Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > DVD a Video Tipy > Novinky na DVD a VHS v Dubnu

Novinky na DVD a VHS v Dubnu

Mnoho zají­ma­vých fil­mů a doku­men­tů bude mít pre­mi­é­ru na VHS a DVD v dub­nuS.W.A.T. /S.W.A.T/
akč­ní kome­die
Režie: Clark Johnson
Hrají: Samuel L. Jackson, Colin Farrell, Michelle Rodriguez, LL Cool J
Dva zku­še­ní poli­caj­ti se smys­lem pro humor (Samuel L. Jackson a Colin Farrell) se spo­jí se dvě­ma odváž­liv­ci z uli­ce (Michelle Rodriguez a LL Cool J) a vytvo­ří neu­vě­ři­tel­ný - a vel­mi efek­tiv­ní - S.W.A.T. tým. Jejich prv­ní úkol: trans­port mezi­ná­rod­ní­ho dro­go­vé­ho krá­le do fede­rál­ní vyšet­řo­va­cí vaz­by - a to vše poté, co zlo­či­nec nabíd­ne 100 mili­o­nů dola­rů tomu, kdo jej osvo­bo­dí!
Zvuk: čes­ký 5.1, ang­lic­ký 5.1
Titulky: čes­ké, ang­lic­ké
Délka: 117 min.
Speciální bonu­sy: Komentář reži­sé­ra a her­ců, Vynechané scé­ny, Záběry z natá­če­ní, Natáčení pře­střel­ky, S.W.A.T. - TV seri­ál, Filmografie, Film o fil­mu, Kinotrailer

c 2003 Columbia TriStar Home Entertiment

Detektivové z Hollywoodu /Hollywood Homicide/
akč­ní kome­die
Režie: Ron Shelton
Hrají: Harrison Ford, Josh Hartnett, Lena Olin, Bruce Greenwood
Na OscaraŽ nomi­no­va­ný Ron Shelton (Nejlepší scé­nář - Bull Durham, 1989) při­chá­zí s akč­ní kome­dií, u kte­ré bude­te sedět na žid­li jako při­le­pe­ní. Harrison Ford a Josh Hartnett v tom­to fil­mu úpl­ně pozmě­ni­li styl fil­mů o detek­ti­vech.
V Hollywoodu není nikdo tím, kým chtěl být. Zkušený poli­cej­ní detek­tiv Joe Gavilan (Ford) a jeho mla­dý kole­ga K. C. Calden (Hartnett) nejsou výjim­kou. Joe pod­ni­ká, K. C. je na počát­ku své herec­ké kari­é­ry a kur­zu jógy - a najed­nou dosta­nou vyšet­řo­vá­ní vel­ké­ho pří­pa­du vraž­dy. S hlav­ním pode­zře­lým v patách se musí Joe a K. C. infil­tro­vat do nebez­peč­né­ho svě­ta zlo­či­nu. Chytat vel­kou rybu může být zábav­né dob­ro­druž­ství, ale také zou­fa­lý zápas o život!
Zvuk: čes­ký 2.1, ang­lic­ký 5.1, maďar­ský 5.1, rus­ký nesyn­chron­ní dabing 5.1
Titulky: čes­ké, arab­ské, bul­har­ské, chor­vat­ské, holand­ské, ang­lic­ké, řec­ké, hind­ské, maďar­ské, island­ské, pol­ské, rumun­ské, rus­ké, slo­vin­ské, turec­ké
Délka: 111 min.
Speciální bonu­sy: Komentář reži­sé­ra, Film o fil­mu, Dokumenty z natá­če­ní , Filmografie, 9 kino­trai­le­rů

c 2002 Columbia TriStar Home Entertiment

Nebezpečné hry 2 /Wild Things 2/
thriller
Režie: Jack Perez
Hrají: Susan Ward, Leila Arcieri, Isaiah Washington
Lepší a divo­čej­ší než před­cho­zí film! Nebezpečné hry 2 je sexy pokra­čo­vá­ní, kte­ré vám uká­že, jak dale­ko mohou dvě krás­né dív­ky zajít, když mají dostat to, co chtě­jí.
Děsně zazo­ba­ný nevlast­ní otec Brittney Haver umřel a vypa­dá to, že život v luxu­su kon­čí. Ale situ­a­ce nabe­re spád, když si její úžas­ná spo­lu­žač­ka začne dělat nárok na pení­ze zemře­lé­ho. Všechno je v sáz­ce a dvě dív­ky jdou tvr­dě pro­ti sobě v sou­bo­ji, kte­rý je zave­de ze soud­ní síně do lož­ni­ce. až k nebez­peč­né pro­pas­ti vraž­dy.
Zvuk: čes­ký 5.1, ang­lic­ký 5.1, maďar­ský 5.1, rus­ký nesyn­chron­ní dabing 5.1
Titulky: čes­ké, arab­ské, chor­vat­ské, dán­ské, holand­ské, ang­lic­ké, fin­ské, řec­ké, hind­ské, maďar­ské, nor­ské, pol­ské, rumun­ské, rus­ké, slo­vin­ské, švéd­ské, turec­ké
Délka: 90 min.
Speciální bonu­sy: Film o fil­mu, 5 kino­trai­le­rů

c 2002 Columbia TriStar Home Entertiment

Propad do tem­not /Darkness Falls/
thriller/horor
Režie: Jonathan Liebesman
Hrají: Chaney Kley, Emma Caulfield, Lee Cormie, Grant PiroKdysi dáv­no žila tajem­ná žena, kte­rá prv­ní zoub­ky malých dětí vymě­ňo­va­la za zla­té min­ce. Pak ji ale postih­la tragé­die, její dům sho­řel a ona se obě­si­la. Ve měs­tě Darkness Falls se jí dodnes říká „zoub­ko­vá víla“.
Malý chla­pec Kyle od své kama­rád­ky Caitlin věděl, že se v noci, až víla při­jde, nesmí dívat. Pak se ale pro­bu­dil a uvi­děl ji. Chtěla ho zabít.
Je tomu už 12 let a Kyle (Chaney Kley) je dospě­lý. Vrací se do měs­ta, aby ochrá­nil malé­ho bra­t­ra Caitlin (Emma Caulfield) a aby se zno­vu setkal se záhad­nou ženou v mas­ce.
Zvuk: ang­lic­ký 5.1, maďar­ský 5.1, rus­ký 5.1, špa­něl­ský 5.1
Titulky: čes­ké, arab­ské, chor­vat­ské, holand­ské, ang­lic­ké, řec­ké, hind­ské, maďar­ské, island­ské, pol­ské, rus­ké, srb­ské, slo­vin­ské, špa­něl­ské, turec­ké
Délka: 82 min.
Speciální bonu­sy: Audio komen­tá­ře fil­mo­vých tvůr­ců , Vynechané scé­ny, Dokument - Legenda Matildy Dixon, Film o fil­mu , Srovnání se sto­ry­bo­ar­dy, 7 kino­trai­le­rů

c 2002 Columbia TriStar Home Entertiment

Master & Commander: Odvrácená stra­na svě­ta /Master and Commander: The Far Side of the World/
dob­ro­druž­ný
Režie: Peter Weir
Hrají: Russell Crowe, Paul Bettany, James D´Arcy, Edward Woodall
Na loď Jacka Aubreyho (Russell Crowe), Lucky, náh­le zaú­to­čí nepří­tel, a přes­to­že je vel­mi poni­če­ná a mno­ho lidí z posád­ky je zra­ně­ných, Aubrey se vydá­vá na nebez­peč­nou plav­bu, na kte­ré chce své­ho pro­tiv­ní­ka doho­nit a zajmout. Jde o misi, jež může roz­hod­nout o osu­du náro­da - nebo sám se svou posád­kou zemře.
Na OscaraŽ tři­krát nomi­no­va­ný Peter Weir* sto­jí u kor­mi­d­la a oscarovýŽ herec Russell Crowe** svý­mi roz­ka­zy v tom­to mimo­řád­ném akč­ním a odváž­ném dob­ro­druž­ství ovlá­dá celou obra­zov­ku.
Jednodisková ver­ze:
Zvuk: čes­ký 2.0, ang­lic­ký 5.1, DTS, pol­ský 2.0
Titulky: čes­ké, ang­lic­ké, arab­ské, hebrej­ské, por­tu­gal­ské, pol­ské, řec­ké, turec­ké
Délka: 132 min.
Speciální bonu­sy: První pohled na film „Já, robot“
Dvoudisková ver­ze:
Zvuk: čes­ký 2.0, pol­ský 2.0, ang­lic­ký 5.1, DTS
Titulky: čes­ké, ang­lic­ké, arab­ské, hebrej­ské, por­tu­gal­ské, pol­ské, řec­ké, turec­ké
Délka: 132 min.
Speciální bonu­sy:
Disk 1: První pohled na film „Já, robot“
Disk 2: Film o fil­mu, Dokument o prá­ci reži­sé­ra Petera Weira, Vizuální efek­ty, Zvukové efek­ty„ Dokument HBO spe­ci­ál, Vynechané scé­ny, Pohledy z více úhlů kame­ry, Galerie

c 2002 Twentieth Century Fox Film Corporation.

Kašlu na lás­ku /Down with Love/
kome­die
Režie: Peyton Reed
Hrají: Renée Zellweger, Ewan McGregor, David Hyde Pierce
Renée Zellweger (Chicago) a Ewan McGregor (Moulin Rouge) jsou sous­tem pro celé měs­to ve sty­lo­vé roman­tic­ké kome­dii roku! Od pro­du­cen­tů Americké krá­sy a od reži­sé­ra fil­mu Holky, do toho! při­chá­zí škád­li­vý a tak tro­chu muči­vý sou­boj pohla­ví, kte­rý je však „zce­la okouz­lu­jí­cí!“ (Daily News).
Úspěšná spi­so­va­tel­ka Barbara Novak (Zellweger) se sta­ne ter­čem cynic­ké­ho, ale neo­do­la­tel­né­ho pla­y­boye Catchera Blocka (McGregor). Po eska­pá­dě dvoj­smy­sl­ných žer­tů a rafi­no­va­ných schůzek pře­kva­pí vás i sami sebe neče­ka­ným rozuz­le­ním.
Zvuk: čes­ký 2.0, ang­lic­ký 5.1, pol­ský 2.0, maďar­ský 2.0
Titulky: čes­ké, ang­lic­ké, arab­ské, hebrej­ské, maďar­ské, por­tu­gal­ské, pol­ské, turec­ké, řec­ké
Délka: 97 min.
Speciální bonu­sy: Komentář reži­sé­ra Peytona Reeda, Hudební video „Here´s to Love“, Vynechané scé­ny, Záběry z natá­če­ní, HBO Speciál, Zkoušky úče­sů a kos­tý­mů, Reklamní spot

c 2003 Twentieth Century Fox Film Corporation.

Job /The Job/
akč­ní
Režie: Kenny Golde
Hrají: Daryl Hannah, Brad Renfro, Dominique Swain, Eric Mabius
Nelítostná nájem­ná vra­žed­ky­ně CJ March (Daryl Hannah) se roz­hod­ne pře­stat s živo­tem chlad­no­krev­né­ho zabí­je­ní. Ale čeká ji ješ­tě jeden, posled­ní úkol. Zdá se, že popr­vé ve své legen­dár­ní kari­é­ře váhá se zmáčk­nu­tím spouš­tě. Je tu něco, co jí brá­ní dokon­čit prá­ci. Ale zakáz­ka je sjed­na­ná.
Zvuk: čes­ký jazyk 2.0
Titulky: pol­ské, čes­ké, chor­vat­ské, srb­ské, slo­vin­ské
Délka: 90 min
Speciální Bonusy:
Disk 1: Film, Audio komen­tář fil­mo­vých tvůr­ců, Textový komen­tář Erica Greene
Disk 2: Dokumenty z natá­če­ní, Film o fil­mu, Zkoušky make-upu, Vtipné scé­ny, Záběry z natá­če­ní, Útěk z Planety opic, Dobytí Planety opic, Kinotrailery, Galerie

c 2003

Černí baro­ni
kome­die
Režie: Juraj Herz
Hrají: Bolek Polívka, Radek Holub, Vítězslav Jandák, Karel Heřmánek
Čo bolo, to bolo... Major Terazky vede svůj šik pété­pá­ků od prů­švi­hu k prů­švi­hu vstříc svět­lým zítř­kům. Natočeno pod­le popu­lár­ních knih Miloslava Švandrlíka.
Zvuk: 2,0
Délka: 1. - 4. díl 240 min, 5. - 8. díl 240 min, 9. - 11. díl 180 min.
Speciální bonu­sy: Baoni, Hospoda, Lampasáci, Vojendké lás­ky, Rváči, Školení muž­stva, Průšvihy, Jak vzni­kal seri­ál Černí baro­ni, Fotofalerie

c 2003 CČV

Hokej v srd­ci
doku­ment
Režie: Charilaos Karadžos
Unikátní dvou­díl­ný doku­ment ČT o všech mis­trov­stvích svě­ta v led­ním hoke­ji, kte­ré se kdy kol­na­ly v Praze v roz­me­zí let 1933 až 1992.
VHS obsa­hu­je 2 díly- Hokej v srd­ci a Srdce v hoke­ji, o cel­ko­vé sto­pá­ži 114 min.
DVD obsa­hu­je ved­le obou těch­to doku­men­tů ješ­tě 2 bonu­sy, část archi­vu, z něhož sami auto­ři čer­pa­li a mno­ho dal­ších zají­ma­vých výpo­vě­dí akté­rů, kte­ré se do samot­ných doku­men­tů nevešly.

c 2003 CČV


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,14572 s | počet dotazů: 243 | paměť: 55848 KB. | 24.05.2022 - 03:25:42