Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Novinky na VHS a DVD

Novinky na VHS a DVD

film41
film41
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes neu­mí­rej, Doba ledová,Na pokra­ji smr­ti a Trosečníci.

 

Dnes neu­mí­rej / Die Another Day
Diamantovému krá­li na sto­pě.
Režie: Lee Tamahori 
Hrají: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike, Rick Yune

007 (Pierce Brosnan) je zajat a mučen při taj­né misi mezi Severní a Jižní Koreou. Britům se ho ale poda­ří na posled­ní chví­li vymě­nit za korej­ské­ho zajat­ce. James Bond musí čelit obvi­ně­ní z mož­né­ho pro­zra­ze­ní důle­ži­tých infor­ma­cí, čeká ho šer­míř­ský sou­boj s bili­o­ná­řem Gravesem (Toby Stephens), mise na Kubu, kde pozná nejen krás­né křiv­ky agent­ky CIA Jinx (Halle Berry), a ces­ta do ledo­vé­ho palá­ce na Islandu, kde se poku­sí zjis­tit, kdo tolik sto­jí o roz­pou­tá­ní nej­ni­či­věj­ší vál­ky!

c 2002 Danjaq, LLC a United Artists Corporation.

 

Doba ledo­vá / Ice Age
Přišli. Rozehřáli. Zvítězili.

Režie: Chris Wedge

Bylo neby­lo. Ne tak dáv­no, sotva před 20.000 lety, v prehis­to­ric­kém svě­tě, začí­ná pří­běh o mi-mi-migraci. Jak má jeden ale poznat, že jde o Dobu ledo­vou a ne tře­ba o Mrazivé časy nebo Velký chlad? No, tak se na naše hrdi­ny podí­vej­te! Obličeje mají vylo­že­ně ledo­vé. A s tím pře­su­nem je doce­la honič­ka, zvlášť když zví­ře­cí tým - mamut, tygr a leno­chod - najdou lid­ské mlá­dě, moc roz­to­mi­lé­ho člo­víč­ka, a usmys­lí si, že prc­ka vrá­tí rodi­čům. 
Na konec by to chtě­lo něja­kou změ­nu. Což takhle „glo­bál­ní otep­le­ní“?

c 2002 Twentieth Century Fox Film Corporation.

 

Na pokra­ji smr­ti / Half Past Dead
200 mili­o­nů dola­rů. Skála zno­vu oží­vá!

Režie: Don Michael Paul
Hrají: Steven Seagal /Přepadení v Pacifiku, Profesionál/, Morris Chestnut /Bratři, Mrtvá zóna/

Vítejte v Alcatrazu. „Skála“ byla zno­vu ote­vře­na a prv­ní zlo­či­nec urče­ný
 pro elek­tric­ké křes­lo zná tajem­ství 200 mili­o­nů dola­rů. Přepadová sku­pi­na (vede­ná Morrisem Chestnutem) nepři­šla pro­to, aby své štěs­tí necha­la pro­mě­nit v dým. Tajný agent FBI v Alcatrazu Petrosevič (Steven Seagal) musí situ­a­ci zvlád­nout a zachrá­nit soud­ky­ni vrch­ní­ho sou­du drže­nou jako rukojmí. Ke vše­mu musí pře­svěd­čit své­ho „par­ťá­ka“ (Ja Rule) i ostat­ní věz­ně, aby se při­da­li na správ­nou stra­nu. Na stra­nu spra­ve­dl­nos­ti. 

c 2002 Half Dead Productions, Inc.
 

 
 

Trosečníci / Swept Away
Bohatá žena. Obyčejný námoř­ník. Opuštěný ost­rov…
Režie: Guye Ritchie
Hrají: Madonna, Adriano Giannini

Madonna a Adriano Giannini v dob­ro­druž­né kome­dii reži­sé­ra a sce­náris­ty Guye Ritchieho. Příběh lás­ky, sexu a peněz na poza­dí raj­ské­ho ost­ro­va ve Středozemním moři. 
Bohatá a bez­sta­rost­ným živo­tem zhýč­ka­ná žena (Madonna) a pohled­ný ital­ský rybář (Giannini) se oct­nou sami na opuš­tě­ném ost­ro­vě, kde vel­ké pení­ze a bohat­ství ztrá­cí význam. V drs­né, ale krás­né pří­ro­dě spo­leč­ně musí bojo­vat o pře­ži­tí a jejich odliš­nos­ti se náh­le stá­va­jí zdro­jem divo­ké váš­ně a živel­né fyzic­ké při­taž­li­vos­ti. 

c 2002 Columbia Pictures Industries, Inc. 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,26789 s | počet dotazů: 244 | paměť: 58112 KB. | 11.08.2022 - 14:17:28