Kritiky.cz > Recenze knih > Noe v Komixu

Noe v Komixu

U pří­le­ži­tos­ti pre­mi­é­ry fil­mu Noe byl vydán i komik­so­vý pří­běh. Na scé­ná­ři spo­lu­pra­co­val i hlav­ní tvůr­ce fil­mu Darren Aronofsky. Spolu s ním scé­nář napsal i Ari Handel. Výtvarné zpra­co­vá­ní vytvo­řil Niko Henrichon, kte­rý spo­lu­pra­co­val i na komik­sech X-men a Spider-Man.

Více než sedm­de­sát malo­va­ných strá­nek pří­bě­hu zpra­co­vá­vá prv­ní část ze čtyř pří­bě­hu fil­mu. Nemůžu ale kni­hu porov­ná­vat s fil­mem, pro­to­že jsem na fil­mu nebyl. Každý, kdo tro­chu zná his­to­rii naši pla­ne­ty, ví, že jed­nou z mno­ha his­to­ric­kých teo­rií, kte­rou vyprá­ví 1. kni­ha Mojžíšova, je poto­pa svě­ta za hří­chy lidí. Já jsem naštěs­tí ate­is­ta, a tak všech­no vidím z pohle­du Darwina.

Celý komiks se na tuto „his­to­rii“ dívá s fan­ta­sy i tro­chu bož­ským pohle­dem. Samozřejmostí je posta­va Noeho. Noe se svý­mi noč­ní­mi můra­mi se postup­ně dostá­vá se svým pří­bě­hem i do Babylonu a pro­ti lidem, kte­ří v té době jsou zka­že­ní až na kost a nece­ní si dob­rých věcí. Setkává se s lid­mi a Obry, kte­ří v té době se vysky­tu­jí už jej výji­meč­ně. Bohužel je lid­stvo už zni­če­né a zka­že­né, a tak Obry zabí­jí. To je v krát­kos­ti k pří­bě­hu prv­ní kni­hy.

Je vidět, že Niko Henrichon je už zave­de­ný kres­líř. Jeho kres­by přes celou stra­nu jsou nád­her­né. S mini­mem slov doká­že vyjá­d­řit kaž­dou myš­len­ku. Na někte­rých strán­kách totiž nejsou ani žád­ná slo­va, a tak pocit z gra­fic­ké­ho vyjá­d­ře­ní neka­zí žád­né komik­so­vé „mráč­ky“. Jak se říká, že občas nejsou slo­va potře­ba, tak je to zrov­na ten­to pří­pad. Uvedu tře­ba stra­ny 22 a 41, kte­ré přes­ně cha­rak­te­ri­zu­jí myš­len­ku o tom, že slov sta­čí málo.

Je veli­ká ško­da, že jsou díly čty­ři. Kniha je ten­ká, a tak by se urči­tě vyjí­ma­la v mé sbír­ce komik­sů jed­na tlus­tá kni­ha, než čty­ři ten­ké. První díl je Trest za kru­tost a dal­ší jsou: Vše co se pla­zí po zemi, Čtyřicet dní a čty­ři­cet nocí a posled­ní Kdo pro­li­je krev.

A co závě­rem, je dob­ře, že si lidé můžou ver­zi o poto­pě svě­ta pře­číst i v moder­ním komik­su. Určitě je celý knižní/filmový pří­běh veli­ce upra­ven. Tvůrci si vždy vymýš­lí, jak by to mělo vypa­dat pod­le nich, ne pod­le nábo­žen­ství. Lidi to čtou a je to dob­ře. Jako ate­is­ta se urči­tě nebu­du hádat o tom, jest­li je to správ­ně. Jsem rád, že moc nábo­žen­ství v komik­su není, lze se na to dívat jako na fan­ta­sy z dob poto­py svě­ta s nábo­žen­ský­mi prv­ky.

Z pohle­du hod­no­ce­ní komik­su tomu dávám tak 90 %. Je to nád­her­né, ale ne až tak doko­na­lé na plné hod­no­ce­ní.

Recenzi jsem sepsal pro web Kultura21.cz

  • Noe – vše, co se plazí po zemi15. srpna 2015 Noe – vše, co se plazí po zemi Když jsem v dubnu psal recenzi na první díl komiksové série Noe, tak byla velká škoda, že jsem musel čekat několik měsíců na díl druhý. To ani nevím, kdy přesně vyjde díl třetí a díl […] Posted in Recenze knih
  • 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu21. srpna 2015 3. díl komiksu Noe pokračuje v zavedeném stylu Dlouho jsem čekal, až budu vědět, kdy vyjde poslední díl komiksu Noe v České Republice, ale bohužel datum není známo, a tak Vám zrecenzuji 3. díl. Třeba se poslední díl objeví co nevidět a […] Posted in Recenze knih
  • Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita24. listopadu 2015 Mezi řádky 1: Tommy Taylor a falešná identita Dostal se mi do mých rukou další komiks. Po Želvách Ninja a dalších komiksech, recenzuji pro mě neznámé dílo. Dostali se ke mně autoři Mike Carey a Peter Gross. Napsali a nakreslili Mezi […] Posted in Recenze knih
  • Hellboy 8: Temnota vábí - 95 %19. dubna 2016 Hellboy 8: Temnota vábí - 95 % Mike Mignola se znovu předvedl, ve spolupráci  se svým kolegou Duncanem Fegredo převedl další knižní zážitek. Oproti předchozí knize, která byla spíše povídková, se tento komiks vhrnul na […] Posted in Recenze knih
  • Mýty 6: Domovina30. srpna 2015 Mýty 6: Domovina Mýty 6: Domovina Další komiks, na který se nemusí zapomenout je kniha Mýty 6: Domovina. Je to už 34-41 část komplexního seriálu o mýtických postavách v Mýtově, v Holywoodu a dávnou […] Posted in Recenze knih
  • PlayAllspoluprace627. března 2007 Fontána - Recenze Klasický film, který má příběh, jasné rozuzlení a každý divák si z něj odnese podobný zážitek. Takových už tu bylo! To není nic nového. Přesně tohle si zřejmě řekl režisér Darren […] Posted in Filmové recenze
  • Druuna - 65 %14. prosince 2015 Druuna - 65 % Člověk by neměl mít příliš velká očekávání, aby se pak nezklamal v tom, co nakonec dostane. A mně se přesně tohle stalo s knihou "Druuna". Nezažil jsem první vydání první knihy s názvem […] Posted in Recenze knih
  • Želvy Ninja o Vánocích12. ledna 2016 Želvy Ninja o Vánocích Tak byly Vánoce, co pak by si komiksoví fanoušci mohli přát? Nějaké nové komiksy? Nějaké nové příběhy. Pro fanoušky Želv Ninja je připraven v obchodech třetí díl. Menu číslo 3, které […] Posted in Recenze knih
  • ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY1. listopadu 2015 ŽELVY NINJA POKRAČUJÍ VE SVÝCH KOUSCÍCH PIZZY Tak si můžete vychutnat druhé menu Pizzy želv. Druhý díl komiksové série Želvy Ninja: Menu číslo 2 lze už koupit.  Pokračuje v zavedeném příběhu čtyř želv. Na konci prvního dílu jsme […] Posted in Recenze knih
  • Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 %10. ledna 2016 Telgemeierová Raina: Úsměv - 100 % Zuby jsou potřeba. Jsou potřeba pro kousání a pro okrasu a hlavně pro přežití. Jedinečný komiks Úsměv přináší všechno, co obsahuje první věta tohoto článku. Je to knížka pro kousání, pro […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...