Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Noe – vše, co se plazí po zemi

Noe – vše, co se plazí po zemi

Když jsem v dub­nu psal recen­zi na prv­ní díl komik­so­vé série Noe, tak byla vel­ká ško­da, že jsem musel čekat něko­lik měsí­ců na díl dru­hý. To ani nevím, kdy přes­ně vyjde díl tře­tí a díl čtvr­tý. Snad do kon­ce roku. Druhý díl nava­zu­je na díl prv­ní a dopl­ňu­je o ten­to díl o dostav­bu Noemovi archy, lás­ky a samo­zřej­mě vel­ké pro­blémy, kte­ré vzni­ka­jí, když se člo­věk sna­ží zachrá­nit před vel­kou poto­pou nejen sebe a svo­ji rodi­nu, ale veš­ke­rý život. Bere od kaž­dé­ho dru­hu pád, samič­ku a sameč­ka a ty čeka­jí spo­lu s Noem vel­kou vodu.

Nesmíme zapo­me­nout i na ved­lej­ší linii jeho dce­ry, kte­rá je plná tužeb a lás­ky a pro­ží­vá své prv­ní sblí­že­ní. Samozřejmost je tro­cha i his­to­rie a fla­shbac­ků, aby komik­so­ví čte­ná­ři pocho­pi­li veš­ke­ré sou­vis­los­ti. Bohužel ale zas kni­ha kon­čí v tom nej­lep­ší a čte­nář musí čekat, až vyjdou dal­ší díly, aby dokon­čil pří­běhy Noea.

Tentokrát, opro­ti dílu prv­ní­mu se v komik­su nevy­sky­tu­je sko­ro vůbec žád­né nábo­žen­ství, vše se pře­su­nu­lo do fan­ta­sy pří­bě­hu, kte­rý je náho­dou o tom, jak jeden člo­věk sesbí­ral všech­no živé a při­pra­vu­je se na vel­kou vodu. Dokonce to míří i do indi­án­ské myto­lo­gie, kte­rá žije svým živo­tem a je mýtic­ká.

V recen­zi na dru­hý díl se budu opa­ko­vat, Niko Henrichon je už zave­de­ný kres­líř. Jeho kres­by přes celou stra­nu jsou nád­her­né. S mini­mem slov doká­že vyjá­d­řit kaž­dou myš­len­ku. Platí to prv­ní díl i pro dru­hý. Mnoho strá­nek bez slov, občas jenom pří­ro­da, archa a bou­ře. Nemůžu ale srov­ná­vat, pro­za­tím, s fil­mo­vým vyjá­d­ře­ním, a tak si nejsem jis­tý, jest­li kniž­ní pří­běh dopl­ňu­je fil­mo­vé vyjá­d­ře­ní nebo jenom vykres­lu­je to, co se ve fil­mu ode­hrá­lo. Snad to co nejdří­ve napra­vím, abych mohl psát dru­hou půl­ku tetra­lo­gie více zasvě­ce­ně a porov­ná­vat kniž­ní a fil­mo­vé roz­dí­ly.

Co nás asi čeká v dal­ších dílech, asi to, jak Noe koneč­ně vyplu­je. Jeho pasa­žé­ry budou veš­ke­rá zví­řa­ta od ješ­tě­rek po slo­ny, mož­ná něja­ké bitvy o záchra­nu lid­stva, kdo ví. Určitě si počkej­te na dal­ší díly, kte­ré mají vyjít do kon­ce roku. V hod­no­ce­ní se tro­cha zkro­tím, dám jenom 85 %, ale je to jenom tím, že je to díl dru­hý a čeká mně před­po­sled­ní a posled­ní díl, kte­rý, dou­fám, bude tím nej­vět­ším vyvr­cho­le­ním, kte­ré budu oče­ká­vat.

Hodnocení: 85%

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 5,22178 s | počet dotazů: 250 | paměť: 61962 KB. | 29.06.2022 - 20:36:54