Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Noir Film Fest představí na hradě Český Šternberk Ritu Hayworth a Davida Finchera

Noir Film Fest představí na hradě Český Šternberk Ritu Hayworth a Davida Finchera

Photo © Česká televize
Photo © Česká televize
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příští týden se do stře­do­vě­kých sálů hra­du Český Šternberk vra­cí kaž­do­roč­ní Noir Film Festival, kte­rý ved­le dal­ších sek­cí, zahr­nu­jí­cích kla­sic­ké fil­my noir ze 40. a 50. let, nabí­zí spe­ci­ál­ní retrospek­ti­vy věno­va­né hereč­ce Ritě Hayworthové a reži­sé­ru Davidu Fincherovi.

Festival letos sla­ví 10. roč­ník a kaž­dý roč­ník se koná na někte­rém ze sta­le­tých čes­kých hra­dů. Letošní roč­ník Noir Film Festivalu se již dru­hým rokem vra­cí na his­to­ric­ký hrad Český Šternberk poté, co se během minu­lých roč­ní­ků pře­su­nul z hra­du Kokořín na hrad Křivoklát.

Mezi spe­ci­ál­ní­mi hos­ty letoš­ní­ho Noir Film Festivalu bude i reži­sér­ka Samantha Fuller, dce­ra legen­dár­ní­ho reži­sé­ra Samuela Fullera. Samatha Fuller před­sta­ví film své­ho otce Underworld U.S.A., a také film Pierrot le fou Jeana-Luca Godarda, v němž se Samuel Fuller obje­vil v neza­po­me­nu­tel­né epi­zod­ní roli.

Dalšími fil­my pro­mí­ta­ný­mi na letoš­ním Noir Film Festivalu budou spe­ci­ál­ní sek­ce věno­va­né špa­něl­ské­mu fil­mu noir (jejíž sou­čás­tí bude i kla­si­ka Juana Antonia Bardema Smrt cyk­lis­ty) a čes­ko­slo­ven­ské­mu noi­ru, v rám­ci kte­ré­ho se bude na nádvo­ří Hradu pod širým nebem pro­mí­tat film Bořivoje Zemana Mrtvý mezi živý­mi.

Retrospektiva Davida Finchera na letoš­ním Noir Film Festivalu zahr­nu­je pět reži­sé­ro­vých nej­slav­něj­ších fil­mů, včet­ně Se7en, Klubu rvá­čů, Zodiaca, Dívky s dra­čím teto­vá­ním a Gone Girl.

„David Fincher je zná­mý mno­ha věc­mi - per­fek­ci­o­nis­mem, vše­stran­nos­tí, fas­ci­na­cí moder­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi, „muče­ním“ svých her­ců, here­ček a štá­bu desít­ka­mi opa­ko­va­ných zábě­rů i pro­gra­mo­vým odmí­tá­ním myš­len­ky „fin­che­rov­ské­ho pod­pi­su“, kte­rý je mu čas­to při­pi­so­ván,“ uvá­dí v tis­ko­vé zprá­vě dra­ma­tur­gy­ně Noir Film Festivalu Jana Bébarová.

„V jakém­si sadis­tic­kém potě­še­ní, kte­ré je vlast­ní pova­ze mno­ha jeho postav, Fincher rád děsí své divá­ky a záměr­ně je znejiš­ťu­je tem­ný­mi vize­mi svě­ta zmí­ta­né­ho zlo­vůlí. O své gene­ra­ci mlu­ví jako o gene­ra­ci skep­ti­ků a cyni­ků a při­zná­vá, že celá jeho kari­é­ra je o per­verz­ních kni­hách a scé­ná­řích.“

Poklona hereč­ce Ritě Hayworthové na letoš­ním fes­ti­va­lu bude zahr­no­vat pro­mí­tá­ní fil­mu Gilda z roku 1946, jed­né z jejích neji­ko­nič­těj­ších rolí.

„Existoval vel­ký roz­por mezi hereč­či­nou hvězd­nou image a jejím osob­ním živo­tem,“ říká Bébarová.

„Její image měla nega­tiv­ní dopad na její vzta­hy s muži, jejichž byla obě­tí. „Muži cho­dí do poste­le s Gildou, ale pro­bou­ze­jí se se mnou,“ pro­hlá­si­la.“

Další pocta na letoš­ním fes­ti­va­lu bude vzdá­na her­ci Robertu Taylorovi a zahr­ne pro­mí­tá­ní netra­dič­ní­ho thrille­ru Rogue Cop, v němž hvězda hra­je pro­ti posta­vě.

„Taylorova kari­é­ra nabý­vá v kon­tex­tu letoš­ní­ho pro­gra­mu ješ­tě vět­ší­ho význa­mu: spo­lu se svou prv­ní ženou, zná­mou hereč­kou Barbarou Stanwyckovou, byl na pře­lo­mu 40. a 50. let kon­zer­va­tiv­ním repub­li­ká­nem a stal se hla­si­tým odpůr­cem všech fil­ma­řů, kte­rým se věnu­je­me v hlav­ní pro­gra­mo­vé sek­ci a z nichž mno­zí skon­či­li na čer­né lis­ti­ně,“ pozna­me­ná­vá dra­ma­turg Noir Film Festu Milan Hain.

Dalšími pocta­mi budou pro­jek­ce věno­va­né čes­ké hereč­ce Haně Maciuchové, slo­ven­ské hereč­ce Emilii Vášáryové a reži­sé­ru Hynku Bočanovi.

Hrad Český Šternberk, jehož his­to­rie sahá až do polo­vi­ny 13. sto­le­tí, je jed­ním z nej­star­ších kamen­ných hra­dů v České repub­li­ce. Původně jej nechal posta­vit rod Sternbergů a dodnes je ve vlast­nic­tví jejich potom­ků. Hrad se nachá­zí asi 40 minut jiho­vý­chod­ně od Prahy a je snad­no dostup­ný autem z dál­ni­ce D1.

Letošní Noir Film Festival se usku­teč­ní od stře­dy 17. srp­na do nedě­le 21. srp­na. Více infor­ma­cí o letoš­ním roč­ní­ku Noir Film Festivalu, včet­ně kom­plet­ní­ho pro­gra­mu a způ­so­bu zakou­pe­ní vstu­pe­nek, nalez­ne­te na nových webo­vých strán­kách fes­ti­va­lu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Zmizelá - Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem.19. května 2021 Zmizelá - Amy se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Gone Girl (GG) je filmem, na který mě upozorňoval mnohý člověk z mého okolí, filmem, který (asi po zásluze) získával slušnou pozornost médií i filmových kritiku. Shrnuto a podtrženo - […] Posted in Retro filmové recenze
  • Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu29. září 2022 Úsměv: tento zneklidňující horor je hlubokým podobenstvím o traumatu Terapeutka má děsivé vize poté, co se stala svědkem sebevraždy jednoho ze svých pacientů ve filmu Úsměv, ponurém, neúprosném a nečekaně hlubokém debutu scenáristy a režiséra Parkera Finna. […] Posted in Filmové recenze
  • Ian McShane slaví 80 let29. září 2022 Ian McShane slaví 80 let Ian David McShane (narozen 29. září 1942) je anglický herec, producent a režisér. Je známý svými televizními rolemi, zejména titulní rolí v seriálu BBC Lovejoy (1986-1994), jako Al […] Posted in Profily osob
  • Parfém: Příběh vraha29. září 2022 Parfém: Příběh vraha Příběh parfumérského učně snažícího se zachytit nejkrásnější vůni ze všech – vůni ženského těla – je esteticky lákavou a zároveň naturalisticky odpuzující podívanou. Kniha Patricka […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rod Draka - Princezna a královna (E06)27. září 2022 Rod Draka - Princezna a královna (E06) V nejlepším se má přestat. Jinak si neumím vysvětlit, proč by tvůrci po pěti epizodách, kterým se po prvotním váhání, kolem čeho se vůbec bude děj točit, povedlo více než slušně rozjet […] Posted in TV Recenze
  • Dnes vyšla hra FIFA 2326. září 2022 Dnes vyšla hra FIFA 23 Dnes vyšla fotbalová hra FIFA 23. Je to poslední hra pojmenovaná po Mezinárodní federaci fotbalových asociací. Příští rok bude už pojmenovaná pouze EA Sports FC. Co nám tento rok […] Posted in Novinky ze světa her
  • Poslední prázdniny - Last Holiday26. září 2022 Poslední prázdniny - Last Holiday Někteří Američané mají opravdu zvláštní sny. Například hlavní hrdinka komedie Poslední prázdniny touží po tom, dostat se do karlovarského luxusního grandhotelu Puppu (asi neví, jaké jsou […] Posted in Retro filmové recenze
  • Krokodýl Dundee 226. září 2022 Krokodýl Dundee 2 Krokodýl Dundee II je akční komedie z roku 1988 a druhý díl filmové série Krokodýl Dundee. Navazuje na film Krokodýl Dundee (1986) a byl následován filmem Krokodýl Dundee v Los Angeles […] Posted in Speciály
  • Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci24. září 2022 Program na ochranu princezen – šlechtičnou v každé situaci Při korunovaci na královnu malého státu Costa Luna je šestnáctiletá princezna Rosalinda (Demi Lovato) svržena zlým diktátorem země Costa Estreia, generálem Magnusem Canem. Aby přežila, je […] Posted in Retro filmové recenze
  • František Filipovský se narodil před 115 lety23. září 2022 František Filipovský se narodil před 115 lety Narodil se v rodině skladatele a hudebníka Františka Filipovského staršího dne 23. září 1907 v Přelouči a studoval na gymnáziu v Pardubicích. Již od mládí se zajímal o kulturu a kromě […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,15660 s | počet dotazů: 260 | paměť: 60797 KB. | 01.10.2022 - 04:54:21