Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Noe - 50 %

Noe - 50 %

Noe

Starostlivý otec Noe (Russell Crowe) se o svou rodi­nu umí posta­rat, a když je potře­ba, doká­že ji ubrá­nit i před nebez­pe­čím. Mouše by neu­blí­žil, ale zlé lidí doká­že udo­lat bez ohle­du na jejich počet. Prostě je to správ­ný chla­pík, kte­rý má rád pří­ro­du od drob­né­ho kvít­ku po divo­ké šel­my. Je to pros­tě cit­li­vá duše a žád­né roz­hod­nu­tí neči­ní zbrkle.  Před sku­teč­ně závaž­ným roz­hod­nu­tím se jde pora­dit s Metuzalémem a sám doká­že půso­bit jako utě­ši­tel a zklid­ní dítě uko­lé­bav­kou. Není divu, že ho jeho žena Naameh (Jennifer Connelly) respek­tu­je a obě­ta­vě mu pomá­há.

Na svě­tě však žijí ješ­tě Kainovi potom­ci, kte­ří mají o živo­tě jiné před­sta­vy, jedí maso, jsou agre­siv­ní a jejich duše jsou plné zla. Jediné, co svět spa­sí, je poto­pa a Noe musí zachrá­nit zví­řa­ta. Začne pro­to sta­vět archu s pomo­cí všech čle­nů rodi­ny  a tajem­ných  kamen­ných  obrů. Podivná stvo­ře­ní nejdří­ve vypa­da­jí jako odpor­ní kru­ťá­ci, ale uvnitř jejich nefo­rem­né­ho těla tepe anděl­ské srd­ce s odva­hou bojov­ní­ka.  Jak se blí­ží den poto­py, stup­ňu­je se napě­tí. Nejdříve se zdál úkol zachrá­nit zví­řa­ta těž­ký, těž­ší však je odo­lat nápo­ru lidí, kte­ří se chtě­jí také zachrá­nit před uto­nu­tím.  A když i to se poda­ří vyře­šit, obje­ví se pro­blém ve vlast­ní rodi­ně.

Neměl to Noe vůbec jed­no­du­ché a není divu, že jeho osud zau­jal fil­ma­ře. Udělat poto­pu a vytvo­řit množ­ství zví­řat s pomo­cí počí­ta­čo­vé ani­ma­ce už není v sou­čas­né době obtíž­né. Je však obtíž­né vyu­žít tri­ky k tomu, aby pří­běh zís­kal urči­tou věro­hod­nost. Je pocho­pi­tel­né, že tvůr­ci fil­mu pra­co­va­li s bib­lic­kým pří­bě­hem a s urči­tou mírou fan­ta­zie. Proto nechá­va­jí oží­vat kata­stro­fic­ké sny nebo ve zkrat­ce dovyprá­ví zkrá­ce­nou ver­zi vzni­ku živo­ta. Noe a jeho rodi­na se sna­ží půso­bit jako sku­teč­ní lidé, s lás­kou i chy­ba­mi. Je zvlášt­ní, že se poda­ři­lo nato­čit nej­na­pí­na­věj­ší scé­ny až v arše při roz­po­rech mezi čle­ny rodi­ny, když Ila (Emma Watson) poro­dí dvě dcer­ky. Celkově se pří­běh svým sty­lem podo­bá fil­mům fan­ta­sy, kde se hlub­ší myš­len­ky ztrá­ce­jí ve hře na  efekt.

Režisérem fil­mu je Darren Aronofsky (Černá labuť, Wrastler), kte­rý si napsal také scé­nář. Na scé­ná­ři s ním spo­lu­pra­co­val ješ­tě  Ari Handel , ale reži­sér­ská ruka se urči­tě pro­sa­di­la víc. Velký pří­běh lákal ke zpra­co­vá­ní a poda­ři­lo se pro pro­jekt zís­kat i zná­mé a úspěš­né her­ce. Russell Crowe dává své posta­vě pat­řič­nou váhu své posta­vy a sou­čas­ně se sna­ží vzbu­dit dojem, že s ním clou­ma­jí emo­ce nebo že pře­mýš­lí. Jennifer Connelly si zahrá­la odda­nou man­žel­ku s názna­kem vlast­ní­ho názo­ru na život. Společně si už oba her­ci zahrá­li part­ner­skou dvo­ji­ci ve fil­mu Čistá duše, kde se vztah jejich postav vyví­jel a měl své opod­stat­ně­ní. Ve fil­mu Noe se nepo­da­ři­lo přes veš­ke­ré sen­ti­men­tál­ní a cit­li­vé scé­ny dodat této dvo­ji­ci rodi­čů hlub­ší vztah. Vše se pod­ři­zu­je hlav­ní­mu úko­lu, a tím je nejdří­ve útěk od zlých lidí a pak stav­ba archy.

Pro mla­dé her­ce v rolích potom­ků Noa nabí­dl film mož­nost zvi­di­tel­ně­ní  láka­vým námě­tem, ale herec­ky už si musel kaž­dý pora­dit sám.  Nejslabší herec­ký výkon v roli Shema podal Douglas Booth, kte­ré­mu scé­nář nedal ani mož­nost blýsk­nout se v něja­ké bojo­vé scé­ně. O něco lépe dopa­dl  Logan Lerman, kte­rý si zahrál Hama s odda­ným i nená­vist­ným  pohle­dem. Vzhledem k tomu, že už si zahrál ve fil­mech i hlav­ní role (Percy Jackson: Zloděj bles­ku, Tři muš­ke­tý­ři), bylo mi ho až líto. Nejlépe vyšla role Ily pro Emmu Watson (Harry Potter), kde si moh­la vydat­ně zabre­čet a ješ­tě se zacho­vat jako obě­ta­vá mla­dá mat­ka.  Rodící mla­dá mat­ka vždy zaujme a ješ­tě když jsou její dětí pří­či­nou roz­bro­je, je to pros­tě sáz­ka na jis­to­tu.

Ve fil­mu ješ­tě v kou­řo­vém opa­ru krát­ce pro­plu­je Anthony Hopkins v roli Metuzaléma. Je vidět jen v něko­li­ka krát­kých zábě­rech, ale jeho posta­vu si kaž­dý zapa­ma­tu­je.  Stačí dlou­hé vla­sy s výraz­ným pro­fi­lem, pohled do kame­ry a je opět potvr­ze­no, že není malých rolí.

Příběh, kde vystu­pu­je Noe jako zachrán­ce živé pří­ro­dy z Rajské zahra­dy, vybí­zí k zamyš­le­ní a sou­čas­ně uka­zu­je roli jedin­ce a jeho osu­du. Biblické pří­běhy jsou nej­čas­tě­ji sdě­lo­vá­ny v písem­né nebo ver­bál­ní for­mě.  Vyjádřené jen slo­vy nechá­va­jí poslu­cha­čům pro­stor pro fan­ta­zii a dáva­jí pod­ně­ty k deba­tě i zamyš­le­ní.  Divadelní a fil­mo­vé uměl­ce námě­ty láka­jí, ale nena­pa­dá mi jedi­ný, kte­rý by svou rea­li­za­cí nevzbu­dil mini­mál­ně roz­pa­ky.

Noe nevzbu­zu­je roz­pa­ky, ale při­bli­žu­je se svým sty­lem fil­mům fan­ta­sy, kde se hlub­ší myš­len­ky ztrá­ce­jí ve hře na  efekt. Přesto a mož­ná i prá­vě pro­to je mož­né film ozna­čit jako rodin­ný, kde se dít­ka nezka­zí necud­nou scé­nou a boj je sty­li­zo­va­ný jak v počí­ta­čo­vých hrách.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,44638 s | počet dotazů: 237 | paměť: 54965 KB. | 26.07.2021 - 20:08:53