Kritiky.cz > Výstavy > Nová výstava v Tančícím domě

Nová výstava v Tančícím domě

DSC03442

V úte­rý 15.května pro­běh­la v Praze v Tančícím domě ver­ni­sáž výsta­vy s názvem Retrobiják 60.-90.let.

Na této fil­mo­vé výsta­vě jsou vysta­ve­ny ori­gi­nál­ní kos­týmy a scé­ny z nej­slav­něj­ších čes­ko­slo­ven­ských fil­mů a seri­á­lů. Návštěvníky při­ví­ta­la prů­vod­ky­ně veče­ra Mahulena Bočanová, kte­rá poté před­sta­vi­la hlav­ní hos­ty ver­ni­sá­že. Mezi nimi byli autor­ka výsta­vy Jana Sommerová, hereč­ka Iva Janžurová, Petra Černocká a Anna Linhartová, mode­rá­tor­ka Marie Tomsová a jeden z nej­zná­měj­ších reži­sé­rů čes­kých fil­mů, pan Václav Vorlíček.

Po úvod­ním slo­vu mode­rá­tor­ky dosta­li slo­vo i hos­té, kte­ří odpo­ví­da­li na otáz­ky týka­jí­cích se jejich vzta­hu k fil­mům a natá­če­ní. Pan Vorlíček dokon­ce zavzpo­mí­nal na natá­če­ní fil­mu Jak uto­pit Dr. Mráčka a na pou­ži­té fil­mo­vé tri­ky.

Na výsta­vě se před­sta­ví na 200 kos­tý­mů z téměř 70 pohá­dek, fil­mů a seri­á­lů, kte­ré byly nato­če­ny od 60. do 90.let minu­lé­ho sto­le­tí. Všechny kos­týmy jsou ori­gi­ná­ly, kte­ré zapůj­či­ly Barrandovské ate­li­é­ry. Kostýmy dopl­ňu­jí také dobo­vé foto­gra­fie, pla­ká­ty a dal­ší fil­mo­vé rekvi­zi­ty týka­jí­cí se dané­ho fil­mu. Mezi fil­my, na kte­ré se mohou návštěv­ní­ci těšit, jsou např. kome­die Vrchní, prch­ni!, Což takhle dát si špe­nát, seri­á­ly Arabela, Létající Čestmír, dra­ma­ta Petrolejové lam­py, Morgiana, ad.

Podrobné infor­ma­ce o výsta­vě na www.retrobijak.cz.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...