Kritiky.cz > Novinky v nakladatelstvích > Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze

Nová kniha Clemense Kubyho... chcete vidět autora? Příští týden je v Praze

ijící buddha
ijící buddha
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vrátíte se s auto­rem o tři­cet let zpět. Poté, co se bez­po­chy­by zázrač­ně zota­vil z váž­né­ho úra­zu si jel spl­nit sen. Natočit do Ladaku film o hle­dá­ní nové­ho kar­ma­py. Kdoví, zda-li se už vůbec inkar­no­val zpět. Narodil se už? Navíc za fil­mem ces­to­val do zaká­zá­né země zmí­ta­né dran­co­vá­ním a infor­mač­ní­mi embar­gy.

„Nejpodivuhodnější na našem pří­bě­hu však je, že hlav­ní posta­va fil­mu byla ješ­tě v nedo­hled­nu, když pří­pra­vy na natá­če­ní již byly v plném prou­du.

Nebylo vůbec jis­té, zda nový kar­ma­pa – „živý Buddha“ – se již naro­dil, a pokud ano, musel být ješ­tě obje­ven, a kde to mělo být, zda v Tibetu, v asij­ském exi­lu, nebo dokon­ce někde na Západě, to nemohl nikdo vědět.“

Ale žil. Jasný, pro­ni­ka­vý pohled, bdě­lá pří­tom­nost – bytost z jiné­ho svě­ta.“

Kniha zavá­dí čte­ná­ře hlou­bě­ji a výraz­ně­ji do pří­bě­hu, tak, jak by toho film nebyl scho­pen. Jak se Clemens Kuby postup­ně dozví­dal, jaký jeho film bude – jak se měni­la před­sta­va, a nako­nec vznik­lo něco, co ani neče­kal. Nádherné sou­vis­los­ti, náho­dy, ply­nu­tí živo­ta až pří­klad­né! A mno­hé z drob­nos­tí v kni­ze vás vel­mi zaujmou. Třeba tibet­ské ritu­á­ly mni­chů– peč­li­vé, lás­ky­pl­né – jak směš­ně pro­ti nim vypa­da­jí ty naše, či to, co z nich zby­lo. A při­tom s ote­vře­ným srd­cem při­jí­ma­jí i jaké­ko­liv poru­še­ní pro­to­ko­lu, pře­de­vším jde-li o děti nebo kame­ra­ma­ny. Naučíte se odlo­žit vlast­ní před­sta­vy a sou­stře­dit se na pří­tom­nost. Snad tomu pomoh­lo i to, že spous­ta věcí při tom­to pro­jek­tu nešla tak, jak měla. Spousta špat­ných náhod, schvál­nos­tí, prů­ta­hů…. Ale nako­nec se mění­cí v náho­dy dob­ré. Setkání s mimo­řád­ný­mi osob­nost­mi, kul­tu­rou…

Strach, aby autor s fil­mem vůbec pře­šel přes hra­ni­ce.

Složitá vyjed­ná­vá­ní s úřed­ní­ky, čínsko-tibetské vzta­hy, ale pře­de­vším hlu­bo­ce lid­ský pří­běh, kte­rý mi při­po­mněl doku­ment o Leonardu Cohenovi a jeho poby­tě v kláš­te­ře. Víc a víc si uvě­do­mí­te, že tohle je záži­tek, kte­rý se nedá nato­čit ani popsat – musí se zažít. Ale Živý Buddha je jed­nou z těch, kte­ré to umí vel­mi dob­ře při­blí­žit!

A na závěr ješ­tě kni­hu ote­vře­me a pře­čte­me si jed­no malé tajem­ství budd­his­tic­kých mni­chů. Tohle bych do nich neřek­la, vy ano?

„Losar je nej­dů­le­ži­těj­ší z budd­his­tic­kých svát­ků. Shromáždí se všich­ni vyso­cí lamo­vé, sakrál­ní tan­ce trva­jí celé dny. V noci před Novým rokem má čert vol­no, jak bychom řek­li my (u budd­his­tů ovšem žád­ný čert nee­xis­tu­je, ale ani nic, co by se mu vzdá­le­ně podo­ba­lo). Tehdy se mohou všich­ni mni­cho­vé vydo­vá­dět a tro­pit si posměš­ky z ritu­á­lů; někte­rý si tře­ba zved­ne

róbu a uká­že vzne­še­ným pánům holou zad­ni­ci. Je to jako nor­man­ský maso­pust.

Jednou v roce se smí dis­ci­plí­na bez­trest­ně poru­šo­vat, kaž­dý může pod­le libos­ti bláz­nit a rošťa­čit.“

Chcete se setkat s auto­rem? AKCE: Clemens Kuby v Praze

  1. – 23. dub­na 2017

Lidský osud němec­ké­ho spi­so­va­te­le Clemense Kubyho, kte­rý se po váž­ném úra­ze a násled­né hroz­bě celo­ži­vot­ní­ho ochr­nu­tí doká­zal vylé­čit sám pomo­cí medi­ta­ce, inspi­ro­val her­ce a impro­vi­zá­to­ra Jaroslava Duška a vir­tu­ó­za na didge­ri­doo Ondřeje Smeykala k nevšed­ní­mu dílu. Byla jím ope­ra L2: Brána živo­ta!  Světovou pre­mi­é­ru mělo vlo­ni v dub­nu v Národním diva­dle morav­sko­slez­ském. Jaroslav Dušek byl fas­ci­no­ván sku­teč­nos­tí, že člo­věk s příč­ným ochr­nu­tím páte­ře, kte­rý by měl být doži­vot­ně při­pou­ta­ný na inva­lid­ní vozík, pro­šel během něko­li­ka měsí­ců úpl­nou psy­chic­kou i fyzic­kou pro­mě­nou. „Vnitřně se roz­ho­dl, že bude cho­dit. Nějakým zvlášt­ním způ­so­bem pros­tě věděl, že to doká­že.“

Clemens Kuby je v Praze už počtvr­té. Ve čtvr­tek 20. dub­na bude v Městské knihov­ně slav­nost­ně pokřtě­na jeho kni­ha Žijící Buddha (Living Buddha), věno­vá­na sou­čas­né­mu převtě­len­ci v nejdel­ší rein­kar­nač­ní linii Tibetu — kar­ma­po­vi. V žád­né jiné kul­tu­ře nic obdob­né­ho nee­xis­tu­je. I když je víra ve zno­vuzro­ze­ní roz­ší­ře­na v mno­ha nábo­žen­stvích, chy­bí v nich ekvi­va­lent his­to­ric­ké tra­di­ce i budd­his­tic­ké­ho poje­tí prin­ci­pu rein­kar­na­ce a dhar­my — záko­na sku­teč­nos­ti. Napínavý pří­běh vypo­ví­dá nejen o vzni­ku slav­né­ho fil­mu, ale při­bli­žu­je pře­de­vším to, co obra­zo­vý doku­ment zpro­střed­ko­vat nemů­že. Autor vyprá­ví úžas­ný, téměř neu­vě­ři­tel­ný sou­běh všech okol­nos­tí a epi­zod, kte­ré ho na mno­ha jeho cestách pro­vá­ze­ly. Ukazuje také his­to­ric­ké, poli­tic­ké, nábo­žen­ské a spi­ri­tu­ál­ní poza­dí, kte­ré ozře­j­mu­je a vysvět­lu­je mno­ho­vrs­t­vý význam sedm­nác­té inkar­na­ce kar­ma­py — „toho, kte­rý vyko­ná­vá budd­hov­ské činy“.

Od pát­ku 21. dub­na do nedě­le 23. dub­na se v Klubu Lávka kona­jí semi­ná­ře jeho léčeb­né meto­dy, kte­rou nazval Mental Healing. Tzv. zázrak spon­tán­ní­ho uzdra­ve­ní po těž­kém úra­zu páte­ře, jehož spi­ri­tu­ál­ní záko­ni­tos­ti pocho­pil a vysvět­lil, ho při­měl k hle­dá­ní pří­čin skry­tých léčeb­ných pro­ce­sů. Mnoho let navště­vo­val šama­ny a léči­te­le po celém svě­tě a vytvo­řil úchvat­ný doku­men­tár­ní film a stej­no­jmen­nou kni­hu o duchov­ním léče­ní Na ces­tě do sou­sed­ní dimen­ze. Uvedená meto­da, kte­rou poz­dě­ji popsal v zasvě­ce­ných pub­li­ka­cích o sebe­lé­če­ní, nabí­zí způ­so­by, jak dosáh­nout život­ní pro­mě­ny a osvo­bo­ze­ní od těles­ných, psy­chic­kých, pra­cov­ních, finanč­ních a vzta­ho­vých pro­blé­mů.

Aktuality o jeho letoš­ním poby­tu v Praze najde­te na webo­vých strán­kách www.ClemensKuby.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95288 s | počet dotazů: 263 | paměť: 61647 KB. | 26.09.2023 - 07:19:39