Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Noční běžec - film není jako laciná střílečka

Noční běžec - film není jako laciná střílečka

NB02

Kamarádi Jimmy Conlon a Shawn Maguire už spo­lu lec­cos zaži­li a spo­ju­je je bouř­li­vý život v pod­svě­tí, kde si kaž­dý vybu­do­val svou pev­nou pozi­ci. Ale jak už to v přá­tel­ství bývá, jsou chví­le, kdy se člo­věk musí roz­hod­nou mezi kama­rá­dem nebo svou rodi­nou. Kdyby se jed­na­lo o něja­kou bana­li­tu, jako postří­let někde pár lidí, tak by to nebyl žád­ný pro­blém. Jimmy má celý dlou­hý seznam lidí a poli­cie by si ten­to seznam ráda pře­čet­la. Jenže nedo­stá­va­jí se důka­zy a čer­né svě­do­mí ješ­tě niko­ho na poli­cej­ní sta­ni­ci nedo­sta­lo. Takže stří­le­ní není to, co oba kama­rá­dy poškor­pí zce­la zásad­ně.  Je to otáz­ka osob­ních pre­fe­ren­cí a cílů. A pro­to­že kaž­dé kama­rád­ství v pod­svě­tí  svá pra­vi­dla, jsou i rizi­ka v podo­bě čle­nů vlast­ní rodi­ny. Když se sta­ne ter­čem smr­tel­né stře­ly Shawnův syn, tak je to lapá­lie, kte­rou musí kaž­dý správ­ný gan­gs­ter vyře­šit zase jen střel­bou. Pochopitelně to schy­ta­jí padou­ši i poli­caj­ti, pros­tě kaž­dý, kdo se motá na nespráv­ném mís­tě v nespráv­ný čas. Schytá to i nájem­ný vrah. Střílení a běhá­ní trvá jed­nu jedi­nou noc a ráno při­ne­se do pří­bě­hu jas­no.  Pohádka z pod­svě­tí má hez­ký konec a v kout­ku oka by se hodi­lo zamáčk­nout slzu. Jak jen jsou ti tvr­dí hoši cit­liv­ko­vé. Kdo by to byl řekl?

NB01Scénárista Brad Ingelsby napsal pří­běh stár­nou­cí­ho zabi­já­ka Jimmiho, kte­rý se nemů­že zba­vit svých hříchů a sou­čas­ně musí řešit sou­čas­nost. Na svou minu­lost není nijak pyš­ný a ví, že do stej­né­ho sra­bu nechce strh­nout své­ho syna Mika. Ten už má svou rodi­nu a pře­by­teč­nou ener­gii věnu­je boxu a tré­no­vá­ní mla­dých talen­tů. Přestože do kon­ce fil­mu vystří­lí Jimmy hod­ně nábo­jů a zůsta­ne za ním hro­ma­da mrt­vol, není to žád­ná osla­va nási­lí. Střílí, pro­to­že chce chrá­nit své­ho syna a jeho rodi­nu před tím, čemu nedo­ká­zal sám odo­lat.

Americký reži­sér Jaume Collet-Serra nato­čil napí­na­vý film, kte­rý si drží dob­ré tem­po a sou­čas­ně pone­chá­vá dosta­tek času na roze­hrá­ní všech důle­ži­tých postav pří­bě­hu. Během jed­né noci se hlav­ní posta­va dostá­vá z opi­lec­ké letar­gie do sle­du situ­a­cí, ve kte­rých zís­ká­vá stá­le aktiv­něj­ší roli. Takové poje­tí vyho­vu­je her­ci Liamu Neesonovi, jehož trpi­tel­ská posta­va se postup­ně mobi­li­zu­je a navo­zu­je dojem una­ve­né­ho, leč stá­le dost urput­né­ho zabi­já­ka. Režisérovi nej­spíš spo­lu­prá­ce s Liamem vyho­vu­je, neboť už mají za sebou fil­my NB02Unknown (2011) a Non Stop (2014). Hlavní hrdi­na má však sil­né­ho pro­ti­hrá­če. Mafiánského bos­se si zahrál Ed Harris, kte­rý si pone­chal ele­gant­ní nad­hled a jedi­ný spor­tov­něj­ší výkon ho čekal při pře­střel­ce na vla­ko­vém kole­jiš­ti. Druhou zají­ma­vou dvo­ji­cí jsou syno­vé dvou hlav­ních pro­ti­hrá­čů. Mika Conlona hra­je Joel Kinnaman tak, že má ener­gie na roz­dá­vá­ní. Je jas­né, že kdy­by chtěl, doká­zal by být stej­ně nebez­peč­ný jako jeho otec. Mafián Shawn má pro­ti tomu syn­ka Dannyho, kte­rý se v mafi­án­ském pod­svě­tí naro­dil a cho­vá se v něm jako ryba ve vodě.  Boyd Holbrook si zahrál Dannyho výraz­ně a pro­vo­ka­tiv­ně. V něko­li­ka málo scé­nách se mu daří výraz­ně pro­dat své­ho špat­né­ho padou­cha.

Noční běžec nabí­zí 113 minut prů­měr­né­ho napě­tí a hrdi­nu, kte­rý se sna­ží bojo­vat sám se sebou a v kout­ku jeho tvr­dé­ho srd­ce se usa­di­lo cos malé­ho, co se dá nazvat rodi­čov­ská lás­ka a zmoudře­ní zlé­ho vlka. Proto nevy­zní­vá film jen jako laci­ná stří­leč­ka. Oceňuji kame­ru Martina Ruhe a prá­ci stři­ha­čů, Dirk Westervelt a Craig McKay. Jednotlivé zábě­ry odpo­ví­da­jí tem­pu celé­ho fil­mu a zby­teč­ný obra­zo­vý balast neza­tě­žu­je akč­ní scé­ny.

  • Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 20077. října 2020 Americký gangster - Adrenalinová pecka roku 2007 Frank Lucas (Denzel Washington) se z šoféra mafie vypracoval až na drogového bosse, který celý Harlem v 70. letech zásoboval kvalitním heroinem dováženým z Vietnamu v rakvích zesnulých […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk!16. srpna 2019 Sebevražedný oddíl - Tentokrát má Batman jenom štěk! Do Sebevražedného oddílu dáme přítelkyni Jokera (Harley Quinn - Margot Robbie), nejlepšího střelce vesmíru Deadshota (Will Smith) a další už méně slavné osobnosti záporáckého světa. Do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sebevražedný oddíl - Recenze1. srpna 2016 Sebevražedný oddíl - Recenze Tak mám pro Vás připraven termín vydání recenze.  Recenze filmu Sebevražedný oddíl bude vydána přesně 3.8.2016 - v 6:05 hod. Recenze je vydána tady […] Posted in Filmové premiéry
  • Non-Stop [80%]28. února 2014 Non-Stop [80%] Liam Neeson je prostě frajer. Uznávaný britský herec byl v posledních letech především znovu objeven jako nový prototyp akčního hrdiny a myslím, že s tím nikdo nemá moc problém. Charisma […] Posted in Filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Všechny cesty vedou do hrobu - 50 %23. prosince 2021 Všechny cesty vedou do hrobu - 50 % Píše se rok 1882 a život na Divokém západě je plný nebezpečí. Když se podaří uniknout střele nějakého pistolníka, čeká na člověka smrt v sedle, kousnutí jedovatým hadem nebo potupná smrt […] Posted in Retro filmové recenze
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Růžový panter4. prosince 2021 Růžový panter Hlavním tématem filmu je samozřejmě opět detektivní zápletka týkající se zmizení pověstného růžového diamantu. Tentokrát na fotbalovém stadionu… Ve filmu opět vystupují známé postavičky či […] Posted in Retro filmové recenze
  • Propast5. listopadu 2021 Propast Propast je americký vědeckofantastický film z roku 1989, který napsal a režíroval James Cameron a ve kterém hrají Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio a Michael Biehn. Když se v Karibiku […] Posted in Speciály
  • Muži v černém4. listopadu 2021 Muži v černém Bláznivá sci-fi komedie převážně o mimozemšťanech, agentech v černém, čerstvě narozené chobotničce a obřímu švábovi. A také o krásné patoložce, které MiB pravidelně gumují paměť. Ať o tom […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86210 s | počet dotazů: 227 | paměť: 53719 KB. | 18.01.2022 - 17:19:42