Kritiky.cz > TV Recenze > Novinka mezi seriály: Stranger Things

Novinka mezi seriály: Stranger Things

stranger things

Seriál Stranger Things se ode­hrá­vá v Americe v 80. letech v jed­nom oby­čej­ném měs­teč­ku. Děj začí­ná jed­né noci, kdy se vra­cí domů na kole malý kluk, kte­rý strá­vil celý den s kama­rá­dy hra­ním des­ko­vé hry. Domů to má nej­dál a ces­tu si krá­tí přes men­ší lesík, kte­rý je na úze­mí, přes kte­ré je prů­jezd zaká­zán. Této noci kluk taky zmi­zí.

Pilotní díl toho­to seri­á­lu je přes­ně tako­vý, jak si pilot před­sta­vu­ji - před­sta­ví nám posta­vy a pro­stře­dí, tro­chu nám nastí­ní děj, svou atmo­sfé­rou nás vtáh­ne do pří­bě­hu a záplet­ka nás donu­tí se podí­vat na dal­ší díly. Všechno výše zmí­ně­né prv­ní díl Stranger Things spl­ňo­val a taky se nám tenhle seri­ál před­sta­vil, co se žán­ru týče - je to horor. Děj i záplet­ku dopl­ňo­va­la prá­vě ta atmo­sfé­ra horo­ru a pocit napě­tí, to napě­tí by se dalo krá­jet a během téměř hodi­no­vé­ho dílu nijak nepo­le­vo­va­lo. Přestože jsem se dří­ve na horo­ry díva­la jenom výji­meč­ně a sama téměř vůbec, prá­vě díky tako­vým­to seri­á­lům se vypla­tí odhod­lat a pře­ko­nat se a prá­vě díky tako­vým­to seri­á­lům si ten­to žánr u mě při­dá­vá na oblí­be­nos­ti. Nejedná se o pou­ze čis­tý horor, také tam jdou roz­po­znat znám­ky sci-fi a nad­při­ro­ze­na, ale jeli­kož je tohle recen­ze psa­ná pou­ze po prv­ním díle, není ješ­tě zce­la jas­né, jak vel­ký pro­stor tam sci-fi bude mít. Seriál má atmo­sfé­ru nejen horo­ro­vou, ale také osm­de­sát­ko­vou - jeli­kož se seri­ál ode­hrá­vá v 80. letech minu­lé­ho sto­le­tí, může­me vidět dobo­vé oble­če­ní a všech­ny scé­ny v sobě mají tro­chu náde­chu z této doby. Skoro to půso­bí jako­by se ako­rát v 80. letech roz­hod­li nato­čit horo­ro­vý seri­ál.

Jednu ze záple­tek tvo­ří zmi­ze­ní chlap­ce, může se to zdát jako všed­ní záplet­ka, ale nenech­te se mýlit - tohle oprav­du nebu­de jen tak leda­ja­ké zmi­ze­ní. A pro­to­že je to jed­na ze záple­tek, tak potom je tu jed­na, pro mě tro­chu zají­ma­věj­ší, udá­lost, obje­ve­ní nové posta­vy, u kte­ré je dost nejas­né, co je zač - a tak si vy, jako divák, může­te do zhléd­nu­tí dal­ší­ho dílu jeho původ nanej­výš domýš­let. A to je to, co se mi líbí - je tu pár nejas­ných věcí, o kte­rých by se toho dalo mno­ho navy­mýš­let, ale záro­veň tu nejsou žád­ná vodít­ka. Spojení 80. let a horo­ru by se moh­lo pro něko­ho zdát div­ným, ale opak je prav­dou - vznik­lo z toho skvě­lé spo­je­ní.

Nečekané stři­hy a zábě­ry, kdy vás i napros­to oby­čej­ný záběr doká­že svou neče­ka­nos­tí vyle­kat. Také mnoh­dy ost­ré a nena­dá­lé zvu­ky tomu­to jevu napo­má­ha­jí. Pro horor ide­ál­ní. Střih se mi tu vel­mi líbí, je čas­tý, del­ší zábě­ry tu moc nena­jde­te a nato­če­né běž­né čin­nos­ti jsou potom pro­stří­há­ny, tak skvě­le, že se rádi podí­vá­te i na něko­ho, jak si dává pero do kap­sič­ky u koši­le.

Moje nad­še­nost ze seri­á­lu je oči­vid­ná a vel­mi pozi­tiv­ní hod­no­ce­ní divá­ků mi dává vel­mi vel­kou nadě­ji, že celá série je pove­de­ná a při­nejmen­ším stej­ně dob­rá jako pilot­ní díl. Celá prv­ní série je také již ke zhléd­nu­tí onli­ne, při­čemž tato série má 8 dílů. Všechny díly vyšly 15. čer­ven­ce.

Hodnocení: 95%

https://www.youtube.com/watch?v=XWxyRG_tckY


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...