Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Novinka mezi seriály: Outcast

Novinka mezi seriály: Outcast

outcast poster comic

Outcast je novým horo­ro­vým seri­á­lem vysí­la­ným od červ­na toho­to roku na Cinemaxu. Jedná se o zpra­co­vá­ní stej­no­jmen­né­ho komik­su. Hlavní posta­vou je Kyle (Patrick Fugit), kte­ré­ho dohá­ní jeho minu­lost plná démo­nů - ať už těch meta­fo­ric­kých, nebo oprav­do­vých. Kyle se vra­cí do měs­ta, kde jako malý vyrůs­tal, a kde kaž­dý zná jeho minu­lost - i když jak to tak bývá, ono těch ver­zí pří­bě­hu je vždy více. A mezi­tím se ve měs­tě, bez spo­ji­tos­ti s Kylem, obje­ví u jed­no­ho klu­ka, Joshua (Gabriel Bateman), vel­mi zvlášt­ní cho­vá­ní, sko­ro jako by byl posed­nu­tý něja­kou tem­nou silou - a jak se dá pro­ti těm­to silám bojo­vat? Možná, že farář pomů­že. A mož­ná by mohl pomoct i Kyle.

pilot­ní díl odvy­sí­lán: 3. červ­na 2016

Ne čas­to se stá­vá, že by mě zau­jal něja­ký horo­ro­vý film či seri­ál. Po American Horror Story je tohle tepr­ve dru­hý seri­ál toho­to žán­ru, na kte­rý jsem se podí­va­la a oprav­du mě zau­jal. Ale začnu hez­ky popo­řa­dě. Jako prv­ní nás do seri­á­lu uve­de vel­mi pove­de­né intro, z něhož samot­né­ho už může­me cítit horo­ro­vou atmo­sfé­ru a je jas­né, co může­me od seri­á­lu čekat. Intro sice trvá něko­lik minut, ale doká­žu si před­sta­vit, že i při sle­do­vá­ní x-tého dílu se na tohle intro budu dívat se zájmem - gra­fic­ky je vel­mi pove­de­né a člo­věk si u něj všim­ne pokaž­dé jiných detai­lů, kte­ré před­tím mohl úpl­ně pře­hléd­nout. Nebo tohle aspoň před­po­klá­dám.

Pilotní díl tvo­ří dějo­vě uce­le­ný pří­běh, kte­rý se motá kolem toho malé­ho klu­ka posed­lé­ho urči­tou for­mou tem­ných sil. Děj toho­to dílu mě ihned vtá­hl dovnitř, a i když díl trvá něco oko­lo 55 min., nena­stal oka­mžik, kdy bych se u seri­á­lu nudi­la. To vtáh­nu­tí do děje bylo ovliv­ně­no také tím, že Kyle jako hlav­ní posta­va je vel­mi zají­ma­vou oso­bou pro pozo­ro­vá­ní - člo­věk ho ješ­tě nezná, a pro­to neví, co od něj čekat, ale záro­veň je mu jis­tým způ­so­bem sym­pa­tic­kým. Zajímá mě, čím si tenhle člo­věk pro­šel, co se v jeho minu­los­ti ode­hrá­lo, jaký je apod.

Dále tu máme klu­ka Joshua, jehož posta­va si v pilot­ním dílu zabra­la dost vel­ký pro­stor. Opravdu musím vyzdvih­nout výkon mla­dé­ho her­ce Gabriela Batemana, kte­rý tuto posta­vu ztvár­nil - ten kluk v seri­á­lu vypa­dá oprav­du jako posed­nu­tý, ten pohled, to cho­vá­ní - pros­tě skvě­lé zahrá­no.

Jinak za tím­to seri­á­lem sto­jí tvůr­ci The Walking Dead, což tomu­to seri­á­lu jen při­dá­vá, jeli­kož TWD si vede mezi divá­ky i mezi kri­ti­ky cel­kem dost dob­ře. A Outcast si mezi kri­ti­ky zatím vede taky dob­ře. A jaké ohla­sy jsou u divá­ků? Hodnocení na Imdb je 8.2 a na čsfd 70%, což je na nový seri­ál dost sluš­né. A já se k tomu­to klad­né­mu hod­no­ce­ní také při­dá­vám. Pilot mi nabí­dl zají­ma­vý pří­běh a zají­ma­vé posta­vy, o kte­rých se chci dozvě­dět více. Vzhledem k tomu, že se jed­ná o horo­ro­vý seri­ál, uspo­ko­jil i mou skry­tou tou­hu po stra­ši­del­né atmo­sfé­ře a leka­vých momen­tech - kte­ré ovšem neby­ly laci­né, jed­na­lo se o prostřihy/flashbacky, kte­ré doká­za­ly tro­chu vyle­kat. Nejedná se o žád­ný na silu udě­la­ný horor, kde se za kaž­dou cenu musí­te bát - hlav­ní je tu atmo­sfé­ra, pří­běh a fla­shbac­ky, dodá­va­jí seri­á­lu více na horo­ro­vé­mu vze­zře­ní. Takže pokud mám Outcastu dát něja­ká ta pro­cen­ta, tak by to bylo 85%.

A jest­li bych se podí­va­la na dal­ší díly seri­á­lu? Určitě, Outcast si zís­kal novou pra­vi­del­nou divač­ku, Uvidíme, jak se ten­to seri­ál bude vyví­jet, a jak dlou­ho mě bude bavit, ale zatím to vypa­dá dost slib­ně.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,18279 s | počet dotazů: 214 | paměť: 46833 KB. | 02.03.2021 - 21:25:06