálního ředitele skupiny […]
  • Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely...20. června 2017 Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely... Čaroděj Harry Potter si podmanil celý mudlovský svět. Kouzla a magie se díky němu dostaly téměř do každé domácnosti a 26. června uplyne už neuvěřitelných dvacet let od vydání první knihy o […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *