Nominace Český lev

DSC 0236

Nejvíce nomi­na­cí na Českého lva zís­ka­ly fil­my Masaryk, Anthropoid a Učitelka

Dnes odha­li­la Česká  fil­mo­vá a tele­viz­ní  aka­de­mie (ČFTA) nomi­na­ce pro 24. Ročník výroč­ních cen Český  lev. Akademici  vybí­ra­li  z cel­kem 71 celo­ve­čer­ních hra­ných, ani­mo­va­ných a doku­men­tár­ních fil­mů uve­de­ných do dis­tri­buce v roce 2016. Soška Českého lva bude udě­le­na v  15 kate­go­ri­ích.   Kandidátům na  České lvy s počtem 14 nomi­na­cí domi­nu­je  živo­to­pis­né  dra­ma  reži­sé­ra Julia  Ševčíka  Masaryk. Celkem 12 nomi­na­cí zís­kal sní­mek  Anthropoid v režii  Seana  Ellise a 9 nomi­na­cí  má  dra­ma Jana  Hřebejka Učitelka. Následuje sní­mek Já,OlgaHepnarová, kte­rý zís­kal 8 nomi­na­cí.

Slavnostní vyhlá­še­ní se  usku­teč­ní  v sobo­tu 4. břez­na 2017 v Rudolfinu. Galavečerem bude nově pro­vá­zet Adela Banášová.

Již dru­hým rokem budou  udí­le­ny také ceny za tele­viz­ní  tvor­bu, letos ve  dvou kate­go­ri­ích. Svá díla dopo­ru­či­li cel­kem čty­ři vysí­la­te­lé – Česká  tele­vi­ze, HBO Europe,TV Nova a TV Prima. Tři  pro­jek­ty  v kaž­dé  kate­go­rii s nej­vyš­ším  počtem hla­sů budou zve­řej­ně­ny  v prů­bě­hu  úno­ra. Vítězové  kate­go­rií nej­lep­ší  tele­viz­ní  film  nebo mini­sé­rie a nej­lep­ší  dra­ma­tic­ký  tele­viz­ní  seri­ál budou  vyhlá­še­ni  pří­mo na slav­nost­ním  gala­ve­če­ru 4.března 2017.

Více na Kritiky.cz
Děvčátko Ema má mámu, máma má Emu. A obě se snaží najít v životě to své štěstí. Každá na to j...
Román pro ženy Laura si jako obvykle jen tak zaběhne ke své oblíbené kadeřnici a jí, jejím kolegyním a vše...
Watch Dogs 2 - 70 % Pro Xbox live právě vyšel první díl série Watch Dogs zdarma, tedy pouze pro členy, kteří si...
Gillian Anderson - agentka Scullyová - slaví 50 let Gillian Leigh Anderson se narodila 9. srpna 1968 v Chicagu. Je dcerou počítačové analytičky Ro...
Čest ničemy- román plný napětí a neskonalého citu Máte rádi romány plné napětí a zároveň neskonalého citu? Chcete se vrátit do roku 1823 a p...

 V rám­ci nomi­nač­ní tis­ko­vé kon­fe­ren­ce byly pře­dá­ny dvě ceny.  Cenu za nej­lep­ší fil­mo­vý pla­kát zís­kal Lukáš Veverka a pla­kát k fil­mu Já,Olga Hepnarová Cenu fil­mo­vých divá­ků pro film Antropoid pře­vza­la Anna Geislerová.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky: