Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Norbit

Norbit

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Další holly­wo­od­ská lahůd­ka u kte­ré kri­ti­ci omdlé­va­li hrů­zou a zdě­še­ně hoře­ko­va­li nad tím, kam to je film spě­je je tady. Jenže tako­vých fil­mů při jejichž sle­do­vá­ní recen­zen­ti prska­li vzte­kem, ale u kte­rých se stan­dard­ní divá­ci bavi­li tu už bylo.Nevím, jest­li je Norbit kome­die, kte­rá vás poba­ví, ale i když její kva­li­ty jsou hod­ně spor­né, nemůžu říct, že bych u ní byl zne­chu­ce­ný nebo, že bych její sle­do­vá­ní pova­žo­val za utr­pe­ní. Jistě, není to žád­ný kle­not, kte­rý by zaru­če­ně roze­smál, ale pár svět­lej­ších oka­mži­ků by se tu našlo.

Upřímně řeče­no, Norbit je špat­ný titul, pove­de­ných gagů je tu jen pár, za to trap­ných momen­tů je tu až to hez­ké není, ale v posled­ní době jsem viděl mno­hem hor­ší pro­jek­ty. Filmovému fajnšme­kro­vi se u Norbita hrů­zou sto­čí i chlu­py v nose, ale člo­věk, kte­rý si občas pus­tí něja­ké DVD jen tak pro ukrá­ce­ní vol­né chví­le, se na film poví­dá, něko­li­krát se usmě­je, občas zakrou­tí oči­ma nad nepo­ve­de­ným vtíp­kem a pře­ži­je jeho sle­do­vá­ní bez jakých­ko­liv klad­ných nebo zápor­ných násled­ků.

Příběh o zakřik­nu­tém šišla­jí­cím podi­ví­no­vi Norbitovi (Eddie Murphy), kte­rý pad­ne do spá­rů kor­pu­lent­ní Rasputii (Eddie Murphy) těží hlav­ně z toho, že Eddie Murphy si roli obtloust­lé ráz­né ženy vyslo­ve­ně uží­vá. Slušně paro­du­je pohled na podob­ný typ zástup­kyň (asi) křeh­ké­ho pohla­ví, kte­ré se obje­vu­jí snad v kaž­dé kome­dii (urči­tě si vyba­ví­te hod­ně uřva­ných robust­ních čer­no­šek, kte­ré zbě­si­le ges­ti­ku­lu­jí). Za to ztvár­ně­ní Norbita se mu moc nepo­ved­lo. Nic pro­ti ňou­mům, kte­ří se obvykle dočka­jí hap­pyen­du v podo­bě ženy svých snů (v tom­to pří­pa­dě jí ztvár­ňu­je pohled­ná Thandie Newton), ale Norbit je až pří­liš uho­ze­ný. A to tolik, že k němu v pod­sta­tě nebu­de­te cítit žád­né sym­pa­tie.

Překvapivě se film vyhý­bá vět­ším nechut­nos­tem. Takže žád­né „fekál­ní“ vtíp­ky. Jediné, co by vás moh­lo zasko­čit je depi­lač­ní scé­na, ve kte­ré je Rasputii z intim­ní­ho mís­ta odtr­že­no tolik chlu­pů, že by se z nich daly vyro­bit tři koži­chy na zimu. Humor se scé­nář sna­ží vytřís­kat hlav­ně z věč­ných úto­ků na obe­zi­tu man­žel­ky hlav­ní­ho hrdi­ny. Někdy se to pove­de (napří­klad, když musí ve vod­ním par­ku doka­zo­vat, že má i spod­ní díl pla­vek), ale čas­to spí­še ne. Někdy jde o vyslo­ve­ně trap­né momen­ty.

Jestli máte troš­ku nad­váhu, tak vás asi neu­stá­le zesměš­ňo­vá­ní fal­dí­ků (no spíš fal­dů) zrov­na nepo­ba­ví, ale musí se oce­nit, že mas­ky jsou na výbor­né úrov­ni. Na roz­díl od mno­ha jiných pře­vle­ko­vých kome­dií se u Norbita takřka nedá poznat, že tuko­vé záso­by nejsou pra­vé a „kůže“ Rasputie půso­bí poměr­ně reál­ně a ne gumo­vě. A abys­te o umě­ní mas­ké­rů nemě­li žád­né pochy­by, tak Eddie Murphy se skrý­vá i za tvá­ří asij­ské­ho šéfa restau­ra­ce a sirot­čin­ce, kde Norbit vyros­tl. Mimochodem, je to asi­at, pan Wong.

Masky jsou sku­teč­ně jedi­ná věc, kte­rou lze na fil­mu vyzdvih­nout. Jinak na něm lze najít tisí­ce chyb, ale jest­li za to nejste pla­ce­ní nebo to není váš koní­ček, tak to nedě­lej­te. Nečekejte víc, než občas trap­nou kome­dii, kte­rá vás někdy doce­la poba­ví, ale obvykle vás nechá spíš zma­te­né s otáz­kou: „To mělo být vtip­né?“. Osobně se mi doce­la líbi­lo s jakým elá­nem Murphy ztvár­nil Rasputii, ale hádám, že ne kaž­dé­mu se jeho poje­tí čer­noš­ské ama­zon­ky bude líbit. Uvidíte sami.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,42948 s | počet dotazů: 246 | paměť: 61495 KB. | 28.11.2022 - 06:40:58