Kritiky.cz > Tiskové zprávy (Newslettery) > NOVÁ ŠICHTA získala hlavní cenu Česká radost na 24. ročníku MFDF Ji.hlava. ‚Artcam ji uvede do českých kin 11.2

NOVÁ ŠICHTA získala hlavní cenu Česká radost na 24. ročníku MFDF Ji.hlava. ‚Artcam ji uvede do českých kin 11.2

web1
web1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Debutový sní­mek reži­sé­ra Jindřicha Andrše NOVÁ ŠICHTA o hor­ní­ko­vi, kte­rý se rekva­li­fi­ku­je na pro­gra­má­to­ra, byl v sobo­tu vyhlá­šen nej­lep­ším čes­kým doku­men­tár­ním fil­mem roku na 24. roč­ní­ku Mezinárodního fes­ti­va­lu doku­men­tár­ních fil­mů Jihlava. Film zís­kal také cenu Silver Eye za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní film trhu East Silver, udě­lo­va­nou Institutem doku­men­tár­ní­ho fil­mu.

 

NOVÁ ŠICHTA byla zaha­jo­va­cím fil­mem fes­ti­va­lu, kte­rý se letos koná onli­ne od 27. 10. do 8. 11. 2020. Do kin film vstou­pí 11. 2. 2021. Snímek, kte­rý vzni­kal téměř čty­ři roky, je cit­li­vě a  s humo­rem nato­če­ná výpo­věď o člo­vě­ku, kte­rý je nucen čelit vel­ké život­ní výzvě. Hlavním hrdi­nou fil­mu o hou­žev­na­tos­ti a důstoj­nos­ti je hor­ník Tomáš Hisem, kte­rý celý život fáral v dole na ost­rav­sku, ale pro­mě­ny prá­ce ho vyže­nou na povrch a na pra­cov­ní trh, na kte­rém se nikdy nepo­hy­bo­val. Tomáš se roz­hod­ne stát se pro­gra­má­to­rem…

 

VYJÁDŘENÍ POROTY

Hlavní cenu České rados­ti poro­ta udě­lu­je sním­ku NOVÁ ŠICHTA reži­sé­ra Jindřicha Andrše zachy­cu­jí­cí­ho osud pro­puš­tě­né­ho hor­ní­ka z  dolu Paskov Tomáše Hisema, kte­rý se zkou­ší v pade­sá­ti rekva­li­fi­ko­vat na počí­ta­čo­vé­ho pro­gra­má­to­ra. Film je peč­li­vou a cit­li­vou observa­cí bez před­sud­ků a Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automatickyzleh­čo­vá­ní, kdy se při­bli­žu­je­me k posta­vě a  k její­mu pro­stře­dí nato­lik blíz­ko, že pro­mě­ní nejen nás, ale i auto­ra samot­né­ho. Film na pří­kla­du jed­no­ho člo­vě­ka přes­ně pojme­no­vá­vá obec­ně plat­ná téma­ta vzta­hu cen­t­ra a peri­fe­rie, exis­ten­ci­ál­ní tís­ně, pro­mě­ny a odci­ze­ní prá­ce v  neo­li­be­rál­ní eko­no­mi­ce a adap­ta­bi­li­ty člo­vě­ka ve svě­tě bez sil­né záchran­né sítě. Zítra může být na mís­tě hor­ní­ka z dolu Paskov kdo­ko­liv z nás,“ zní výrok poro­ty, ve kte­ré zased­la napří­klad doku­men­ta­rist­ka Brit Plieštik Jensen, kurá­tor­ka Denisa Václavová nebo fil­mo­vá kri­tič­ka Jindřiška Bláhová. 

 

NOVÁ ŠICHTA zís­ka­la také cenu Cena Silver Eye za nej­lep­ší celo­ve­čer­ní film trhu East Silver, udě­lo­va­nou Institutem doku­men­tár­ní­ho fil­mu. „Cenu Silver Eye za rok 2020 jsme se roz­hod­li udě­lit fil­mu, kte­rý nás zau­jal vel­mi aktu­ál­ním a  pal­či­vým téma­tem, o  kte­rém pojed­ná­vá, a záro­veň okouz­lil cit­li­vým pří­stu­pem k  pro­ta­go­nis­to­vi a  mís­tu, ve kte­rém se ode­hrá­vá. Tvůrce s námě­tem strá­vil něko­lik let živo­ta, věno­val mu krát­ký film i celo­ve­čer­ní debut, přes­to neztra­til nad­hled a pokor­ný autor­ský pří­stup. Dokument pod­le nás skvě­le repre­zen­tu­je regi­on střed­ní a  východ­ní Evropy, navíc má poten­ci­ál rezo­no­vat i v šir­ším mezi­ná­rod­ním kon­tex­tu. Letošním vítě­zem Silver Eye je sní­mek Nová šich­ta reži­sé­ra Jindřicha Andrše, pro­hlá­si­la poro­ta slo­že­ná z dra­ma­tur­ga fes­ti­va­lu Jeden svět Tomáše Poštulky, sales agent­ky Michaely Čajkové a pro­gra­mo­vé­ho vedou­cí­ho fes­ti­va­lu AFO Ondřeje Kazíka.

 

„Film Nová šich­ta je nejen pozi­tiv­ní a povzbu­zu­jí­cí pro kaž­dé­ho z nás, ale je i meta­fo­rou dneš­ní doby,“ řekl o fil­mu ředi­tel jih­lav­ské­ho fes­ti­va­lu Marek Hovorka ješ­tě před zahá­je­ním fes­ti­va­lu a udě­lo­vá­ní cen. „Tomáš Hisem je pro nás vzo­rem, že tou­to zkouš­kou lze úspěš­ně pro­jít. Jindřichu Andršovi se totiž poda­ři­lo postih­nout téma, kte­ré v době natá­če­ní ješ­tě neby­lo aktu­ál­ní a je mno­hem obec­něj­ší. A věřím, že stej­ně jako Tomáš Hisem svou výzvu úspěš­ně zvlá­dl, adap­tu­je se na sou­čas­nou situ­a­ci i celá spo­leč­nost a  úspěš­ně ji pro­jde.“  

 

 

Na fes­ti­va­lu se už před lety pro­mí­tal krát­ký film Poslední šich­ta Tomáše Hisema, kte­rý nato­čil skry­tou kame­rou sám hor­ník Tomáš na své posled­ní smě­ně. NOVÁ ŠICHTA na ten­to film pří­mo nava­zu­je a  pro­to­že sle­du­je, co se dělo Tomášovi po dobu dal­ších dvou let.

 

 

SYNOPSE:

25 let strá­vil Tomáš Hisem pod zemí jako hor­ník na Ostravsku. Trh prá­ce se ale prud­ce mění, doly zaví­ra­jí, haví­ři se rekva­li­fi­ku­jí. Tomáš si navzdo­ry nevě­ří­cím pohle­dům svých kama­rá­dů volí spe­ci­a­li­za­ci, kte­rá má k jeho původ­ní pro­fe­si oprav­du na hony dale­ko. Hodlá vymě­nit šach­tu za digi­tál­ní pro­stor a stát se pro­gra­má­to­rem. Intimní a záro­veň lehce humor­ný časosběr­ný por­trét reži­sé­ra Jindřicha Andrše sle­du­je komor­ní, ale epic­kou ody­seu oby­čej­né­ho člo­vě­ka. Svým nevtí­ra­vým huma­nis­mem evo­ku­je díla kla­si­ků brit­ské­ho soci­ál­ní­ho rea­lis­mu, její říz­ný ost­rav­ský akcent si však s ničím nesple­te­te.

 

Distribuční pre­mi­é­ra sním­ku je plá­no­vá­na na 11. 2. 2020.

 

 

Obsah obrázku osoba, muž, vázanka, interiér Popis byl vytvořen automatickyJindřich Andrš (1994) je debu­tu­jí­cím reži­sé­rem a pro­du­cen­tem. Studoval režii doku­men­tár­ních fil­mů na FAMU, fil­mo­vou vědu na Univerzitě Karlově a Edinburgh Napier University. Za svůj krát­ký film Poslední šich­ta Tomáše Hisema obdr­žel Zvláštní uzná­ní v sek­ci Česká radost na MFDF Jihlava 2017 a dal­ší ceny. Nová šich­ta – intim­ní časosběr­ný por­trét pro­puš­tě­né­ho hor­ní­ka, kte­rý se roz­ho­dl pře­u­čit na pro­gra­má­to­ra, je jeho celo­ve­čer­ním debu­tem. S Novou šich­tou se zúčast­nil mezi­ná­rod­ních worksho­pů Ex Oriente, Doc Incubator CZ a  IDFA Academy. Jako pro­du­cent dokon­čil krát­ký film Pripyat Piano - fil­mo­vou báseň z Černobylu. Pripyat Piano obdr­že­lo v roce 2019 cenu Silver Eye Award.

 

Snímek Nová šich­ta byl vybrán na pres­tiž­ní Mezinárodní

fil­mo­vý fes­ti­val DOK Leipzig, kte­rý se usku­teč­ní od 26. 10. do 1. 11. 2020.

 

 

SLOVO REŽISÉRA:
Čím vás nej­víc zau­jal hlav­ní hrdi­na Tomáš? Proč jste si ho vybral jako hlav­ní posta­vu své­ho fil­mu?

Tomáš mě zau­jal hned na prv­ním kur­zu pro­gra­mo­vá­ní svou hor­nic­kou pří­mo­ča­ros­tí a cha­risma­tem. Ještě než někte­ří hor­ní­ci nastou­pi­li na rekva­li­fi­ka­ci, měli mož­nost si na krat­ší úvod­ní lek­ci vyzkou­šet, jest­li by je svět IT vůbec lákal. V rám­ci této hodi­ny si měli udě­lat jed­no­du­chou webo­vou strán­ku sami o sobě s dotaz­ní­kem. Jedna z otá­zek byla: „Jaký máte vztah k  počí­ta­čům?“ Měl jsem mož­nost si pro­jít všech­ny odpo­vě­di a  jed­na z nich mě oprav­du pře­kva­pi­la. Zněla: „Asi dob­rý, pokud tedy může člo­věk navá­zat vztah se stro­jem.“ Horníka, kte­rý tohle napsal, musím poznat, řekl jsem si. A tak jsem se sezná­mil s Tomášem. Tou dobou jsem ješ­tě netu­šil, že naše vzá­jem­né pozná­vá­ní se bude trvat něko­lik dal­ších let.

 

Jak dlou­ho jste film při­pra­vo­val?

Film vzni­kal po dobu téměř čtyř let. Začali jsme inten­ziv­ně natá­čet v roce 2017, těs­ně před zavře­ním dolu Paskov. Což je i  ini­ci­ač­ní moment naše­ho pří­bě­hu – Tomášovi se zavřel důl, na kte­rém celý život pra­co­val a musí se roz­hod­nout, co bude dělat dál. Film nej­pr­ve vzni­kal jako stu­dent­ský film FAMU, s obrov­ským nasa­ze­ním spo­lu­žá­ků a stu­den­tů Tomáše Frkala, Augustíny Mickové, Šimona Herrmanna a Lukáše Janičíka. Asi v polo­vi­ně natá­če­ní se k nám při­po­jil pro­du­cent Miloš Lochman, kte­rý nám jej pomohl dofi­nan­co­vat a spo­lu s  kopro­du­cen­ty Českou tele­vi­zí a Studiem Bystrouška jej roz­ší­řit do podo­by pro­fe­si­o­nál­ní­ho celo­ve­čer­ní­ho fil­mu. Přesto film vzni­kal stá­le ve skrom­ných, debu­tant­ských pod­mín­kách, pro­to pro jeho post­pro­duk­ci byla klí­čo­vá i úspěš­ná sbír­ka na plat­for­mě Hithit. Pro všech­ny čle­ny naše­ho tvůr­čí­ho štá­bu, kro­mě pro­du­cen­ta, jde o celo­ve­čer­ní fil­mo­vý debut.

 

 

 

 

Obsah obrázku osoba, exteriér, stůl, muž Popis byl vytvořen automatickyRok výro­by: 2020 / Režie: Jindřich Andrš / / Scénář: Jindřich Andrš /  Zvuk: Šimon Herrmann / Kamera: Tomáš Frkal / Střih: Lukáš Janičík / Hudba: Eliška Cílková / Hrají: Tomáš Hisem / Produkce: Moloko Film / Koprodukce: Česká tele­vi­ze, FAMU, Studio Bystrouška

Nosiče: DCP, MP4  / Přístupnost: od 12 let / Stopáž: 91 min. / Jazyk: Ostravština / Země: Česká repub­li­ka / Žánr: Dokumentární / Premiéra: 11. 2. 2021


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,85379 s | počet dotazů: 262 | paměť: 62220 KB. | 28.09.2023 - 00:01:05