Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > nová česká komedie - PANIC JE NANIC

nová česká komedie - PANIC JE NANIC

aneb návod, jak si koneč­ně dosy­ta užít ...

„Panic je nanic“ je motem hlav­ních hrdi­nů, tří šest­nác­ti­le­tých kama­rá­dů z Prahy. Ničím se neli­ší od svých vrs­tev­ní­ků, pro­blémy jim děla­jí jak před­po­top­ní rodi­če a vět­ši­na dospě­lých, tak hlav­ně věk. Nejsou totiž ješ­tě oprav­do­vý­mi muži, ale samo­zřej­mě  dět­ství už mají dáv­no za sebou.

Chtějí strá­vit prázd­ni­ny spo­leč­ně, jen­že Vašek dosta­ne k naro­ze­ni­nám od babič-ky pou­kaz na zájezd k Balatonu. Honza s Jirkou se pro­to vypra­ví na van­dr bez něj. Vašek si ale nene­chá prázd­ni­ny zka­zit, ute­če z auto­bu­su plné­ho důchod­ců a vydá se za kama­rá­dy. Setká se         s nimi v hospůd­ce v zapad­lé ves­ni­ci, kde se zro­dí úžas­ný plán.

Seznámí se s míst­ní krás­kou, kte­rá by moc ráda strá­vi­la ale­spoň část prázd­nin v Praze. Jirkovi rodi­če jsou slu­žeb­ně v Paříži, a tak s ní klu­ci na pár týd­nů vymě­ní jejich luxus­ní vilu za zchát­ra­lý sta­tek. Prožijí báječ­né dny, zaži­jí spous­tu neu­vě­ři­tel­ných a  ztřeš­tě­ných pří­hod se „sta­rou­sed­lí­ky“, navá­žou nová přá­tel­ství    a s pomo­cí míst­ních dívek se z nich mož­ná koneč­ně sta­nou chla­pi…

 

Panic je nanic je hře­ji­vá kome­die plná lech­ti­vé­ho humo­ru, pře­kva­pi­vých situ­a­cí   a vtip­ných hlá­šek. Hlavní role si zahrá­li začí­na­jí­cí her­ci David Vobořil, Michal Hruška a Tomáš Žatečka. Hlavní dív­čí role byla svě­ře­na loň­ské fina­list­ce Česko hle­dá Superstar Šárce Vaňkové.

Rolí dospě­lých se uja­li Květa Fialová, Milena Dvorská,  Zdeňka Volencová - Žádníková, Vladimír Javorský a dal­ší. V epi­zod­ních rolích se obje­ví mode­rá­tor Libor Bouček, model­ka Andrea Verešová a hereč­ka, mode­rá­tor­ka a model­ka Eva Aichmajerová.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,46685 s | počet dotazů: 254 | paměť: 56620 KB. | 28.06.2022 - 19:43:51