Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Normal

Normal

Zdálo se, jako­by film Normal týd­ny před svou pre­mi­é­rou vykři­ko­val do svě­ta cosi o doko­na­los­ti. Některá média se toho chyt­la a stvo­ři­la mýtus, kte­rý po pre­mi­é­ře rych­le vypr­chal. Tak slib­ný pro­jekt pohřbe­ný tako­vou umo­rou­se­nou nudou se v čes­ké kine­ma­to­gra­fii najde jen těž­ko.
„Člověk, kte­rý teď před vámi sto­jí, je zrů­da.“  

Když jsem sní­mek viděl popr­vé, popa­dl mě vylo­že­ně rapl. Byl jsem oprav­du zkla­mán. Nikoliv však, že by ta podí­va­ná na Kňažka, Gajdoše a Dášu byla tak straš­ná. Jen jsem nachá­zel slo­va jako: Taková ško­da. Velký poten­ci­ál, nic z toho. Vlažný začá­tek, vlaž­ný konec. Není to špat­ný film, to roz­hod­ně ne. Celé dny před uve­de­ním do kin z oko­lí tvůr­ců vylé­tá­va­ly výro­ky, že kdy­by reži­sér neměl tak doko­na­lý scé­nář, nikdy by neza­čal točit. Až ten film sku­teč­ně shléd­ne­te jako já, bude­te se stej­ně jako já divit, jak tedy mohl ten film vůbec vznik­nout?
PíáR oddě­le­ní má sku­pi­na kolem Juliuse Ševčíka doko­na­le zmák­nu­té. V dobách pre­mi­é­ry rekla­ma kam se podí­vám, všu­de bla­ho­slav­né pís­ně o doko­na­lém fil­mu, kte­rý má jmé­no Normal, snad jen aby nevy­pa­dal namyš­le­ně. Z trai­le­rů, z člán­ků na inter­ne­tu, i z fil­mu o fil­mu se dozví­dá­me pra­má­lo o ději, jako by si tvůr­ci svo­je posled­ní žolí­ky scho­vá­va­li na chví­li, kdy bude­te zaře­za­ní v kině hltat dia­lo­gy s pop­cor­nem v ruce. Neschovávali.

Práce PR byla pros­tě nej­spíš ukáz­ko­vá. Zejména trai­ler se vel­mi pove­dl a po prá­vu je ten­to akč­ně sestří­ha­ný výtah z fil­mu vel­mi vyzdvi­ho­ván. Rozhodně by nikdo nepro­tes­to­val, kdy­by se ve stej­ném duchu ode­hrá­val celý film. Rovnou říkám, nesta­lo se tak.
Před fil­mem bylo kaž­dé­mu jas­né, že se nejed­ná o nor­mál­ní, oby­čej­ný film. Musím při­pus­tit, je to prav­da. Normal je díky mexic­ké­mu kame­ra­ma­no­vi v čes­kých kon­či­nách vel­mi nezvyklou podí­va­nou. Každou chví­li máme tu čest vidět něja­ký ten kre­a­tiv­ní fla­shback, scé­ny jsou v rela­tiv­ně akč­něj­ším sle­du roz­stří­ha­né na malé kous­ky jak puzzle a je na kaž­dém z nás, jak si je doká­že­me slo­žit.
Antonio Riestra se vel­mi vyží­vá v pochmur­ných inte­ri­é­rech, špi­na­vém obra­ze a deš­ti­vu. Obrazová scé­na, hud­ba, ale i her­ci si ode mne zaslou­ží hod­no­ce­ní více než dob­ré. Opravdu, pro­ve­de­ní mělo ohrom­ný poten­ci­ál, kte­rý doko­na­le zprznil děj.

Ať se na mě pros­tě nikdo nezlo­bí, děj byl pří­mo tra­gic­ky před­ví­da­tel­ný až nud­ný.
Začátek byl kla­sic­ký, vlaž­ný roz­jezd, kte­rý měl divá­ka dostat do varu, nebo ale­spoň udě­lat úvod děje. Když však ten úvod děje trvá 95% fil­mu, kte­rý kon­čí bez­na­děj­nou, celý pří­běh avi­zo­va­nou popra­vou, je někde něco špat­ně.
Pan reži­sér nevy­pích­nul to, co by si měl divák z fil­mu odnést. Nepochopil jsem, co chtěl vrah, nepo­cho­pil jsem, na jaké stra­ně hrál obháj­ce, stej­ně jako jsem nepo­cho­pil posta­vu Kurtenovi man­žel­ky, kte­rou hrá­la Dagmar Havlová. Prohlášení tvůr­ců, že kdy­by Havlová odmít­la, byli by namyd­le­ní, je abso­lut­ně zcest­né. Nic pro­ti výko­nu, ale tuto posta­vu by zahrá­la drti­vá vět­ši­na čes­kých here­ček. Byla to posta­va nevý­razná, u kte­ré zřej­mě ani nikdo nepo­cho­pí, proč se vlast­ně zabi­la.

Měl jsem tu čest vidět vel­mi dob­ré her­ce, bohu­žel posta­vy byly nastr­če­ny do vel­mi line­ár­ní­ho, nekom­pli­ko­va­né­ho děje. Obhájce dosta­ne pří­pad -> baví se s vra­hem, neví co si má o něm mys­let -> man­žel­ka vra­ha říká, že je nevin­ný -> vrah říká, že je v cel­ku nor­mál­ní, jen chce spa­sit svět -> rozuz­le­ní -> popra­va.
Po fil­mu člo­věk mlčí jak jeh­ňát­ka. Od dva­cá­té minu­ty jsem čekal záplet­ku, čekal jsem zvrat, čekal jsem pře­káž­ku, kte­rou budou muset hrdi­no­vé pře­ko­nat. Čekal jsem, že se něco zvrá­tí a dá tomu dra­ma­tič­nost. Nikoliv. Nedočkal jsem se. Marnost celé­ho fil­mu bila do očí. Film začal a pak skon­čil, toť celé. Režisér by chtěl, kame­ra­man měl zřej­mě též hod­ně nápa­dů. Postavy si na svém píseč­ku také dob­ře zahrá­ly. Chybou je však nud­ný, roz­ta­ha­ný scé­nář, kte­rý vyprá­ví o hal­dě vražd. Na koneč­ném důsled­ku však až na jed­nu téměř žád­ná do děje nevstou­pi­la. Kurten zavraž­dil devět lidí, dal­ších X se poku­sil zabít, ale je mu to vylo­že­ně jed­no. Stejně jako ostat­ním, kte­ří mrt­vo­ly počí­ta­jí poma­lu na počí­ta­dle. Marnost, kte­rá svůj vel­ký poten­ci­ál pohřbi­la s kata­stro­fál­ním dějem.

Film byl dob­ře nato­čen. Ano, někte­rých poci­to­vých scén tam mož­ná moh­lo být míň, stej­ně jako zkrá­ce­ní někte­rých zábě­rů by pomoh­lo na dyna­mič­nos­ti. Z Normalu se pros­tě dá vyčíst, že to je pro čes­kou kine­ma­to­gra­fii tako­vým pře­stu­po­vým bodem od Medvídků na dal­ší stu­peň. Na stu­peň, kde si tvůr­ci čes­kých fil­mů uvě­do­mí, že lidé nechtě­jí pou­ze vidět barev­né hýba­jí­cí se obráz­ky, že chtě­jí napě­tí od začát­ku do kon­ce, zvra­ty, pod­ra­zy, nára­zy a úra­zy. Chtějí jít z kina a říct si: To bylo k…a dob­rý. Ne však to, co jsem říkal při odcho­du z kina já.
Nejdrtivěji mě zasá­hl hlav­ně fakt, že vše by bylo v napros­tém pořád­ku. Vizuál celé­ho fil­mu je vyso­ce nad­prů­měr­ný, ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi výtvo­ry našich soukme­nov­ců. Vše se bohu­žel zni­či­lo hned na začát­ku. Hned ve chví­li, kdy scé­náris­ta začal kle­pat na klá­ves­ni­ci a na moni­to­ru se mu obje­vo­va­la pís­men­ka.
Normal je zkrát­ka… pros­tě na sou­čas­ný čes­ký film bohu­žel nor­mál­ní. 

Vizuálně per­fekt­ní film, veš­ke­rý poten­ci­ál zni­čil nud­ným a napro­to před­ví­da­tel­ným dějem.

Naše hod­no­ce­ní: 

4

Podobné člán­ky

Normal má tři nové pla­ká­ty

Normal - Teaser

Normal - Promo trai­ler

Normal

30. January 2010 - 16:41 — maple6

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,96893 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53517 KB. | 18.01.2022 - 17:29:03