Kritiky.cz > Články > Nové projekty Česká televize zachycují náměty z historie a nabídnou také nové seriály

Nové projekty Česká televize zachycují náměty z historie a nabídnou také nové seriály

DSC 0017
DSC 0017
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Česká tele­vi­ze před­sta­vi­la novi­ná­řů své nové plá­ny za účas­ti tvůr­ců a herec­kých před­sta­vi­te­lů. Programová rada České tele­vi­ze schvá­li­la v loň­ském roce 32 nových pro­jek­tů hra­né tvor­by. „Jsou to fil­my, seri­á­ly a mini­sé­rie, kte­ré reflek­tu­jí čes­kou spo­leč­nost. Její sou­čas­nost i minu­lost. Na jed­né stra­ně se tedy vra­ce­jí k reál­ným lát­kám, k zásad­ním his­to­ric­kým mil­ní­kům, osob­nos­tem či udá­los­tem, kte­ré sice moh­ly být oje­di­ně­lé, ale mají urči­tý sym­bo­lic­ký pře­sah do sou­čas­nos­ti,“ říká gene­rál­ní ředi­tel Petr Dvořák a dodá­vá: „Na dru­hé stra­ně roz­ví­jí­me námě­ty či žán­ry, kte­ré jsou ryze aktu­ál­ní. Petr Zelenka napří­klad prá­vě v České tele­vi­zi začí­ná natá­čet kome­di­ál­ní seri­ál pod­le jed­né ze svých legen­dár­ních her pro Dejvické diva­dlo.

Karel Dobrý a Eva Josefíková se sta­nou hlav­ní­mi pro­ta­go­nis­ty chys­ta­né­ho sním­ku reži­sé­ra Zdeňka Jiráského Defenestrace, kte­rý se vra­cí do roku 1618. „Příběh bude zalo­žen na dra­ma­tic­kém kon­flik­tu ústřed­ní tro­ji­ce postav, Thurna a Fridricha Falckého pro­ti císa­ři Ferdinandu II,“ pro­zra­zu­je kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jan Lekeš. Do obdo­bí o sto let poz­dě­ji je pak situ­o­vá­na dvou­díl­ná mini­sé­rie Marie Terezie, k níž byl při­zván holly­wo­od­ský reži­sér Robert Dornhelm (Zlatý Glóbus, cena Emmy, nomi­na­ce na Oscara). Hlavních rolí se ujmou Marie-Luise Stockinger coby Marie Terezie, Vojtěch Kotek jako František Štěpán Lotrinský nebo Zuzana Stivínová coby mat­ka Marie Terezie.

„Pro oba tyto his­to­ric­ké pro­jek­ty se nám poda­ři­lo zís­kat zahra­nič­ní kopro­du­cen­ty. Na Defenestraci se podí­lí ARTE a ORF, Marie Terezie pak vzni­ká dokon­ce v uni­kát­ní kopro­duk­ci čtyř evrop­ských veřej­no­práv­ních tele­vi­zí, ved­le České tele­vi­ze je to opět rakous­ká ORF, slo­ven­ská RTVS a maďar­ská MTVA. Díky tomu může­me nejen zvlád­nout nároč­nou výro­bu, ale hlav­ně při­blí­žit čes­ký pohled na ději­ny i divá­kům z mno­ha jiných evrop­ských zemí,“ dopl­ňu­je Petr Dvořák.

Po Marii Terezii se bude stě­žej­ní osob­nos­ti našich dějin věno­vat i sní­mek reži­sé­ra Jiřího Svobody Rašín. „Když jsme pře­mýš­le­li o téma­tu pro tele­viz­ní film, kte­rý bychom uved­li při pří­le­ži­tos­ti sté­ho výro­čí vzni­ku čes­ko­slo­ven­ské­ho stá­tu, uvě­do­mi­li jsme si, že, na roz­díl od exi­lo­vé­ho půso­be­ní TGM, dosud nebyl zpra­co­ván pohled na poli­tic­ké dění v čes­kých zemích před říj­nem 1918,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent sním­ku Jan Maxa.

Podle romá­nu Jiřího Stránského Balada o pilo­to­vi vzni­ká v České tele­vi­zi také stej­no­jmen­ný film, kte­rý, v režii Jána Sebechlebského, ucho­pí návrat hrdi­nů dru­hé svě­to­vé vál­ky, čes­kých pilo­tů, zpát­ky do vlas­ti a jejich dal­ší osud v obdo­bí nástu­pu komu­nis­tic­ké­ho reži­mu.

Ražisér David Ondříček se ujal režie dvou­díl­né mini­sé­rie Dukla 61 o havá­rii na Dole Dukla, při níž v roce 1961 zahy­nu­lo 108 hor­ní­ků.  Jednu z rolí hor­ní­ka si zahra­je Marek Taclík.

Události roku 2012 pak pře­ta­ví do dvou­díl­né­ho fil­mu Metanol reži­sér­ka Tereza Kopáčová: „O režii Metanolu jsem usi­lo­va­la a jsem šťast­ná, že jsem ji zís­ka­la. S obrov­skou chu­tí se chys­tám na ten výraz­ně klu­kov­ský pří­běh boje dob­ra se zlem, o to dra­ma­tič­těj­ší, že se sku­teč­ně stal.“ Jednu ze zápor­ných rolí ztvár­ní Lukáš Vaculík.

Režisér Kosma točí Lynč. Viktor Tauš Vodníka.

Oceňovaná diva­del­ní hra Dabing Street, kte­rou Petr Zelenka napsal pro Dejvické diva­dlo, dosta­ne podo­bu kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu o zdě­dě­ném dabin­go­vém stu­diu a jeho své­ráz­ných zaměst­nan­cích, kte­ré si zahra­jí Klára Melíšková, Hynek Čermák, Václav Neužil nebo Tereza Voříšková.

Osmidílný Lynč je napro­ti tomu tem­nou mini­sé­rií, v níž se mla­dý doku­men­ta­ris­ta Lukáš sna­ží v malém stře­do­čes­kém měs­tě roz­krý­vat poza­dí násil­né smr­ti své­ho kama­rá­da z dět­ství, Roma Denise. Seriál vze­šel z pro­jek­tu České tele­vi­ze pro začí­na­jí­cí fil­ma­ře, kte­ří jej nyní roz­pra­co­vá­va­jí pod vede­ním zku­še­né­ho sce­náris­ty Harolda Aptera (např. Star Trek, Walker Texas Ranger). Jedním z reži­sé­rů mini­sé­rie se sta­ne i Jan Bártek (reži­sér seri­á­lu Kosmo): „Je skvě­lé, že Česká tele­vi­ze dává pro­stor mla­dým tvůr­cům. Věřím, že se nám poda­ří nato­čit nejen napí­na­vý pří­běh se zají­ma­vý­mi posta­va­mi, ale také nená­sil­nou výpo­věď o nás, tady v čes­ké kot­li­ně. Lynč bude hle­dat odpo­věď na to, jak sil­né musí být vábe­ní, aby sved­lo oby­čej­né lidi – bez ohle­du na bar­vu jejich ple­ti – ke zlo­či­nu.“

Pokračování se pak dočka­jí Detektivové od Nejsvětější Trojice. Pentalogii pod­le scé­ná­řů Petra Jarchovského uza­vřou mini­sé­rie Vodník a Živé ter­če. O režii se opět podě­lí Viktor Tauš a Jan Hřebejk, kte­ří byli za mini­sé­rie z toho­to cyk­lu nomi­no­vá­ni na Českého lva. „Scénář Živých ter­čů se mi straš­ně líbí jako urči­té zavr­še­ní cyk­lu. Máme tu mimo­řád­né množ­ství nových tragi­ko­mic­kých cha­rak­te­rů, kte­ré jsou výzvou pro herec­ké obsa­ze­ní. Doufám, že se nám opět poda­ří při­jít s něja­kým pře­kva­pe­ním a čer­ným humo­rem,“ říká o závě­reč­né tri­lo­gii její reži­sér Jan Hřebejk.

Uzavře se také cyk­lus detek­ti­vek pod­le romá­nů Hany Proškové (Případ pro rybá­ře, Případ pro malí­ře a Případ pro lyža­ře), a to novým tripty­chem detek­ti­vek s kapi­tá­nem Vašátkem (Viktor Preiss) a malí­řem Horácem (David Matásek) – Případem dvou sester, dvou bás­ní­ků a dvou man­že­lek. „Detektivky od Hany Proškové jsou dnes již kla­si­kou čes­ké detek­tiv­ní lite­ra­tu­ry. Stojí na dvou hlav­ních pilí­řích: na své­ráz­né dvo­ji­ci vyšet­řo­va­te­lů tvo­ře­né raci­o­nál­ním Vašátkem a intu­i­tiv­ním Horácem a na roz­ma­ni­tých komu­ni­tách, kte­ré hra­jí vel­kou roli v živo­tě hrdi­nů, vra­hů i jejich obě­tí,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Jan Štern.

Pod pra­cov­ním názvem Jak nepři­jít o život se pak skrý­vá dal­ší pro­jekt Terezy Kopáčové, kte­rá pro Českou tele­vi­zi při­pra­vi­la už dvě řady Nevinných lží. „Někdy člo­věk spíš pře­ží­vá, co už ve sku­teč­nos­ti k živo­tu moc není. Zkusit žít jinak vyža­du­je odva­hu a nad­hled. A prá­vě tohle se sna­ží­me hle­dat a vyprá­vět ve fil­mech nové tele­viz­ní série. Pokud mož­no s humo­rem,“ říká o novém fil­mo­vém cyk­lu Kopáčová.

Zdroj: ČT.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Titulky k American Housewife S03E12 - Disconnected8. dubna 2019 Titulky k American Housewife S03E12 - Disconnected Stmelování a přílišné kamarádění rodiče s dítětem je vždycky vošajstlich. Ve slabé chvilce mohou být vyzrazeny věci, které jedna strana nechce, aby ta druhá věděla. Rodič ani potomek […] Posted in Titulky
  • Temné kouty - Herecké obsazení16. června 2015 Temné kouty - Herecké obsazení Charlize Theron (Libby) Jihoafričanka Charlize Theron je jednou z nejoblíbenějších hereček současnosti. Diváky si získává svou schopností ztvárnit zajímavé a nejednoznačné […] Posted in Speciály
  • Nové informace ze světa Vetřelce3. května 2016 Nové informace ze světa Vetřelce V poslední době se začínají objevovat nové zprávy o připravovaných filmech se známým xenomorphem v hlavní roli. První ze dvojice nových vetřelčích filmů ponese název Alien: Covenant, […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%)18. října 2016 Flash S03E02 – Zhrnutie epizódy (97%) Druhá epizóda seriálu Flash nám konečne ukázala našich obľúbených hrdinov, ale (vďaka Barrymu a jeho obľúbenému cestovaniu časom) nie tak, ako si ich pamätáme z predchádzajúcich sérii. Čo […] Posted in Spoilery
  • Škatuláci - první dojem15. října 2014 Škatuláci - první dojem Tak se nám znova vrátil animovaný klasický film, je ale škoda, že už není s kvalitním příběhem, s kvalitním obsazením a hlavně s kvalitním stylem. Škatuláci jsou pouze normální animovaný […] Posted in Filmové premiéry
  • 12.12.12. prosince 2016 12.12. Další epizody komiksu Čerstvá Komiksová Radost Posted in Komiks
  • Titulky k Vikings S06E04 - All the Prisoners19. prosince 2019 Titulky k Vikings S06E04 - All the Prisoners Podíváme se, jak dopadne Bjorn a král Harald u krále Olafa. Lagertha se snaží bránit vesnici před útokem. Hvitserk zklame Ubbeho kvůli obchodní cestě. Titulky pro vás přeložila […] Posted in Titulky
  • Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let26. června 2020 Špunti ve školce - celoroční aktivity pro děti od 2 let Jste učitelka ve školce? Hledáte zajímavé inspirace pro práci s dvouletými dětmi? Novinka Kateřiny Markalousové s názvem Špunti ve školce bude pro vás to pravé. Pojďte se na to se mnou […] Posted in Recenze knih
  • Strážce (The Sentinel)14. září 2006 Strážce (The Sentinel) Je 14.září 2006 a ve vašich kinech se začíná promítat nový akční thriller- Strážce (The Sentinel). Tento 108 minutový krimi-film režírovaný Clarkem Johnsonem, rodákem z Pensylvánie, je […] Posted in Filmové recenze
  • Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu12. prosince 2018 Agent bez minulosti - Jason Bourne ve svém prvním filmu navštívil i Prahu Talentovaný pan Ripley a běžkyně Lola v jednom filmu? Jde to dohromady? Co myslíte? Matt Damon a Franka Potente ale bojují o holé životy a musím uznat, že pro diváky je to zábava jako […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,80107 s | počet dotazů: 266 | paměť: 61800 KB. | 28.09.2023 - 20:49:10