Nové bydlení se blíží

img a294389 w1996 t1506350685

Předem jste pro­mys­le­li finan­co­vá­ní rekon­strukč­ních pra­cí – buď vlast­ní pro­střed­ky ane­bo hypo­té­ka, necha­li jste nakres­lit plá­ny, sta­no­vi­li har­mo­no­gram pra­cí a oběh­li jste pří­sluš­né úřa­dy: Stavební úřad kvů­li ohla­šo­va­cí povin­nos­ti  nebo povo­le­ní stav­by -  v pří­pa­dě zása­hu do nos­ných prv­ků budo­vy (nos­né zdi, kro­vy, stav­by nové jím­ky,  apod.) pro­jed­nat stav­bu čis­tič­ky odpad­ních vod s Vodohospodáři, apod.
cihlový dům
Pokud nejste odbor­ní­ky v oblas­ti elek­tro­in­sta­la­cí a vodo­in­sta­la­cí, tope­nář­ských pra­cí ane­bo sami bys­te nezvlád­li opra­vy jím­ky nebo insta­la­ci čis­tič­ky, opra­vu stře­chy, pod­lah, atd.,  zajis­tě­te si pře­dem spo­lu­prá­ci spe­ci­a­li­zo­va­ných firem, abys­te měli odbor­ní­ky  vždy v pří­pa­dě potře­by k dis­po­zi­ci a nemu­se­li  pak dlou­ho čekat na jejich vol­ný ter­mín, čímž bys­te se moh­li znač­ně zdr­žet  a  odchý­lit od har­mo­no­gra­mu a vaše byd­le­ní by se zby­teč­ně odsou­va­lo do nedo­hled­na.
velké vchodové dveře
A pokud jste jen troš­ku zruč­ní, pak už jen zbý­vá vyhr­nout ruká­vy, pozvat rodi­nu a kama­rá­dy a pus­tit se do pří­prav­ných sta­veb­ních čin­nos­tí
·         vykli­dit celou budo­vu a veš­ke­rý odpad odvézt do sběr­né­ho dvo­ra (ane­bo zajis­tit dopra­vu těch­to nepo­třeb­ných a odpa­do­vých mate­ri­á­lů)
·         zbou­rat nežá­dou­cí příč­ky a při­pra­vit výstav­bu nových dle při­pra­ve­né­ho plá­nu a ze zby­lých zdí okle­pat omít­ky
·         vytr­hat sta­rá prk­na nebo dlaž­bu na pod­la­hách, vyko­pat pod­lo­ží (hlí­na, atd.) a při­pra­vit pro polo­že­ní nové­ho odpa­do­vé­ho potru­bí, roz­vo­dy  vody a top­né­ho sys­té­mu, také může­te pod nový­mi pod­la­ha­mi při­pra­vit odvě­trá­ní a odvlh­če­ní domu pomo­cí sys­té­mu Iglů a pak už jen čekat na pod­la­há­ře nebo se pus­tit do nových pod­lah sami : poly­sty­rén, beto­ny, vrch­ní nášlap­ná plo­cha – lino, dlaž­ba, prk­na, aj.
·         v pří­pa­dě sni­žo­vá­ní stro­pů (ve sta­rých budo­vách býva­ly dost vyso­ké) neza­po­meň­te na zatep­le­ní spe­ci­ál­ní vatou, aby se vám dům od půdy neprochla­zo­val
·         pak už může­te začít obvo­lá­vat řeme­sl­ní­ky tak, aby jejich čin­nos­ti na sebe nava­zo­va­ly a vy jste nemě­li při stav­bě zby­teč­né pro­dle­vy
·         a spous­ta jiných, byť drob­ných pra­cí, jejichž potře­bu zjis­tí­te až při samot­né stav­bě a bude se vám zdát, že rekon­struk­ce nikdy neskon­čí
Ale pak jed­nou při­jde den, kdy bude vše hoto­vé, kolauda­ce pro­ve­de­na a vy se začne­te těšit a při­pra­vo­vat k nastě­ho­vá­ní.
veselý stavitel
Pak se podí­vá­te z oken a uvi­dí­te: no tedy na té zahra­dě bude tolik prá­ce, ta tech­nic­ká budo­va se musí dát celá do pořád­ku, garáž je potře­ba posta­vit novou, no a co s tou sto­do­lou? „ježí­ši vždyť to je prá­ce na dal­ších deset let“!
Půjde to poma­lu – vždyť cho­dí­te oba do prá­ce, dětem je tře­ba se věno­vat a tak – ale půjde to a věř­te, že to nako­nec sto­jí za to. Tak s odva­hou a radost­ně do toho!


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Jak obléci dům14. února 2020 Jak obléci dům Inspirací v různých magazínech o bydlení najdete zajisté dost a dost. Důležité je takový zásah a úpravy pořádně načasovat a naplánovat. Není to úplně levná záležitost, zvlášť […]
  • Magnetky jako skvělá dekorace6. listopadu 2019 Magnetky jako skvělá dekorace Přemýšlíte, čím ozvláštnit prostor v bytě? Myslíte si, že už jste zkusili všechno od polštářků až po nové závěsy? Ideálním oživením jsou magnetky, které nezaberou místo jen využijí […]
  • Na pokrytí střechy si vezměte odborníka15. prosince 2019 Na pokrytí střechy si vezměte odborníka Při stavbě domu nebo jiné stavby se raději do pokrytí střechy sami nepouštějte. Předejdete nepříjemnému překvapení. V případě deště by vám totiž mohlo pod střechu zatékat a nutnost […]
  • Jak financovat rekonstrukci18. prosince 2019 Jak financovat rekonstrukci Pokud jste vlastníky bytu nebo domu, tak Vás tato situace dozajista již potkala, právě jí procházíte nebo na Vás čeká. Čas od času je prostě třeba něco vyměnit, opravit, vybourat, […]
  • Bydlení ve francouzském stylu5. listopadu 2019 Bydlení ve francouzském stylu Byt, který je zařízený ve francouzském stylu, je účelný a zároveň zdobný. Zkuste si zařídit bydlení podle francouzských tradic. Především se nebojte použít při zařizování interiéru v tomto […]
  • Nový a moderní domov za pár kaček13. února 2020 Nový a moderní domov za pár kaček Máte pocit, že váš domov by si zasloužil změnu? Necítíte se dobře ve svém domě a působí na vás depresivně? Chtěli byste se naopak cítit lehce, svěže a moderně? To půjde jen těžko, pokud […]
  • Dekorace dříve a dnes18. listopadu 2019 Dekorace dříve a dnes   I dekorace podléhají módním trendům. V současné době je velmi populární například malování na hedvábí, pedig neboli košíkářství, kdy se místo proutí využívají papírové ruličky, […]
  • Nejnovější trendy v ložnici4. února 2020 Nejnovější trendy v ložnici Rekonstruujete? Stěhujete se do nového a zabydlujte se? Pak určitě budete hledat nějakou tu inspiraci. Inspirujte se novými trendy v oblasti bydlení, konkrétně ložnicemi. Jaký právě letí […]
  • Krajky mají stále své kouzlo4. února 2020 Krajky mají stále své kouzlo Možná máte v paměti uložen obrázek, na kterém je obývací pokoj vaší babičky. Na stole je bílý ubrus, na něm ručně háčkovaná krajková dečka a váza s květinami. Na poličkách […]
  • Neúnavný proces papírování29. listopadu 2019 Neúnavný proces papírování Kdo z nás se nesetkal s nějakým tím procesem na úřadě. Různá vyřizování nás provází celý život. Začíná to vyřizováním rodného listu a končí zase listem úmrtním. Proto nás nepřekvapí, když […]