Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září

Nová řada příběhů Tajemství rodu začíná 1. září

TajemstviRodu 04
TajemstviRodu 04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes před­sta­vi­li tvůr­ci dal­ší řadu cyk­lu Tajemství rodu, kte­rý bude začí­nat na  ČT1 v úte­rý 1.9.2015 od 21:00 hod. První řada pořa­du měla znač­ný divác­ký ohlas a zájem o his­to­rii před­ků zazna­me­na­li i pra­cov­ní­ci mat­rik a archi­vech po celé repub­li­ce.  Realizační tým se roz­ho­dl v pro­jek­tu pokra­čo­vat a dal­ších devět pří­bě­hů je při­pra­ve­no k pro­jek­ci.

Hlavním hrdi­nou kaž­dé­ho z doku­men­tár­ních fil­mů cyk­lu Tajemství rodu je jiná zná­má osob­nost, kte­rá zkou­má minu­lost své­ho rodu. Formou detek­tiv­ky, napí­na­vé­ho dob­ro­druž­né­ho odha­lo­vá­ní dáv­ných osu­dů skrý­va­jí­cích se v jejich rodokme­nu, oži­vu­jí jed­not­li­vé osob­nos­ti his­to­rii své rodi­ny a dotý­ka­jí se osob­ně a emo­tiv­ně exis­ten­ce kon­krét­ních lidí a doby, v níž žili. Každý díl cyk­lu odha­lu­je různá téma­ta a obdo­bí, kte­rý­mi naši před­ci pro­chá­ze­li. Atmosféru doby a vysvět­le­ní situ­a­cí a sou­vis­los­tí dokres­lu­jí krát­ké his­to­ric­ké vsuv­ky s dobo­vý­mi archi­vy. Příběhy jsou zají­ma­vé nejen samot­nou osob­nos­tí, ale také nevšed­ním pohle­dem na růz­né udá­los­ti a sou­vis­los­ti v ději­nách pro­střed­nic­tvím kon­krét­ních osu­dů.

Příprava kaž­dé­ho dílu je poměr­ně slo­ži­tá. Nejdříve jsou oslo­ve­ny osob­nos­ti a pro­běh­ne před­běž­ná pří­pra­va pod­kla­dů a rešer­ší. Rozhodující je násled­ná schůz­ka s osob­nos­tí, kde se pro­jed­ná mož­ná rea­li­za­ce. Hledání v his­to­rii není vždy koru­no­vá­no úspě­chem a pří­bě­hem, kte­rý by vysta­čil na del­ší fil­mo­vé zpra­co­vá­ní.

Pokud dojde k doho­dě o natá­če­ní, pak musí  osob­nos­ti zvá­žit, zda doká­žou při­jmout obje­ve­né infor­ma­ce a zda s nebu­de rodi­na pro­ti. Natáčení samot­né je pak postup­ně rea­li­zo­vá­no na růz­ných mís­tech.

Příprava dal­ší řady si vyžá­da­la čas a pocho­pi­tel­ně i výběr osob­nos­tí, jejichž pohled do minu­los­ti mohl při­nést zají­ma­vé pří­běhy. Po pří­bě­zích svých před­ků pát­ra­li: Jiřina Bohdalová, Jaromír Hanzlík, Natálie Kocábová, Miroslav Donutil, Jan Pirk, Matěj Ruppert ‚Alena Zárybnická,  Jiří Mádl a Bára Poláková.

Tvůrčí tým pro­jek­tu:

Vedoucí pro­jek­tu a dra­ma­tur­gie: Věra Krincvajová

Genealogie: Helena Voldánová

Historický porad­ce: Eduard Stehlík

Scénáře: Karel Koula, Petra Verzichová, Martina Králová, Veronika Stehlíková, Rebeka Bartůňková, Kamila Vondrová

Režie: Karel Koula, Petr Kotek, David Sís, Georga Agathonikiadis, Kamila Vondrová, Martin Dolenský

Manažer rea­li­za­ce: Martin Kopřiva

Manažer vývo­je: Jan Potměšil

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci 26.8.2015  byli pří­tomni: Věra Krincvajová, Helena Voldánová, Eduard Stehlík, Karel Koula, Alena Zárybnická a Jolana Voldánová

Fotky ve vět­ším roz­li­še­ní najde­te na part­ner­ském webu 10Mpix.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,35274 s | počet dotazů: 243 | paměť: 58337 KB. | 15.08.2022 - 21:12:37