Veletrh Svět knihy 2017 nabízí pestrou nabídku knih, zábavy i poučení

DSCN8066

Od čtvrt­ka 11. do nedě­le 14. květ­na 2017 se v Průmyslovém palá­ci na Výstavišti Praha Holešovice koná 23. roč­ník mezi­ná­rod­ní­ho kniž­ní­ho veletr­hu a lite­rár­ní­ho fes­ti­va­lu Svět kni­hy 2017. Veletrh má svou tra­di­ci a pra­vi­del­né návštěv­ní­ky, ale nabí­zí stá­le zají­ma­vé novin­ky a boha­tý dopro­vod­ný pro­gram. Ke stá­va­jí­cím vysta­vo­va­te­lům vel­kých nakla­da­tel­ství a kniž­ních dis­tri­bu­to­rům se při­da­ly men­ší spe­ci­a­li­zo­va­ná nakla­da­tel­ství a fir­my, kte­ré se spe­ci­a­li­zu­jí na hry nebo audi­ok­ni­hy.

Každý den pro­bí­há něko­lik auto­gra­mi­ád, veřej­ných čte­ní, bese­dy s auto­ry lite­rár­ních děl nebo ilu­strá­to­ry. Z boha­té nabíd­ky si může vybrat kaž­dý pod­le své­ho zájmu. Kromě pro­dej­ních stán­ků je zdě něko­lik inter­ak­tiv­ních pro­sto­rů, kde si mohou zájem­ci vyzkou­šet nové hry.

Jeden z nej­roz­sáh­lej­ších pro­gra­mo­vých okru­hů byl při­pra­vo­ván ve spo­lu­prá­ci s nakla­da­te­li dět­ské lite­ra­tu­ry, pro­fes­ní­mi sdru­že­ní­mi a orga­ni­za­ce­mi, jež se věnu­jí pod­po­ře vzta­hu dětí a mlá­de­že k čet­bě knih. Pod názvem celo­re­pub­li­ko­vé kam­pa­ně na pod­po­ru čet­by knih Rosteme s kni­hou je před­sta­vo­vá­na lite­ra­tu­ra pro děti a mlá­dež, jsou oce­ňo­vá­ni účast­ní­ci lite­rár­ních sou­tě­ží, záro­veň se for­mou vlast­ních pořa­dů mají mož­nost pre­zen­to­vat part­ne­ři kam­pa­ně.

Milovníkům fan­ta­sy a sci-fi lite­ra­tu­ry je vyhra­zen spe­ci­ál­ní pro­stor v pra­vém kří­d­le Průmyslového palá­ce, ve kte­rém se stří­da­jí auto­ři toho­to žán­ru. Programová část je tra­dič­ně rea­li­zo­vá­na zejmé­na ve spo­lu­prá­ci s časo­pi­sem Pevnost a XB-1.

SVĚT KNIHY PRAHA 2017 v čís­lech:

Počet vysta­vo­va­te­lů: 396

Počet stán­ků: 205

Plocha: 3.412 m2

Počet zemí a regi­o­nů - vysta­vo­va­te­lé: 31

Bělorusko, Česká repub­li­ka, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Indonésie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Peru, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Skotsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Ukrajina, USA, Velká Británie

Pořadatelem veletr­hu je Svět kni­hy, s.r.o., spo­leč­nost Svazu čes­kých knih­kup­ců a nakla­da­te­lů

Záštitu nad akci pře­vzal minis­tr kul­tu­ry ČR, pri­má­tor­ka hl. m. Prahy, sta­ros­ta MČ Praha 7

 Více o pro­gra­mu najdou zájem­ci na http://sk2017.svetknihy.cz/cz/home/program/


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ22. dubna 2016 NAKLADATELSTVÍ ALBATROS UDĚLILO VÝROČNÍ CENY. DOMINOVALY JIM ŽENSKÉ AUTORKY, DO SÍNĚ SLÁVY VSTOUPILA MARTINA DRIJVEROVÁ Výroční ceny nakladatelství Albatros za rok 2015 znají od včerejška své vítěze. Do pomyslné síně slávy vstoupila spisovatelka Martina Drijverová, která z rukou generálního ředitele skupiny […]
  • Křest knihy Peruť 31221. dubna 2018 Křest knihy Peruť 312 V úterý 13.únoru se konal v Galerii Lucerna v Praze slavnostní křest knihy Peruť 312 a vernisáž výstavy fotografií. Knihu vydalo vydavatelství Mladá fronta a.s. a paní Magdaléna Deiml, […]
  • RECENZE: Karty posvátné síly24. května 2019 RECENZE: Karty posvátné síly Karty posvátné síly prostřednictvím totemových zvířat, mýtických a duchovních bytostí, posvátných symbolů a mandal přináší léčivou energii, uvědomění, porozumění a inspiraci k hledání […]
  • TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla12. listopadu 2017 TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla TURISTICKÝ ZÁPISNÍK (Tipy a rady, jak si užít výlet do přírody) od Michala Pohla Pro malé i velké turisty je tu dokonalá a praktická příručka pod názvem „Turistický zápisník“ od Milana […]
  • Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze14. dubna 2017 Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze Vrátíte se s autorem o třicet let zpět. Poté, co se bezpochyby zázračně zotavil z vážného úrazu si jel splnit sen. Natočit do Ladaku film o hledání nového karmapy. Kdoví, zda-li se už […]
  • Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou5. prosince 2018 Křest knihy Průvodce stalinistickou Prahou Ve čtvrtek 22.listopadu se konal v Praze v Literární kavárně Academia křest nové knihy Jiřího Padevěta Průvodce stalinistickou Prahou 1948 – 1956. Kniha je obsáhlou publikací, která je […]
  • Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely...20. června 2017 Brány školy čar a kouzel se znovu otevřely... Čaroděj Harry Potter si podmanil celý mudlovský svět. Kouzla a magie se díky němu dostaly téměř do každé domácnosti a 26. června uplyne už neuvěřitelných dvacet let od vydání první knihy o […]
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
  • Vzácná návštěva - Clemens Kuby25. března 2017 Vzácná návštěva - Clemens Kuby Hlavní město naší republiky se má na co těšit – do Prahy totiž přijede světoznámý spisovatel Clemens Kuby. Kdo by ho přece jen neznal, tak vězte, že se věnuje hlavně lidskému tělu a mysli. […]
  • Čtenářská výzva 201619. ledna 2016 Čtenářská výzva 2016 Jestliže máte rádi knihy stejně jako my, neměli byste promarnit jedinečnou soutěž na databazeknih.cz. Redakce pro všechny milovníky knih připravila seznam dvaceti knih, které si sami […]