Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Novinka mezi seriály: Braindead

Novinka mezi seriály: Braindead

maxresdefault 1
maxresdefault 1

Laurel je novou zaměst­nan­ky­ní v Kapitolu Washington - kde pra­cu­je taky její bra­tr Luke, kte­rý je sená­to­rem. Vše se točí kolem poli­ti­ky a sou­čas­ný stav země není zrov­na ide­ál­ní. Vláda tedy nefun­gu­je, toho si už Laurel moh­la všim­nout, a potom jsou tu zvlášt­nos­ti, kte­rých si kaž­dý den vší­má - to se ti lidi tak div­ně díva­jí na ni? A proč se někte­ří kon­gre­sma­ni a její kole­go­vé cho­va­jí tak div­ně?

A letos tu tedy máme nový seri­ál z poli­tic­ké­ho pro­stře­dí, toho ame­ric­ké­ho. Přiznávám, že v poli­ti­ce se moc nevy­znám, natož v té ame­ric­ké, ale i prá­vě pro­to jsem byla zvě­da­vá na to, jak mě doká­že prá­vě tako­vý­to seri­ál zaujmout. Nenechte se mýlit, tady nejde jenom o seri­óz­ní poli­ti­ku - ale o tom až za chví­li. To, že se v poli­ti­ce nevy­znám, urči­tě má vliv na moje hod­no­ce­ní - pro­to­že mi trva­lo o dost déle se do seri­á­lu dostat a vůbec se v něm zori­en­to­vat, pro­to­že pře­ce­jen se tam řeší poli­tic­ké pro­blémy apod. Kolikrát ješ­tě budu muset pou­žít slo­vo poli­ti­ka? Tak snad už napo­sled, pro­to­že mimo ní, se v pilot­ním díle Braindead děly i dal­ší zají­ma­vé věci. Zdá se, že někte­ří lidé mají tro­chu „tupěj­ší“ pohled než ostat­ní - z toho ply­ne i samot­ný název seri­á­lu. Tak tro­chu „bez­moz­ci“.

Nejsem si jis­tá, kam samot­ní tvůr­ci žánro­vě tenhle kou­sek řadí, ale urči­tě se jed­ná o dra­ma a teď, s jaký­mi prv­ky... Já bych řek­la kome­die, ale tady se jed­ná o hod­ně spe­ci­fic­ký druh humo­ru, blíz­ký sar­kas­mu. A mož­ná bych řek­la ješ­tě s prv­ky horo­ru - urči­tě tu byly scé­ny, kdy jsem jen čeka­la na to až se lek­nu, ale na dru­hou stra­nu, já se bojím u hod­ně seri­á­lů a fil­mů, tak­že mož­ná jen slab­ší pova­hy by pilot­ní díl pova­žo­va­ly za, byť jen tro­chu, stra­ši­del­ný.

Mě jako divač­ku hod­ně odra­zu­je ta poli­ti­ka, pros­tě nevy­hle­dá­vám seri­á­ly z toho­to pro­stře­dí. Ale hlav­ní posta­vy i obsa­ze­ní mi bylo vel­mi pří­jem­né a líbi­ly se mi prv­ky mys­te­ria či fan­ta­sy, kte­ré se tro­chu v seri­á­lu obje­vi­ly. O tom jsem se úpl­ně zapo­mně­la zmí­nit, s tím sou­vi­sí to vygu­mo­vá­vá­ní moz­ků, za tímhle asi nejsou oby­čej­ní lidi, ale kvů­li spo­i­le­rům tu k tomu stej­ně nemůžu víc napsat - navíc ani já toho z pilo­tu moc nevím. Každopádně tenhle prvek se mi dost líbil. A ten humor na mě půso­bí taky fajn.

Kupodivu nena­stal žád­ný oka­mžik, kdy bych si řek­la, že se u sle­do­vá­ní Braindead nudím, ale ani mě to nijak nevy­trh­lo. Jsou tu sice věci, kte­ré by mě zají­ma­ly, jak se budou vyví­jet, ale nechce se mi kvů­li tomu sle­do­vat celý seri­ál. Nemyslím si, že je to špat­ný seri­ál, nebo zatím to tak nevy­pa­dá, ale mě jako divač­ku dosta­teč­ně neo­slo­vil. Přesto si mys­lím, že si své divá­ky a fanouš­ky najde.

Hodnocení: 70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73054 s | počet dotazů: 249 | paměť: 56673 KB. | 04.07.2022 - 11:21:48