Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Články > Norové natáčejí na Pernštejně svou pohádku roku

Norové natáčejí na Pernštejně svou pohádku roku

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Cesta k Vánoční hvězdě, nor­ská pohád­ka čís­lo jed­na vysí­la­ná kaž­do­roč­ně na Štědrý den, se dočká nové­ho fil­mo­vé­ho zpra­co­vá­ní. Norský štáb ji natá­čí v těch­to dnech na hra­dě Pernštejn, poté se pře­su­ne do ate­li­é­rů v Praze a na dal­ší loka­ce. Agentura CzechTourism se při­dá ke kam­pa­ni, kte­rá v Norsku na pro­pa­ga­ci pohád­ky pobě­ží, jejím cílem je nalá­kat do Česka nor­ské turis­ty. K tomu, aby se film natá­čel prá­vě u nás, při­spě­la svý­mi akti­vi­ta­mi kan­ce­lář Czech Film Commission, agen­tu­ra CzechTourism finanč­ně pod­po­ři­la jak lokač­ní skau­ting, tak samot­né natá­če­ní.

Cesta k Vánoční hvězdě je pro Nory to, co pro Čechy Tři oříš­ky pro Popelku s Libuší Šafránkovou. Tradiční pohád­ko­vý pří­běh byl zfil­mo­ván na zákla­dě nor­ské diva­del­ní hry z roku 1924 už v roce 1976. Od té doby si zís­ká­vá srd­ce tele­viz­ních divá­ků všech gene­ra­cí. Na Štědrý den pohád­ku kaž­do­roč­ně vysí­lá vel­ká tele­viz­ní spo­leč­nost NRK 1.

Rozpočet pohád­ky natá­če­né v těch­to dnech na Pernštejně je 104 mili­ó­nů čes­kých korun. Pohádku natá­čí reži­sér Nils Gaup, kte­rý byl za film Pathfinder (Stopař) v roce 1987 nomi­no­va­ný na Oscara. Distribuční spo­leč­nos­tí je The Walt Disney Film Company Nordic, natá­če­ní v České repub­li­ce zajiš­ťu­je míst­ní pro­dukč­ní spo­leč­nost Sirena Film. Agentura CzechTourism chce nor­ské natá­če­ní vyu­žít v rám­ci své mar­ke­tingo­vé kon­cep­ce.

„Film je v sou­čas­né době novým mar­ke­tingo­vým nástro­jem, pomo­cí kte­ré­ho chce­me lákat do Česka turis­ty, pro­to jsme se roz­hod­li při­po­jit k pro­pa­gač­ním akti­vi­tám pohád­ky v Norsku. V pří­pa­dě této sever­ské země hra­je v náš pro­spěch i spo­třeb­ní cho­vá­ní jejích oby­va­tel. Norové se totiž při výbě­ru dovo­le­né vel­mi inspi­ru­jí seri­á­ly, fil­my a tele­viz­ní­mi pořa­dy o ces­to­vá­ní,“ oko­men­to­val akti­vi­ty agen­tu­ry CzechTourism její gene­rál­ní ředi­tel Rostislav Vondruška.

Norové mají nárok na zákon­nou dovo­le­nou 25 dní. Nejčastěji se jez­dí na dovo­le­nou zre­kre­o­vat a poba­vit, láká je rov­něž pří­ro­da, ros­te ale počet jejich cest za kul­tu­rou. V Česku strá­ví norští turis­té 4 až 5 nocí, z 90 pro­cent zůstá­va­jí pře­de­vším v Praze. Denně tu utra­tí kolem 2400 korun, což bylo v roce 2010 vůbec nej­ví­ce ze všech zahra­nič­ních turis­tů. Za prv­ní tři čtvrt­le­tí loň­ské­ho roku jich do České repub­li­ky při­je­lo téměř 60 tisíc.

Norská pohád­ka je pilot­ním pro­jek­tem agen­tu­ry CzechTourism v oblas­ti fil­mu jako mar­ke­tingo­vé­ho nástro­je. V sou­čas­né době agen­tu­ra vyjed­ná­vá o natá­če­ní praž­ské­ho dílu ame­ric­ké rea­li­ty show Bachelorette a vyu­ži­tí poten­ci­á­lu fil­mo­vých sním­ků, kte­ré se v České repub­li­ce prá­vě rea­li­zu­jí

Zdroj: Tisková zprá­va ČCCR - CzechTourism


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,08374 s | počet dotazů: 263 | paměť: 59750 KB. | 17.08.2022 - 22:21:07