Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Nominacím na České lvy vévodí Hořící keř vedle filmů Jako nikdy, Revival, Rozkoš a Klauni

Nominacím na České lvy vévodí Hořící keř vedle filmů Jako nikdy, Revival, Rozkoš a Klauni

Česká a fil­mo­vá tele­viz­ní aka­de­mie vyhlá­si­la nomi­na­ce na 21. roč­ník výroč­ních cen Český lev.

Vybírala z 29 celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných fil­mů a 17 celo­ve­čer­ních doku­men­tů, uve­de­ných

do dis­tri­buce v roce 2013. Pětici sním­ků, kte­ré mohou zís­kat oce­ně­ní nej­lep­ší film, tvo­ří sním­ky Hořící

keř reži­sér­ky Agnieszky Holland, Jako nikdy v režii Zdeňka Tyce, Klauni reži­sé­ra Viktora Tauše,

Revival Alice Nellis a Rozkoš reži­sér­ky Jitky Rudolfové. Vítězové Českého lva budou vyhlá­še­ni

v sobo­tu 22. úno­ra v Dvořákově síni praž­ské­ho Rudolfina. Diváci budou moci slav­nost­ní večer

sle­do­vat v pří­mém pře­no­su na ČT1 od 20 hodin.

Film Hořící keř vévo­dí Českým lvům se čtr­nác­ti nomi­na­ce­mi. Konkurují mu sním­ky Jako nikdy

s dva­nác­ti nomi­na­ce­mi, Revival a Rozkoš shod­ně s jede­nác­ti nomi­na­ce­mi a Klauni, kte­ří zís­ka­li osm

nomi­na­cí. Z devě­ta­dva­ce­ti hod­no­ce­ných fil­mů se nomi­na­ce týka­jí pat­nác­ti fil­mů. Pětkrát byl

nomi­no­ván sní­mek Líbánky v režii Jana Hřebejka, nadě­ji na Českého lva má Colette reži­sé­ra Milana

Cieslara se čtyř­mi nomi­na­ce­mi, tři­krát se dosta­lo na Křídla Vánoc reži­sér­ky Karin Babinské. Po jed­né

nomi­na­ci mají fil­my Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů reži­sé­ra Petra Nikolaeva a Donšajni Jiřího

Menzela. Českého lva za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film si odne­se reži­sér jed­no­ho z těch­to fil­mů: DK (r.

Bára Kopecká), Hoteliér (r. Josef Abrahám ml.), Hledá se pre­zi­dent (r. Tomáš Kudrna), SHOW! (r.

Bohdan Bláhovec) nebo Šmejdi (r. Silvie Dymáková).

ČFTA v rám­ci mimo­řád­né tis­ko­vé kon­fe­ren­ce vyhlá­si­la kro­mě nomi­na­cí vítě­ze v nesta­tu­tár­ní kate­go­rii

nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát. Cenu zís­ka­li Dušan Martinček a agen­tu­ra 2FRESH za pla­kát k fil­mu Hořící keř.

Oproti minu­lým rokům při­by­ly kate­go­rie nej­lep­ší fil­mo­vá scé­no­gra­fie, nej­lep­ší kos­týmy a nej­lep­ší

mas­ky, kte­ré byly dří­ve spo­je­ny a oce­ňo­vá­ny jako nej­lep­ší výtvar­ný počin. V těch­to nových kate­go­ri­ích

a v kate­go­ri­ích nej­lep­ší střih a nej­lep­ší zvuk hla­so­va­li v prv­ním kole vybra­ní aka­de­mi­ci. Z kate­go­rií

zmi­ze­lo oce­ně­ní pro nej­na­vště­vo­va­něj­ší film, nej­lep­ší zahra­nič­ní film a cena fil­mo­vých kri­ti­ků pro

hra­ný film i doku­ment. Cena Magnesia za nej­lep­ší stu­dent­ský film byla zacho­vá­na a vyhlá­še­na bude

v rám­ci slav­nost­ní­ho veče­ra, stej­ně jako bude vyhlá­še­na cena za mimo­řád­ný pří­nos čes­ké

kine­ma­to­gra­fii. Nově byla usta­no­ve­na Cena fil­mo­vých fanouš­ků, o kte­ré může roz­hod­nout kaž­dý

uži­va­tel Česko-Slovenské fil­mo­vé data­bá­ze, kte­rý už ohod­no­til hvěz­dič­ka­mi ale­spoň 200 fil­mů nebo je

novým uži­va­te­lem při­hlá­še­ným pro­střed­nic­tvím Facebooku. Podrobné infor­ma­ce a pří­stup k hla­so­vá­ní

budou od 23. led­na zve­řej­ně­ny na ČSFD.cz.

V kate­go­rii here­ček mají šan­ci zís­kat Českého lva Tatiana Pauhofová za roli ve fil­mu Hořící keř, Petra

Špalková za Jako nikdy, Anna Geislerová za roli ve fil­mu Líbánky, dále byly nomi­no­vá­ny Zuzana

Bydžovská za Revival a Jana Plodková za roli ve fil­mu Rozkoš. Českého lva za nej­lep­ší žen­ský

herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli mohou zís­kat Zuzana Mauréry (Colette), Jaroslava Pokorná (Hořící keř),

Taťjána Medvecká (Jako nikdy), Kati Outinen (Klauni) a Jenovéfa Boková (Revival). Mezi her­ci se o

Českého lva utka­jí Petr Stach za roli ve fil­mu Hořící keř, Jiří Schmitzer za Jako nikdy, Oldřich Kaiser

byl nomi­no­va­ný za roli ve fil­mu Klauni, Marián Geišberg a Miroslav Krobot byli oba nomi­no­vá­ni za roli

ve fil­mu Revival. Nositelem titu­lu nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli může být Ivan Trojan

(Hořící keř), Jiří Lábus (Klauni), David Novotný (Křídla Vánoc), Jiří Černý (Líbánky) a Jaroslav Plesl

(Rozkoš). Kategorie nej­lep­ší režie kopí­ru­je ve čtyřech pří­pa­dech kate­go­rii nej­lep­ší film, Českého lva

za režii tak mohou zís­kat Agnieszka Holland, Zdeněk Tyc, Alice Nellis, Jitka Rudolfová a k tomu Jan

Hřebejk.

Jména vítězů budou vyhlá­še­na na slav­nost­ním veče­ru, kde pře­vez­mou čer­ství drži­te­lé Českých lvů

soš­ku lva v nové podo­bě. Autorem soš­ky je desig­nér Jakub Berdych. Grafická kon­cep­ce letoš­ní­ho

roč­ní­ku Českého lva a nové logo je dílem stu­dia Oficina. Novou hudeb­ní zněl­ku Českého lva slo­žil Jan

Čechtický. Moderátorem slav­nost­ní­ho veče­ra bude Marek Eben. Slavnostní večer zahá­jí Česká

filhar­mo­nie pod vede­ním šéf­di­ri­gen­ta Jiřího Bělohlávka. Záštitu nad cena­mi České fil­mo­vé a tele­viz­ní

aka­de­mie pře­vzal pri­má­tor hl. m. Prahy Tomáš Hudeček.

PŘEHLED NOMINACÍ:

NEJLEPŠÍ FILM

Hořící keř – pro­du­cen­ti Tereza Polachová, Antony Root, Pavla Kubečková, Tomáš Hrubý

Jako nikdy – pro­du­cent Ondřej Trojan

Klauni – pro­du­cen­ti Viktor Tauš, Michal Kollár

Revival – pro­du­cent Rudolf Biermann

Rozkoš - pro­du­cent Viktor Schwarcz

NEJLEPŠÍ REŽIE

Hořící keř - Agnieszka Holland

Jako nikdy - Zdeněk Tyc

Líbánky - Jan Hřebejk

Revival - Alice Nellis

Rozkoš - Jitka Rudolfová

NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM

DK - Bára Kopecká

Hledá se pre­zi­dent - Tomáš Kudrna

Hoteliér - Josef Abrhám ml.

SHOW! - Bohdan Bláhovec

Šmejdi - Silvie Dymáková

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI

Hořící keř - Tatiana Pauhofová

Jako nikdy - Petra Špalková

Líbánky - Anna Geislerová

Revival - Zuzana Bydžovská

Rozkoš - Jana Plodková

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON V HLAVNÍ ROLI

Hořící keř - Petr Stach

Jako nikdy - Jiří Schmitzer

Klauni - Oldřich Kaiser

Revival - Marián Geišberg

Revival - Miroslav Krobot

NEJLEPŠÍ ŽENSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI

Colette - Zuzana Mauréry

Hořící keř - Jaroslava Pokorná

Jako nikdy - Taťjána Medvecká

Klauni - Kati Outinen

Revival - Jenovéfa Boková

NEJLEPŠÍ MUŽSKÝ HERECKÝ VÝKON VE VEDLEJŠÍ ROLI

Hořící keř - Ivan Trojan

Klauni - Jiří Lábus

Křídla Vánoc - David Novotný

Líbánky - Jiří Černý

Rozkoš - Jaroslav Plesl

NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ

Hořící keř - Štěpán Hulík

Jako nikdy - Markéta Bidlasová

Klauni - Petr Jarchovský

Revival - Alice Nellis

Rozkoš - Jitka Rudolfová

NEJLEPŠÍ KAMERA

Colette - Marek Jícha

Hořící keř - Martin Štrba

Jako nikdy - Patrik Hoznauer

Líbánky - Martin Štrba

Rozkoš - Ferdinand Mazurek

NEJLEPŠÍ STŘIH

Hořící keř - Pavel Hrdlička

Jako nikdy - Vladimír Barák

Křídla Vánoc - Alois Fišárek

Revival - Filip Issa

Rozkoš - Jakub Hejna

NEJLEPŠÍ ZVUK

Donšajni - Radim Hladík jr.

Hořící keř - Petr Čechák, Marek Hart

Jako nikdy - Jan Čeněk

Revival - Viktor Ekrt, Matthew Gough

Rozkoš - Richard Müller

NEJLEPŠÍ HUDBA

Hořící keř - Antoni Komasa-Lazarkiewicz

Klauni - Petr Ostrouchov

Křídla Vánoc - Richard Krajčo

Líbánky - Aleš Březina

Revival - Jan Ponocný

NEJLEPŠÍ FILMOVÁ SCÉNOGRAFIE

Colette - Václav Novák

Hořící keř - Milan Býček

Jako nikdy - Adam Pitra

Klauni - Jan Kadlec

Rozkoš - Jan Novotný

NEJLEPŠÍ KOSTÝMY

Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů - Mariana Stránská

Hořící keř - Katarína Hollá

Jako nikdy - Andrea Králová

Revival - Katarína Hollá

Rozkoš - Marek Cpin

NEJLEPŠÍ MASKY

Colette - Jaroslav Šámal, Lukáš Král

Hořící keř - Zdeněk Klika

Jako nikdy - Jana Bílková

Klauni - René Stejskal

Rozkoš - Jana Bílková

NEJLEPŠÍ FILMOVÝ PLAKÁT – nesta­tu­tár­ní cena

Hořící keř - Dušan Martinček a agen­tu­ra 2FRESH

PŘEHLED POČTŮ NOMINACÍ

Hořící keř – 14 nomi­na­cí

Jako nikdy – 12 nomi­na­cí

Revival – 11 nomi­na­cí

Rozkoš – 11 nomi­na­cí

Klauni – 8 nomi­na­cí

Líbánky – 5 nomi­na­cí

Colette – 4 nomi­na­ce

Křídla Vánoc – 3 nomi­na­ce

Cyril a Metoděj - Apoštolové Slovanů - 1 nomi­na­ce

DK - 1 nomi­na­ce

Donšajni - 1 nomi­na­ce

Hledá se pre­zi­dent - 1 nomi­na­ce

Hoteliér - 1 nomi­na­ce

SHOW! - 1 nomi­na­ce

Šmejdi - 1 nomi­na­ce

Martina Chvojka Reková, [email protected], +420 731 573 993
Česká fil­mo­vá a tele­viz­ní aka­de­mie, Karlovo nám. 285/19, Praha 2, www.cfta.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80892 s | počet dotazů: 252 | paměť: 56539 KB. | 25.06.2022 - 21:38:34