Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Noční hlídka - Aneb první ruský blockbuster!

Noční hlídka - Aneb první ruský blockbuster!

NHl
NHl
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nechcu nějak machro­vat – navíc nemám kří­d­la – ale jen zříd­kakdy se mi při­ho­dí, abych měl z něja­ké­ho fil­mu vyslo­ve­ně guláš. Nebudu-li počí­tat ty sním­ky, kte­ré si obvykle pouš­tím po něja­kém tom návra­tu z hospůd­ky a kdy je má kon­cen­t­ro­va­nost mini­mál­ní, a rov­něž titu­ly věhlas­né­ho reži­sé­ra Davida Lynche, k jejichž pocho­pe­ní vyža­du­ji ale­spoň tro­ji­tou pro­jek­ci, napo­sled… …napo­sled mě vyša­cho­va­la adap­ta­ce tele­viz­ní­ho seri­á­lu Mission: Impossible (mám samo­zřej­mě na mys­li špi­o­náž­něj­ší prv­ní díl). Pokud mě paměť nekla­me, tuto zku­še­nost a dneš­ní den dělí sko­ro pěti­le­tý časo­vý krá­ter.

Dnešního veče­ra (slův­ko „dneš­ní“ chá­pej­te jako rela­tiv­ní) byla tato pro­ta­hu­jí­cí se trh­li­na zasta­ve­na a já zjis­til, že nechá­pa­vost může být vyvo­lá­na neje­nom titu­lem, kte­rý se hono­sí prec­lí­kov­ským pří­bě­hem, ale nao­pak také fil­mem se zdán­li­vě jed­no­du­chým dějem, jehož vyprá­vě­ní je poja­to jaxi taxi zmat­kář­sky.

Noční hlíd­ka reži­sé­ra Timura Bekmambetova před­sta­vu­je pou­ze prv­ní útr­žek z plá­no­va­né tri­lo­gie a byla nato­če­na na moti­vy stej­no­jmen­né kni­hy spi­so­va­te­le Sergeie Lukyanenka (dru­hý fil­mo­vý díl se už nachá­zí ve fázi post­pro­duk­ce). Stejně jako si kni­ha (kon­ci­po­va­ná obdob­ně jako tex­ty naše­ho Jiřího Kulhánka) zís­ka­la vyso­kou obli­bu mezi rus­kým lidem, stej­ně tak si našla své čet­né pří­z­niv­ce její fil­mo­vá pře­dě­láv­ka. V Leninově zemi si sní­mek brzy vydo­byl sta­tus „kul­tov­ní“ a do zahra­ni­čí pak při­ces­to­val s neo­fi­ci­ál­ní vizit­kou „Evropský Matrix se vším všu­dy“.

Divák zna­lý pás­ku (za něhož se nyní pova­žu­ji) a hlav­ně nerus­ké­ho půvo­du (tuto pod­mín­ku rov­něž spl­ňu­ji) si ale vel­mi rych­le uvě­do­mí, že onen ame­ric­ký Matrix je pře­ce jenom chut­něj­ší než ten evrop­ský. Příčin nalez­ne­me rov­nou něko­lik: za prvé pře­plá­ca­ná záplet­ka, za dru­hé absen­ce pra­vé­ho hrdi­ny a za tře­tí níz­ký roz­po­čet. Zatímco ori­gi­nál­ní Matrix při­šel stu­dio na sto melou­nů, Noční hlíd­ka stá­la sko­ro dva­cet­krát méně.

Z pohle­du vel­ko­le­posti a vizu­ál­ní pro­pra­co­va­nos­ti má tak dílo bra­trů Wachovských jed­no­znač­ně navrch, neboť kam se vra­zí více peněz, tam je i více omáč­ky. Bylo by však hloupé odsu­zo­vat výtvor našich slo­van­ských sou­se­dů jenom pro­to, že do jeho tvor­by neby­lo vměst­ná­no „tro­chu“ více chech­tá­ků. Naopak – Bekmambetov doka­zu­je, že i s malým kašpár­kem lze zahrát vel­ké diva­dlo a někte­ré efekty/triky (výbuch elek­trár­ny, pole­tu­jí­cí vozi­dlo, pavou­č­ci a zejmé­na exhi­bič­ní prů­le­ty kame­rou) jsou toho důka­zem.

Přestože v Rusku neda­jí na Noční hlíd­ku dopus­tit, mě samot­né­ho – abych se při­znal a uleh­čil své­mu svě­do­mí – až tak nevza­la. Jak vyply­nu­lo z úvo­du a z kra­tič­ké­ho srov­ná­ní s Matrixem, nej­vět­ší sla­bi­nou sním­ku je jeho vel­ko­le­post. Zatímco kni­ha pra­cu­je s vel­kým svě­tem tak, že k tomu vyu­ží­vá něko­lik sto­vek obou­stran­ně popsa­ných lis­tů, samot­ný film doplá­cí na to, že se pokou­ší během rela­tiv­ně krát­ké sto­pá­že zachy­tit vše nej­dů­le­ži­těj­ší z před­lo­hy. Bekmambetov je navíc vel­mi roz­tr­ži­tý a s důle­ži­tý­mi fak­ty žong­lu­je nato­lik rych­le, že by výsled­ná podo­ba sním­ku moh­la poslou­žit jako výcvi­ko­vý pro­gram ke ško­le­ní agen­tů FBI a k pro­vě­řo­vá­ní jejich vní­ma­vos­ti.

Proces kopí­ro­vá­ní knih na plát­no bývá vždy pro­ble­ma­tic­ký a nezá­vi­dě­ní­hod­ný. Těžko říci, jak by sní­mek dopa­dl, kdy­by Bekmambetov pro­ve­dl něko­lik zásad­ních škr­tů a zamě­řil se sku­teč­ně jen na to nej­zbyt­něj­ší. Příběh vylí­če­ný kni­hou a její­mi dal­ší­mi dvě­ma část­mi totiž nepřed­sta­vu­je žád­nou jed­no­hub­ku, a přes­to­že by se základ­ní myš­len­ka celé tri­lo­gie dala shr­nout do jedi­né věty, fik­tiv­ní svět oko­lo (jenž je obyd­len čaro­děj­ni­ce­mi, upí­ry, rytí­ři, vlkodla­ky a kdo ví, čím vším ješ­tě) je nato­lik roz­mách­lý, že by si zaslou­žil (coby úvod) fil­my dva a niko­liv jen jeden.

To samé pla­tí i pro tuto recen­zi. Vzhledem k ději, jehož nos­ná kost­ra čítá něko­lik sto­vek obrat­lů, je vel­mi nároč­né zamě­řit se na jeho popis a vypo­tit o něm něco solid­ní­ho v jed­nom či dvou odstav­cích. Kořeny Noční hlíd­ky jsou zapuš­tě­ny v půdě, kte­rou léta zavla­ho­val J. R. R. Tolkien. Oprostím-li se od ved­lej­ších zále­ži­tos­tí a růz­ných dějo­vých uzlí­ků, vel­mi stro­ze lze říci, že sní­mek vyprá­ví o dvou sku­pi­nách nad­lid­sky obda­ře­ných jedin­ců (ano, chá­pe­te správ­ně – to jsou ti upí­ři a spol.). Jedni si říka­jí Světlí a dru­zí Tmaví. Zatímco Světlí roz­plé­ta­jí své sítě po výcho­du slun­ce a jejich úmys­ly mají dob­rác­ký cha­rak­ter, noci čer­né naský­ta­jí rej pro dru­ži­nu dru­hou. Obě tyto sku­pi­ny se navzá­jem respek­tu­jí a na zákla­dě toho, že oba tábo­ry dis­po­nu­jí napros­to totož­nou sílou, nepouš­tě­jí se do žád­ných zby­teč­ných sou­bo­jů.

Aby byl zajiš­těn bez­pro­blé­mo­vý vztah mezi obě­ma dru­ži­na­mi, exis­tu­jí jakési hlíd­ky (noč­ní a den­ní) a jejich cílem je potí­rat jaké­ko­liv nepo­ko­je mezi dočas­ně smí­ře­ný­mi stra­na­mi. A proč dočas­ně? No… dáv­ná legen­da tvr­dí, že jed­no­ho dne se na Zemi obje­ví vyvo­le­ný jedi­nec, kte­rý se sta­ne roz­ho­du­jí­cím člán­kem v dlou­ho­le­té (ne)válce „Bílých a Černých“. Kdo vyhra­je a kdo nao­pak pro­hra­je, o tom roz­hod­ne jeho vlast­ní vol­ba. Zařadí-li se do řad Temných, pak zví­tě­zí Oni – jestli­že se však včle­ní mezi Světlé, nasta­ne výsle­dek opač­ný.

Jak už bylo řeče­no - bude zále­žet jen na jeho vlast­ní vol­bě…

Jestliže jste si při pro­čí­tá­ní před­cho­zích odstav­ců vzpo­mně­li na Matrix a Pána prs­te­nů, nejed­ná se o žád­ný defekt, ale o pro­stin­kou sku­teč­nost, že auto­ro­vi kniž­ní před­lo­hy zřej­mě vyschl gej­zír adap­to­vá­ní hod­ných nápa­dů. Z hle­dis­ka dějo­vé­ho je Noční hlíd­ka jeden vel­ký sle­pe­nec mno­ho­krát vidě­né­ho a za mini­mál­ní odliš­nost může vdě­čit občas­ným vlast­ním nápa­dům a nako­nec i pro­po­je­ní žán­ru fan­ta­sy s prv­ky akce, horo­ru a snad i sci-fi. Přílišné ori­gi­na­li­ty nepo­bra­la ani samot­ná vizu­ál­ní strán­ka, kte­rá je odko­je­na mlí­kem z prsou Michaela Baye (viz prů­le­ty kame­rou, kte­ré nema­jí v rám­ci děje opod­stat­ně­ní) a z pomy­sl­ných bra­da­vek scé­náris­ty Davida S. Goyera (muž, kte­rý pro­bu­dil fil­mo­vé­ho Bladea). Film může kaž­dé­mu při­po­mí­nat něco jiné­ho, ale roz­hod­ně se nese­tká­vá­me s „vlast­ním“ poči­nem své­ho žán­ru (či svých žánrů?). Co se týče mě, spat­řil jsem v něm prv­ky Matrixu (záplet­ka), Bladea (pro­stře­dí a posta­vy), Pána prs­te­nů (fan­ta­sy základ a úvod­ní bitev­ní sek­ven­ce) a pak i Mužů v čer­ném (prin­cip „poli­cej­ní“ hlíd­ky).

Jak tedy vyply­nu­lo – Noční hlíd­ka není „svůj“ film a to, co ji lehce povy­šu­je nad prů­měr, je fakt, že se jed­ná o Ruský sní­mek s poměr­ně vyda­ře­ný­mi efek­ty a sym­pa­tic­ky odpor­nou atmo­sfé­rou. Vše, co ten­to počin nabí­zí, má pře­ko­pí­ro­va­nou podo­bu již nabíd­nu­té­ho a zále­ží jen na samot­ném divá­ko­vi, zda­li bude mít zájem vidět něco, co již dáv­no zhléd­nul někde jin­de a navíc v lep­ším podá­ní.

Záleží jen na vaší vol­bě...


Photo © Gemini Film


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Hlídka


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Denní hlídka - Dnevnoy dozor28. února 2022 Denní hlídka - Dnevnoy dozor Noční hlídka, byla filmem, který se vstoupil do kin bez většího marketingového poprasku. Jenže vzápětí na to se z něj stal velký hit. Protože jen největší optimisti do té doby věřili, že […] Posted in Retro filmové recenze
  • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
  • Děcka proti emzákům7. února 2023 Děcka proti emzákům Film je založen na základě povídky z VHS2 Slumber party Abduction a je to sympatické retro hororové béčko, kde je cítit lehčí nádech Stranger Things i odkazy na starší horory. První půlka […] Posted in Filmové recenze
  • Titanic Jamese Camerona po 25 letech7. února 2023 Titanic Jamese Camerona po 25 letech V dubnu 1912 vyrazila luxusní zaoceánská loď Titanic z Anglie na svou první, a bohužel i poslední plavbu. Své pasažéry ale do cíle cesty nikdy nedovezla – narazila na ledovec a klesla pod […] Posted in Filmové recenze
  • The Last of Us - Drž mě za ruku (E04)6. února 2023 The Last of Us - Drž mě za ruku (E04) Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) zanechají auto v Kansas City a snaží se uniknout, aniž by na sebe upoutali pozornost pomstychtivého vůdce rebelů jménem Kathleen (Melanie […] Posted in TV Recenze
  • The Last of Us - Long Long Time (E03)6. února 2023 The Last of Us - Long Long Time (E03) V Billově (Nick Offerman) táboře se objeví cizinec Frank (Murray Bartlett) a z obou přeživších se stanou nesourodí partneři. Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) se vydávají poprosit […] Posted in TV Recenze
  • Víly z Inisherinu: Drsná irská alegorie Martina McDonagha5. února 2023 Víly z Inisherinu: Drsná irská alegorie Martina McDonagha Malicherný a iracionální konflikt slouží jako strašidelná metafora války ve filmu Víly z Inisherinu scenáristy a režiséra Martina McDonagha, který má tento víkend premiéru v pražských […] Posted in Filmové recenze
  • V zajetí mysli: John Malkovich hraje ve schlocky ripoffu Mlčení jehňátek5. února 2023 V zajetí mysli: John Malkovich hraje ve schlocky ripoffu Mlčení jehňátek Dvojice detektivů pátrá po vrahovi, který své oběti vyřezává do podoby zdobených andělů, ve filmu V zajetí mysli, který je bezostyšnou napodobeninou Mlčení jehňátek a který se nyní (z […] Posted in Filmové recenze
  • Shotgun Wedding: J-Lo rom-com je Smrtonosná past na svatbě5. února 2023 Shotgun Wedding: J-Lo rom-com je Smrtonosná past na svatbě Ve filmu Shotgun Wedding, který se nyní vysílá na Prime Video, přepadnou maskovaní ozbrojenci svatbu. Tento vysokokoncepční biják Smrtonosná past na svatbě by měl být snadnou záležitostí, […] Posted in Filmové recenze
  • Ostrov – Recenze – 50 %5. února 2023 Ostrov – Recenze – 50 % Režisér a scenárista Rudolf Havlík uvedl loni do kin hned dva své filmy – fantaskní komedii plnou obludných stereotypů Po čem muži touží 2 a dějově vyprázdněnou fádní romanci Prezidentka – […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,13258 s | počet dotazů: 255 | paměť: 58827 KB. | 09.02.2023 - 07:00:18