Nová verze starých pověstí českých pro děti

Pohadky

Každý rodič – čte­nář, dou­fá, že ve svém dít­ku také zažeh­ne tuto vášeň a v obdo­bí před Vánoci začne horeč­ně shá­nět dět­ské titu­ly vhod­né prá­vě pro jeho rato­lest. Kniha Pohádky z čes­ké­ho krá­lov­ství Františka Zacharníka se zdá být na prv­ní pohled dobrou vol­bou. Pohádky a ješ­tě z čes­ké pro­ve­ni­en­ce…

Základní čes­ké pověs­ti o moud­rém Praotci Čechovi, vizi­o­nář­ce Libuši, udat­ném Bivojovi a dal­ších zná snad kaž­dý dospě­lý a urči­tě i nema­lý počet dětí ško­lou povin­ných, kte­ré se s nimi postup­ně sezná­mí ve výu­ce.  A tak jsem v kni­ze Pohádky z čes­ké­ho krá­lov­ství oče­ká­va­la coko­liv, jen ten­to obsah ne. Název kni­hy je tak lehce matou­cí a zakou­pí­te pře­vy­prá­vě­né sta­ré pověs­ti čes­ké ve ver­zi pro děti, kte­ré tvo­ří zhru­ba polo­vi­nu kni­hy. Druhá polo­vi­na je dopl­ně­na poví­dá­ním o Karlovi IV. a posled­ní kapi­to­lu pře­kva­pi­vě tvo­ří his­to­rie oblé­há­ní Brna Švédy. Mezi jed­not­li­vé kapi­to­ly jsou vlo­že­ny dia­lo­gy dědy s vnuč­ka­mi, kte­ré uvá­dí nebo nao­pak uza­ví­ra­jí kaž­dý pří­běh a mají malým čte­ná­řům nená­pad­ně mezi řád­ky pře­dat dal­ší infor­ma­ce k téma­tu. Z pohle­du dospě­lé­ho se jed­ná o dia­lo­gy tak umě­lé, že při­po­mí­na­jí scé­nář k jed­no­mu nejme­no­va­né­mu neko­neč­né­mu seri­á­lu, kde se divá­ko­vi také ser­ví­ru­je vše po lopa­tě. Pohodlný rodič pře­čte včet­ně a rodič aktiv­ní si úvod a závěr pře­vy­prá­ví pod­le svých zna­los­tí a schop­nos­tí.

Jednotlivé kapi­to­ly jsou řaze­ny chro­no­lo­gic­ky, tak jak je zná­me z díla Aloise Jiráska, ale s ohle­dem na cílo­vou sku­pi­nu čte­ná­řů jsou pře­vy­prá­vě­ny sro­zu­mi­tel­ným jazy­kem a pokrá­ce­ny, tak aby děti byly schop­né udr­žet pozor­nost během vyprá­vě­ní jed­no­ho pří­bě­hu. Délka kapi­to­ly je ide­ál­ní k pra­vi­del­né­mu čte­ní před usnu­tím. Ať už ze stra­ny rodi­čů nebo dětí. Písmena jsou při­mě­ře­ně vel­ká, tak­že by nemě­li mít pro­blém ani začí­na­jí­cí kni­ho­mo­lo­vé, stej­ně jako babič­ky, kte­ré si doma zapo­mně­ly brý­le.

Co v kni­ze urči­tě potě­ší, jsou půvab­né ilu­stra­ce z pera, či spí­še štět­ce, Petry Hauptové Řezníčkové, kte­ré mile dopl­ňu­jí kaž­dou kapi­to­lu. A jak je zná­mo u dět­ské kni­hy ilu­stra­ce tvo­ří polo­vi­nu úspě­chu či neú­spě­chu. Zde se roz­hod­ně poved­ly a kni­hu jako celek pozved­ly.

Pokud pro svo­je děti hle­dá­te vhod­ný vánoč­ní dárek v podo­bě národ­ních pověs­tí, urči­tě vás kni­ha Pohádky z čes­ké­ho krá­lov­ství nezkla­me, ale název je mír­ně řeče­no zavá­dě­jí­cí a obá­vám se, že někte­ří pod­le něj čeka­li jiný obsah.


Kniha:                   Pohádky z čes­ké­ho krá­lov­ství

Autor:                  František Zacharník

Nakladatelství:                 C Press (Albatros Media)

Rok vydá­ní:        2018Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,45567 s | počet dotazů: 206 | paměť: 42962 KB. | 27.11.2020 - 18:33:38