Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Noc v muzeu

Noc v muzeu

169422 4d050d

Příběh se točí oko­lo muže jmé­nem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posled­ních měsí­cích stří­dal zaměst­na­ní snad ješ­tě více než své spod­ní prádlo a to se samo­zřej­mě nelí­bí ani jeho býva­lé man­žel­ce, ani jeho 10ti leté­mu syno­vi. Tak se Lary roz­hod­ne, že si nut­ně musí najít prá­ci, nebo pří­de napros­to o vše. Vezme tedy prv­ní mož­nost, kte­rá se mu naskyt­la – hlí­da­če v míst­ním muzeu. Každý si řek­ne co je na tom? Budu jen sedět v muzeu a když se obje­ví něja­ký nezva­ný návštěv­ník, zavo­lám poli­cii. Přesně to by se asi v muzeu kaž­dou noc dělo, kdy­by se ale nesta­lo něco vskut­ku podiv­né­ho. Všechny věci v muzeu zne­na­dá­ní oží­va­jí a děla­jí oprav­du bor­del. Díky tomu je na hlí­da­če hned ze začát­ku nastra­že­no mno­ho pře­ká­žek a když se ješ­tě k tomu při­dá krá­dež dra­ho­cen­né des­ky, je to už oprav­du vel­ké uví­tá­ní.

Teď už vám může nasko­čit dal­ší otáz­ka – Je to oprav­du kome­die? Není to jen dal­ší sláta­ni­na, kte­rá se za kome­dii jen vydá­vá? Odpověď je v tom­to pří­pa­dě vel­mi jed­no­du­chá. Komedie to oprav­du je. A o sláta­ni­nu roz­hod­ně nejde. Film si oprav­du z niko­ho nedě­lá sran­du a ani niko­ho neu­rá­ží, kome­di­ál­ní prvek vychá­zí ze situ­a­ce, kte­rá v muzeu nasta­la. Zkuste si napří­klad před­sta­vit malé 4cm figur­ky, kte­ré se sna­ží vypus­tit pne­u­ma­ti­ku náklad­ní­mu autu. Nebo sochu z Velikonočního ost­ro­va, kte­rá mlu­ví? To je oprav­du něco. Možná si říká­te co je na tom vtip­né­ho, ale ti kte­ří film už vidě­li, vědí o čem mlu­vím. Příběh i pro­stře­dí jsou vel­mi dob­ře vymyš­le­né a tak do sebe všech­no zapa­dá a navzá­jem se dopl­ňu­je. Mě se napří­klad vel­mi líbi­la míst­nost, ve kte­ré jsou přes den vysta­vo­vá­ny neškod­né figurý­ny afric­kých sav­ců, ale v noci se tam pro­chá­ze­jí oprav­do­vé šel­my a to už jde o krk. Jediné mínus toho­to fil­mu je fakt, že začá­tek je opro­ti 2.polovině fil­mu poně­kud slab­ší a vtip­ných momen­tů je tam o kou­sek méňe. To ale neva­dí, i přes­to se ten­to film řadí mezi ty lep­ší kous­ky a záro­veň je také vel­kým (pří­jem­ným) pře­kva­pe­ním začí­na­jí­cí­ho roku. Je mož­né, že se najdou i někte­ří, kte­rým se ten­to film nebu­de zdát dob­rý, neboť si bude mys­let, že je to film jen pro malé děti – Ujišťuji vás, že tomu tak oprav­du není, v kině se občas smá­li mno­zí dospě­lí ješ­tě více než děti a to si mys­lím, že je dob­rá vizit­ka.

Na začát­ku člán­ku sem se zmí­nil o ohrom­ném úspěch v USA, kte­rý byl oprav­du výraz­ný a tak se k němu teď jen na chví­li vrá­tím. Film se držel vel­mi dlou­ho na 1. mís­tě návštěv­nos­ti v ame­ric­kých kinech a již za prv­ní víkend si vydě­lal více jak 45milionů dola­rů, což je vel­mi dob­ré, když vez­me­me v potaz to, že cel­ko­vý náklad fil­mu bylo něco oko­lo 110milionů dola­rů. Dnes už má film na kon­tě přes 190 mili­o­nů jen v USA a pro­du­cen­ti si zajis­té mnou ruce. Mají proč…

Herecké obsa­ze­ní je vel­mi dob­ré, no posuď­te sami – Ben Stiller, Owen Wilson, Robin Williams. Samá zvuč­ná jmé­na. Pokud se sejdou rov­nou 3 vyni­ka­jí­cí her­ci, čeka­li bys­te od nich asi něco napros­to skvě­lé­ho, jeden vtip za dru­hým, legrač­ní situ­a­ce na kaž­dém kro­ku. Je mi líto, ale to se ten­to­krát neko­ná, her­ci sice zahrá­li své posta­vy vel­mi dob­ře, vtip­né pasá­že tam nalez­ne­te také, ale ne tolik, kolik bys­te zřej­mě čeka­li. Škoda.

Verdikt: Velmi dob­rá kome­die pro celou rodi­nu, kte­rá zaru­če­ně poba­ví kaž­dé­ho. Velmi dob­ré téma, ško­da jen poně­kud slab­ší­ho začát­ku.

Hodnocení: 4/5


Photo © Twentieth Century Fox Film Corporation

Části seriálu:  Noc v muzeu


  • Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout3. ledna 2019 Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci - Watchmen - "Strážci - Watchmen" je asi nejlepším možným filmovým přepisem geniálního komiksu Alana Moora a Dava Gibbonse.17. března 2021 Strážci - Watchmen - "Strážci - Watchmen" je asi nejlepším možným filmovým přepisem geniálního komiksu Alana Moora a Dava Gibbonse. Nebylo možné, aby kdokoli převedl na plátno komiks Watchmen - Strážci v takové podobě, v jaké jej Alan Moore a Dave Gibbons vytvořili. Dokonce si myslím, že se zdálo, že si Zack Snyder […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %17. prosince 2014 Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 % Když sympatický noční hlídač Larry (Ben Stiller) v Americkém přírodovědném muzeu připravuje program pro společenskou akci, netuší, že jeho plány dokonale naruší tajemná egyptská deska. […] Posted in Filmové recenze
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Loki - Season 114. července 2021 Loki - Season 1 Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Journey into Mystery (E05)7. července 2021 Loki - Journey into Mystery (E05) Loki (Tom Hiddleston) se snaží utéct z Prázdnoty, kde poznal několik variant sebe samého... Sám představitel Lokiho Tom Hiddleston označil čtvrtý a pátý díl seriálu Loki za své […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Nexus Event (E04)1. července 2021 Loki - The Nexus Event (E04) Mobius (Owen Wilson) a Hunter B-15 (Wunmi Mosaku) pátrají po Lokim (Tom Hiddleston) a Sylvii (Sophia De Martino)... 4. Epizoda Lokiho je nejspíš doteď tou nejzásadnější. Do velké míry […] Posted in TV Recenze
  • Loki - The Variant (E02)17. června 2021 Loki - The Variant (E02) Mobius (Owen Wilson) zapojuje Lokiho (Tom Hiddleston) do práce u TVA, avšak ne všichni v TVA jsou z přítomnosti boha lsti nadšení.... Druhá epizoda Lokiho ještě více ukazuje, jak to […] Posted in TV Recenze
  • Loki - Glorious Purpose (E01)10. června 2021 Loki - Glorious Purpose (E01) Loki (Tom Hiddleston) během událostí Avengers: Endgame ukradl (už podruhé) Tesseract a uprchl. Okamžitě jej zadrží organizace Time Variance Authority, která existuje mimo čas a prostor. […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79440 s | počet dotazů: 236 | paměť: 55170 KB. | 31.07.2021 - 13:20:27