Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Non plus ultras

Non plus ultras

Image129
Image129

Motto: „Nás fot­bal vůbec neza­jí­má, fot­bal je jen zámin­ka“

NON PLUS ULTRAS je kome­die se soci­ál­ním pod­tex­tem, je to sati­ric­ký pohled na krát­ký časo­vý úsek živo­ta pěti­ce fot­ba­lo­vých „fanouš­ků“ jed­no­ho praž­ské­ho klu­bu, kte­ří se řadí k tvr­dé­mu fanouš­kov­ské­mu jádru – tzv. ultras. Členové par­ty žijí a dýcha­jí fot­ba­lem, obdi­vu­jí své celo­svě­to­vě „pro­slu­lé“ kole­gy z Anglie a nekri­tic­ky je vní­ma­jí jako své vzo­ry. Každý však tro­chu jinak a po svém. Nepsaným vůd­cem par­ty je cca tři­ce­ti­le­tý Bejčák/David Novotný/, cha­risma­tic­ký mla­dý muž, z něhož sálá při­ro­ze­ný respekt. Není hloupý, rád pou­ží­vá cizí slo­va, ovšem vždy v poně­kud nespráv­ném kon­tex­tu. Nejstarším čle­nem par­ty je cca čty­ři­ce­ti­le­tý osa­mě­lý Tyčka/Vladimír Dlouhý/, jehož vzal Bejčák pod ochran­né kří­d­lo par­ty. Fanatickým milov­ní­kem vše­ho „ang­lic­ké­ho“ je kok­ta­vý mla­dík Pejsek/Karel Zima/, jemuž sta­teč­ně sekun­du­jí ne pří­liš bys­trý Potapěč/Michal Novotný/ s agil­ním šla­cho­vi­tým Vočkem/Matěj Hádek/, kte­ří neu­stá­le vymýš­lí nové a nové „ultras“ lum­pár­ny. Jestli může­me naší pěti­ci k něče­mu při­rov­nat, tak jsou to jakési Rychlé šípy sou­čas­nos­ti. Hlavní záplet­ku kome­die tvo­ří tolik oče­ká­va­ný pří­jezd dvou ang­lic­kých fot­ba­lo­vých chu­li­gá­nů lon­dýn­ské­ho West Hamu do Prahy. Čeští „ultras“ vždyc­ky pohlí­že­li na své ang­lic­ké pro­tějš­ky jako na polo­bo­hy, v našem pří­pa­dě to pla­tí dvoj­ná­sob, neboť Angličané pozvá­ní při­ja­li a do Prahy sku­teč­ně dora­zí. Naše par­ta se těší, jak Angličanům před­ve­de, že se v ano­ny­mi­tě fot­ba­lo­vé­ho davu i mimo něj vyzná stej­ně tak dob­ře jako oni, ne-li lépe, že se nebo­jí roz­dat něja­kou tu ránu a posta­vit se pře­si­le fanouš­ků sou­pe­ře. Kluci jim zkrát­ka chtě­jí doká­zat, že na „tom­to poli“ již dáv­no „vstou­pi­li do Evropy“. Angličané, pří­sluš­ní­ci nej­niž­ší soci­ál­ní tří­dy při­je­dou do Prahy, ale naši hrdi­no­vé si s nimi moc nepo­po­ví­da­jí, pro­to­že nikdo z nich neu­mí ang­lic­ky a Angličané jsou v jed­nom kuse na mol, neu­stá­le vyvo­lá­va­jí něja­ké kon­flik­ty a jedi­né co je zají­má je čes­ké pivo. Bejčák je vez­me na nocleh domů, kde žije s matkou/Jana Hlaváčová/ a mlad­ší sestrou/Karolína Kaiserová/, netu­ší však, že mezi­tím při­jel na návště­vu strýc/Jiří Lábus/ se svou rodi­nou. Vzniklá situ­a­ce začne být neú­nos­ná, Angličané jsou opi­lí a oka­mži­tě vyvo­lá­va­jí doma kon­flikt. Bejčák se jich dru­hý den zba­ví, na sta­rost je dostá­vá „milov­ník vše­ho ang­lic­ké­ho“ Pejsek. To však není jedi­ný důvod, proč jdou „pryč“, on se totiž zami­lu­je. Láska se pros­tě nevy­hý­bá ani těm nej­za­ry­těj­ším skal­ním fan­dům…


1. Trailer
2. Trailer


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,56297 s | počet dotazů: 233 | paměť: 55788 KB. | 24.05.2022 - 03:24:19