Nová životní kapitola Amy B. - humorný román o hledání vlastního já

110575 350 0 fit

Máte rádi romá­ny z kni­hov­nic­ké­ho pro­stře­dí? Přemýšlíte nad svým živo­tem a chce­te něco změ­nit? Román Nová život­ní kapi­to­la Amy B. by vám v tom měl roz­hod­ně pomo­ci. Autorkou je Kelly Harmsová. 

Amy Bylerová pra­cu­je jako kni­hov­ni­ce. Má dvě děti. Patnáctiletou Cori a dva­nác­ti­le­té­ho Joea. Její man­žel John ji před tře­mi lety opus­til kvů­li avan­tý­ře s mla­dou dív­kou. Amy je věč­ně uštva­ná  a upra­co­va­ná mat­ka, kte­rá se sta­rá o děti a vel­ký dům. John jed­no­ho léta při­jíž­dí a nabí­zí Amy, že se o děti posta­rá. Ona může odjet do New Yorku, uží­vat si svo­bo­du, načer­pat sílu, ener­gii a zís­kat jiný náhled na život. Zpočátku se Amy zdrá­há odjet. Nakonec si vzpo­me­ne na svou kama­rád­ku z dět­ství Talii, kte­rá žije v New Yorku a odje­de za ní. Zúčastní se tam kni­hov­nic­ké kon­fe­ren­ce. Začne žít svo­bod­ným, bez­sta­rost­ným živo­tem. Zpočátku má výčit­ky svě­do­mí, zda vůbec udě­la­la dob­ře. Poznává nové lidi, roz­ši­řu­je si mož­nos­ti, obzo­ry, jak žít jinak, než dopo­sud. Její dce­ra Cori jí píše dopi­sy, v nichž vysti­hu­je celou pod­sta­tu pří­bě­hu. Amy si koneč­ně uvě­do­mí, jak dopo­sud žila a začne si uží­vat život plný­mi douš­ky, se vším, co oby­čej­né ženě nabí­zí. Tím se ale její život obrá­tí naru­by. Dokáže si Amy srov­nat své pri­o­ri­ty? Jakým smě­rem se její dal­ší život bude ubí­rat? Pojďte zažít báječ­nou jízdu osa­mě­lé, upra­co­va­né ženy a její úžas­nou pro­mě­nu v úpl­ně jinou ženu.

Čeká vás humor­ný román o hle­dá­ní vlast­ní­ho já, roman­ti­ce, i plný zvra­tů.

Kniha má 360 stran a je roz­dě­le­na na dva­cet kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním autor­ky. Moc se mi líbi­la, čet­la se veli­ce dob­ře. Je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, čti­vá. Rychle mě ubí­hal čas a mís­ty jsem ani nevní­ma­la, jak dlou­ho čtu. Na pře­ba­lu kni­hy autor­ka polo­ži­la čte­ná­řům 6 otá­zek, na kte­ré si může­te odpo­vě­dět. Pokud řek­ne­te ale­spoň tři­krát ANO, nevá­hej­te, je totiž urče­na prá­vě vám. Mám veli­ce ráda romá­ny z kni­hov­nic­ké­ho pro­stře­dí. Tento bude zau­jí­mat čest­né mís­to v mé kni­hov­nič­ce.

Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me a co nám život při­ná­ší. Román bych dopo­ru­či­la všem, co pochy­bu­jí nad svým živo­tem a bojí se udě­lat změ­nu. Hlavní hrdin­ka Amy vám pomů­že tako­vou změ­nu urči­tě udě­lat. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní je urči­tě pozi­tiv­ní.

Několik slov o autor­ce:

Kelly Harmsová je spi­so­va­tel­ka, mat­ka a vel­ký sní­lek. Žije v Madisonu.ve Wisconsinu se svým synem Griffinem, chun­de­la­tým psem Scoutem a svým milo­va­ným irským man­že­lem Chrisem. Než se pře­stě­ho­va­la na Středozápad, žila v New Yorku a pra­co­va­la s mno­ha autor­ka­mi, kte­ré pova­žu­je za své hrdin­ky, jako redak­tor­ka nakla­da­tel­ství HarperCollins a potom jako lite­rár­ní agent­ka. Pokud zrov­na není tra­ce­ná v kni­ze, kte­rou čte nebo píše, najde­te ji na vodě nebo u vody.

  • Autor: Kelly Harmsová
  • Přeložila: Michaela Martinová
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha
  • Počet stran: 360
  • Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná lepe­ná s chlop­ně­mi
  • ISBN: 978-80-271-1057-5

Foto: Grada Publishing a.s.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,18457 s | počet dotazů: 217 | paměť: 46726 KB. | 17.01.2021 - 07:15:47