Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ ANGRY BIRDS - KOMIKS - VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ

NOVÁ DOBRODRUŽSTVÍ ANGRY BIRDS - KOMIKS - VRÁNA K VRÁNĚ SEDÁ

Vrana
Vrana

Přestože od vzni­ku legen­dár­ní počí­ta­čo­vé hry uply­nu­lo sedm let, tvůr­ci fil­mu se nevá­ha­li popa­so­vat s těž­kým úko­lem vytvo­řit z původ­ní arká­dy rodin­nou kome­dii, jež letos na jaře zamí­ři­la do kin. Právě na ni nava­zu­je i ten­to komix, vyda­ný nakla­da­tel­stvím CPress v Brně roku 2016.

Na vzni­ku toho­to sou­bo­ru pěti samo­stat­ných pří­bě­hů s hrdi­ny zná­mý­mi z Angry birds ve fil­mu se podí­le­lo více auto­rů i ilu­strá­to­rů, mezi jiný­mi Paul Tobin, Jeff Parker či Alessandro Zemolin.

Opět se zde setká­me s Ruďákem, Žluťasem, Bombasem, Matyldou a Terencem. Sérii otví­rá čer­ve­ný ška­ro­hlíd pří­bě­hem Ruďák má nákup­ní horeč­ku. Děj je líčen s typic­kým humo­rem a rudý ope­ře­nec se zde pro­je­vu­je jako nevlíd­ný bru­čoun, kte­rý však o svém hen­di­ke­pu ví a sna­ží se na sobě pra­co­vat. Komické situ­a­ce jsou zalo­že­ny na švej­kov­ském plně­ní doslov­ných rad ke šťast­něj­ší­mu a spo­ko­je­něj­ší­mu živo­tu. Po objed­ná­ní nej­růz­něj­ších zby­teč­nos­tí, kte­ré však namís­to sli­bo­va­né oblí­be­nos­ti při­ne­sou spous­tu pro­blé­mů, Ruďas zjiš­ťu­je, že tudy ces­ta nepo­ve­de. Nebyl by to však on, aby se se vším nevy­rov­nal rudě a po svém.

Následuje Šťastný Žluťas, v němž nej­rych­lej­ší pták ost­ro­va řeší kon­flikt s vypo­čí­ta­vou věšt­ky­ní Futurou.

Plavčíci jsou, dle mého názo­ru, nej­zda­ři­lej­ší z celé pěti­ce, a to z hle­dis­ka pří­bě­hu, humo­ru i gra­fic­ké­ho zpra­co­vá­ní. Setkáváme se zde nejen s Ruďákem, Žluťasem, Bombasem a Matyldou, ale i s růžo­vou Stellou. Pohodovou prá­ci na kou­pa­liš­ti naru­šu­je tro­ji­ce pta­čích ulič­ní­ků, s jejichž legrác­ka­mi si není scho­pen pora­dit ani jeden z hlí­da­čů. Nakonec vše vyře­ší s obvyk­lým nad­hle­dem Matylda.

Vtipný je též pří­běh Na žha­vé vlně, jímž nás pro­vá­zí Bombas. Ten se pokou­ší řešit svůj dáv­ný pro­blém s neče­ka­ný­mi výbuchy, a tak se roz­hod­ne absol­vo­vat tera­pii u pta­čí­ho psy­cho­lo­ga Dr. Vejcenouška. Přestože je posluš­ným paci­en­tem, nako­nec si uvě­do­mí, že ne všech­ny rady je moud­ré násle­do­vat, čímž zabrá­ní neče­ka­né tragé­dii.

Knihu uza­ví­rá Den naru­by, v němž všech­ny posta­vy jed­na­jí jinak, než je obvyk­lé. Tedy až na Ruďáka, jenž se sta­ne oblí­ben­cem celé slav­nos­ti a jako král Dne naru­by zís­ká vskut­ku netra­dič­ní odmě­nu.

Postavy oplý­va­jí stej­ný­mi cha­rak­te­ris­tic­ký­mi vlast­nost­mi jako ve fil­mu, Bombas je těž­ko­pád­ný dob­rák, Žluťas zas zbrk­lý i vese­lý a Ruďák věč­ně nabru­če­ný, ale nikdo si z něj už nic nedě­lá.

Ocenit musím zejmé­na Plavčíky, Na žha­vé vlněDen naru­by, u nichž jsem se zasmá­la nej­ví­ce. Pokud vás zau­jal ani­mo­va­ný film Angry Birds, potě­ší vás i tato útlá kníž­ka. Přiznám se, že přes­to­že už jsem odrost­la dět­ským letům, pří­běhy mě bavi­ly. Objevuje se zde mno­ho vese­lých postře­hů, zalo­že­ných na jed­no­du­ché a dob­ře fun­gu­jí­cí komi­ce. Sympaticky půso­bí také to, že se za celou dobu čet­by neob­je­vi­lo ani jed­no zele­né pra­se, o němž je zmín­ka pou­ze ve věšt­bě paní Futury. Pozitivní je let­ní ladě­ní všech pří­bě­hů, jehož záslu­hou si všich­ni při­po­me­nou slun­ce a prázd­ni­no­vý odpo­či­nek u vody.


  • Autor:kolek­tiv
  • Žánr:komiks
  • Nakladatelstvi:CPRESS
  • Datum vydá­ní:13.06.2016

Knihu si kup­te na Albatrosmedia.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76329 s | počet dotazů: 242 | paměť: 56669 KB. | 29.06.2022 - 06:22:33