Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nouzový východ - 80%

Nouzový východ - 80%

revolutionary road 0053
revolutionary road 0053
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bílý domek na mír­ném sva­hu u lesa, zastři­že­né túje u ces­ty, krás­ná man­žel­ka v domác­nos­ti lás­ky­pl­ně peču­jí­cí o solid­ně vydě­lá­va­jí­cí­ho man­že­la úřed­ní­ka, dvě děti
v naškro­be­ných šatič­kách - chla­pe­ček 

a hol­čič­ka. Americký sen pade­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí. Jenomže něco tu zjev­ně nefun­gu­je.

Potkali se na jed­nom večír­ku, ona tajem­ná fem­me fata­le, ochot­nic­ká hereč­ka, sní­cí o tom, že jed­no­ho dne doby­je prk­na, co zna­me­na­jí svět, on, mla­dí­ček, pře­svěd­če­ný o vlast­ní výji­meč­nos­ti a s pusou plnou keců o tom, jak chce věci pro­ží­vat a neskon­čit jako jeho otec, den­no­den­ně cho­dí­cí do stej­ně nud­né­ho zaměst­ná­ní, kte­ré z duše nená­vi­dí. Oslní Abby svý­mi roman­tic­ký­mi řeč­mi o Paříži, měs­tě, kde to žije a kam se chce jed­nou vrá­tit.

Střih. Je o pár let poz­dě­ji a Abby (Kate Winslet) s Frankem (Leonardo DiCaprio), teď už mla­dý man­žel­ský pár se vra­ce­jí z její­ho neú­spěš­né­ho před­sta­ve­ní. Už zplo­di­li dva potom­ky a kou­pi­li si krás­ný domek na před­měs­tí. Abby je žena v domác­nos­ti a Frank pra­cu­je ve stej­né spo­leč­nos­ti jako jeden z dal­ších mili­o­nu úřed­ní­ků, stej­ně jako před lety jeho otec, kte­rým tolik pohr­dal. Cestou domů pro­běh­ne zuři­vá hád­ka, Frank chce Abby utě­šit, ta ho obvi­ní, že kvů­li němu je chy­ce­ná v pas­ti a s její­mi sny je konec a Frank má co dělat, aby své vyvo­le­né nedal po její krás­né tvá­řič­ce.

Svou frustra­ci z neú­spěš­né­ho man­žel­ství si vyře­ší po chlap­sku – v den svých tři­cá­tých naro­ze­nin sve­de v prá­ci svol­nou vnad­nou písař­ku. Když se po váš­ni­vé noci vrá­tí domů, čeká ho nastro­je­ná žena i s dět­mi
a naro­ze­ni­no­vým dor­tem.  Frankovi je ze sebe na nic, nicmé­ně usto­jí to a po osla­vě ze sebe svůj odpor k sobě samé­mu smy­je ve spr­še. V lož­ni­ci se mu září­cí a tajem­ně se tvá­ří­cí Abby zno­vu omlu­ví za své cho­vá­ní
a sezná­mí ho se svým plá­nem. Připomene mu, jaký byl před­tím, jaké měl sny a že ona se roz­hod­la mu je pomoct zre­a­li­zo­vat. Vždyť kdo kdy řekl, že mít děti zna­me­ná pře­stat žít? Kdo kdy sta­no­vil, že se musí­te usa­dit
v domeč­ku a jed­nou týd­ně zajít s dal­ším faleš­ně se usmí­va­jí­cím man­žel­ským párem tan­co­vat do míst­ní­ho klu­bu? Přesvědčí man­že­la k ces­tě do Paříže, že ona bude pra­co­vat a on bude mít koneč­ně čas sám pro sebe, aby mohl zjis­tit, co chce v živo­tě dělat.  Je ochot­ná dřít kde­ko­li jen pro něj, na jeho vysně­ném mís­tě, pro to, aby jim to nevy­šumě­lo do ztra­ce­na, aniž si toho jeden nebo dru­hý vůbec povšim­nou. I přes nádech pato­su jí její víru a nadě­ji na zlep­še­ní jejich vzta­hu věří­te, fan­dí­te jí a poslé­ze i jemu, kte­ré­ho man­žel­či­no nad­še­ní strh­ne a on po chví­li váhá­ní sou­hla­sí.  Abby jde hned násle­du­jí­cí ráno vyří­dit vše nezbyt­né pro ces­tu do Evropy a prv­ních pár týd­nů si uží­va­jí svo­jí svo­bo­dy a odva­hy, kte­rou ostat­ní nema­jí a nikdy mít nebu­dou, baví je šoko­vat svo­je used­lé přá­te­lé a kole­gy jejich plá­nem, smě­jí se jejich nechá­pa­vým a vyje­ve­ným obli­čejům, že si dovo­lí naru­šit zaje­té sché­ma tak neroz­váž­ným činem…Jediným člo­vě­kem, kte­rý jim rozu­mí je své­práv­nos­ti zba­ve­ný syn sou­sed­ky, kte­rá mla­dým man­že­lům dopo­ru­či­la jejich dům, býva­lý geni­ál­ní mate­ma­tik. Jede s nimi na stej­né vlně, říká věci bez příkras a pojme­no­vá­vá sku­teč­nost tako­vou, jaká je. Ten jedi­ný je v jejich plá­nu pod­po­ří.

Od jeho návštěvy se ale nějak začne vše hatit, Abby zjis­tí, že čeká své tře­tí dítě, bojí se tuto sku­teč­nost ozná­mit man­že­lo­vi, Frankovi je zase v prá­ci nabíd­nu­to pový­še­ní a jeho pře­svěd­če­ní pro obě­to­vá­ní vše­ho, co dosud vybu­do­val a odjet do Paříže dosta­ne váž­né trh­li­ny. Po pří­cho­du domů Abby man­že­lo­vi poví o svém těho­ten­ství, ten si na ní ješ­tě vyli­je svou zlost z vlast­ní nejis­to­ty, Abby se mu omlou­vá, je ochot­ná jít kvů­li jejich snu
i do extré­mu a způ­so­bit sama sobě potrat. Z prá­ce už tak dost nalo­me­ný Frank to oka­mži­tě pou­ži­je pro­ti ní a obvi­ní ji, že nemi­lu­je jejich děti a že si tak chtě­la urči­tě odpo­moct i od jejich dvou prv­ních …Tím ji napros­to zdr­tí a při­nu­tí ji zamys­let se nad tím, že s více peně­zi, kte­ré dosta­ne, když při­jme vyš­ší mís­to v prá­ci, by pře­ce moh­li být šťast­ní i tam, kde jsou…

Plán a úni­ko­vá ces­ta z šedi­vé prázd­no­ty je postu­pem času sme­te­na ze sto­lu defi­ni­tiv­ně, Abby se víc a víc pohrou­ží do sebe, Frank hle­dá útě­chu opět u svo­jí milen­ky z prá­ce a navíc je i tako­vý cha­rak­ter, že to jed­no­ho dne man­žel­ce ozná­mí. Jejich vztah se pro­pa­dá do vět­ší a vět­ší ago­nie, až se v Abby jed­no­ho dne něco defi­ni­tiv­ně zlo­mí a ona se roz­hod­ne pro vel­mi radi­kál­ní řeše­ní...

Kate Winslet je napros­to fan­tas­tic­ká. Její herec­ký part­ner taky, ale pře­ce jen za vel­kým talen­tem krás­né Angličanky mír­ně pokul­há­vá. Její posta­va je v kaž­dém svém roz­hod­nu­tí a kro­ku napros­to pře­svěd­či­vá, skrz fil­mo­vé plát­no vám zalé­zá pod kůži její frustra­ce, smu­tek, prázd­no­ta, bez­na­děj, stej­ně jako vaše duše ple­sá spo­lu s její novým záchvě­vem nadě­je a pří­sli­bu na zlep­še­ní do budouc­na.

Film je dob­ře zvlád­nu­tou psy­cho­lo­gic­kou son­dou do nit­ra mla­dé­ho man­žel­ské­ho páru, kte­rý má všech­no, co si z pohle­du oko­lí jen člo­věk může na svě­tě přát. Dům, děti, prá­ci, koníč­ky, přá­te­le. Ale kte­rý vnitř­ně cítí, že
do toho sché­ma­tu neza­pa­dá a kte­rý se chce stůj co stůj ubrá­nit stej­né­mu šedi­vé­mu ste­re­o­ty­pu, do kte­ré­ho spad­li všich­ni oko­lo. Tedy, ona chtě­la, on na to neměl kou­le. Což se mu nedá až tak úpl­ně zazlí­vat, strach je potvo­ra, ale Frank byl krom toho, že byl zba­bě­lec i typic­ký pří­klad pokryt­ce.

Jeden z nemno­ha fil­mů, kte­rý se do vás doká­že zažrat a chví­li si tam pobýt a kte­rý má tu moc způ­so­bit vám nád­her­nou dep­ku. Ale za ten fil­mo­vý záži­tek to sak­ra sto­jí.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • DAVID SPROXTON 29. dubna 2012 DAVID SPROXTON DAVID SPROXTON (producent) je spoluzakladatelem a předsedou představenstva společnosti Aardman. Se svým společníkem Peterem Lordem byli svědkem proměny své přátelské spolupráce dvou […] Posted in Profily osob
  • Levandulové sušenky2. června 2013 Levandulové sušenky Křehké sušenky s nádechem levandule, které si zamilují nejen děti, ale i dospělí. A nemusíte mít strach, že nějaké zbydou, vždycky se po nich zapráší. Suroviny: 300 g másla 220 g […] Posted in Domácí rady
  • Constantine16. července 2021 Constantine Constantine je film, který vznikl podle komiksu Hellblazer, stejně jako většina nedávno natočených sci-fi filmů. Vypráví příběh ničitele démonů Johna Constantina, který od útlého věku vidí […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mysli jako Einstein13. května 2017 Mysli jako Einstein Žít podle pravidel vytváří mnohá omezení, která brání skvělým nápadům, aby se objevily. Co byste řekli tomu vybočit ze zajetých kolejí a otevřít před sebou pokladnici nových řešení, jež […] Posted in Recenze knih
  • Všichni si jistě vybavujete události staré teprve několik...23. června 2020 Všichni si jistě vybavujete události staré teprve několik... Všichni si jistě vybavujete události staré teprve několik týdnů, kdy kvůli šokující policejní brutalitě zemřel v Min...moviezone.czTéma: Proč Hollywood a spol. cenzurují filmy a seriály? | […] Posted in Krátké aktuality
  • Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 %28. listopadu 2016 Kdo by nechtěl nebe s Andělem Páně 2? - 70 % Kdo by nechtěl za Petronelem do pohádkového nebe, ten musí být nejspíš totální prudič a zlostník. Protože nebe je plné chápavých postaviček, které vykonávají s radostí své povinnosti, a […] Posted in Filmové recenze
  • #98 - Nenávist (2003)18. ledna 2021 #98 - Nenávist (2003) Pro mě osobně - když jsem tenhle film viděl poprvé - to byl jeden z nejlepších hororů. Dnes se na to dívám trochu jinak, ale pořád je to pořádně děsivé. Nenávist Ju-On: […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Titulky k Pearson S01E06 - The Donor16. března 2021 Titulky k Pearson S01E06 - The Donor Volby se pomalu ale jistě blíží a pan starosta se musí rozhodnout, kde splaší peníze. Bude se dál držet starého přítele nebo se vydá s Jessicou novým směrem? Keri bude řešit svůj milostný […] Posted in Titulky
  • Rosanes Kerby: Proměny zvířat7. listopadu 2016 Rosanes Kerby: Proměny zvířat Každý si určitě pamatuje ty časy, když jste jako malé dítě vybarvovalo omalovánky s různými zvířaty, pohádkovými postavami a spousty dalších. I já jsem kdysi vybarvoval a proto když jsem […] Posted in Recenze knih
  • Natáčení marvelovky Shang-Chi and the Legend of Ten Rings by...2. července 2020 Natáčení marvelovky Shang-Chi and the Legend of Ten Rings by... Natáčení marvelovky Shang-Chi and the Legend of Ten Rings by mělo být obnoveno na konci července Posted in Krátké aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,38102 s | počet dotazů: 244 | paměť: 61523 KB. | 28.11.2022 - 04:50:36