Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %

Noc v muzeu: Tajemství hrobky - 60 %

NVM2
NVM2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

NVM1Když sym­pa­tic­ký noč­ní hlí­dač Larry (Ben Stiller) v Americkém pří­ro­do­věd­ném muzeu při­pra­vu­je pro­gram pro spo­le­čen­skou akci, netu­ší, že jeho plá­ny doko­na­le naru­ší tajem­ná egypt­ská deska. Tuhle věcič­ku našli arche­o­lo­go­vé ukry­tou v hrob­ce kdy­si dáv­no a jedi­ný svě­dek obje­vi­tel­ské výpra­vy je už sta­rý důchod­ce v domo­vě seni­o­rů. Larry se sna­ží od něj zís­kat infor­ma­ce, ale to nesta­čí. Dosud vše v muzeu fun­go­va­lo a noč­ní život oživlých muzej­ních expo­ná­tů pro­bí­hal v poho­dě. Jenže mění­cí se deska všech­no totál­ně naru­šu­je a nezbý­vá, než se vydat na záchran­nou misi do Britského muzea v Londýně. A neje­de sám. V záchran­né výpra­vě nechy­bí fara­ón Ahkmenrah (Rami Malek), pre­zi­dent Theodor Roosevelt (Robin Williams), nej­moc­něj­ší vlád­ce hun­ské říše Attila (Patrick Gallagher), řím­ský cen­tu­ri­on Octavius (Steve Coogan), par­ta nean­der­tál­ců, kov­boj Jedediah (Owen Wilson), sna­ži­vý nean­dr­tá­lec (Matthew Harrison) a poťouch­lá opič­ka. Tahle par­ta sna­živ­ců musí neu­stá­le něco řešit a pocho­pi­tel­ně najdou v Londýně i stej­ně praš­tě­né pro­tějš­ky. Že se Larrymu a jeho přá­te­lům poda­ří spl­nit úkol, o tom nikdo nemu­sí pochy­bo­vat. Stejně tak se spl­ní před­po­klad, že hrdi­no­vé řeší růz­né nebez­peč­né situ­a­ce s vyna­lé­za­vos­tí sobě vlast­ní, pro­bí­ha­jí slov­ní pře­střel­ky i jed­no­du­ché komic­ké výstu­py. Většinu muž­ských hrdi­nů ten­to­krát zdár­ně dopl­ní i užva­ně­ná noč­ní hlí­dač­ka Tilly (Rebel Wilson) z Britského muzea.

Režisérem NVM2bláz­ni­vé kome­die je reži­sér Shawn Levy, kte­rý navá­zal na před­cho­zí dva úspěš­né fil­my se sym­pa­tic­kým noč­ním hlí­da­čem Larrym a jeho expo­ná­ty v Americkém pří­ro­do­věd­ném muzeu. Jestliže se něco divá­kům líbí a jsou ochot­ni na to opa­ko­va­ně při­jít do kina, tak proč neu­dě­lat dal­ší pokra­čo­vá­ní. Je to jako s kolá­čem od babič­ky. Když chut­ná, tak se sní. A když se sní, tak proč by babič­ka neu­pek­la dal­ší.  Jen je nut­né držet se recep­tu. A jak se zdá, recept na bláz­ni­vou kome­dii scé­náris­té Thomas Lennon, David Guion, Michael Handelman  a Robert Ben Garant umí najít. Je cel­kem jed­no­du­chý. Vybrat něko­lik postav, kte­ré budou něčím cha­rak­te­ris­tic­ké a pře­mlu­vit popu­lár­ní her­ce, aby si zahrá­li v napros­to nená­roč­ném fil­mu.  Scénář bude vtip­ný a scén­ky tro­chu i více bláz­ni­vé. Nikdo se moc neu­na­ví a vyu­ži­jí se scé­ny a hláš­ky z jiných fil­mů. A k tomu se musí při­mí­chat počí­ta­čo­vé tri­ky, bez toho ani ránu. Jak je to snad­né a ono to sku­teč­ně fun­gu­je. Jestliže se něko­mu líbil film Noc v Muzeu, pak se i ten­to­krát dočká stej­né­ho sty­lu humo­ru a nená­roč­né zába­vy.

NVM3Tento film si na nic váž­né­ho nehra­je a niko­ho nenu­tí pře­mýš­let nad nesmr­tel­nos­tí chrous­ta. A prá­vě to se od něj oče­ká­vá. Takovým malým bonu­sem je, že si divák může pro­hléd­nout někte­ré pro­sto­ry zná­mé­ho muzea a zapá­t­rá v pamě­ti, kdo vlast­ně jsou ti neo­hro­že­ní přá­te­lé sym­pa­tic­ké­ho Larryho.

Na počát­ku fil­mu si auto­ři fil­mu tro­chu s divá­ky pohra­jí, když pří­běh i pro­stře­dí při­po­mí­ná film Mumie. Je to jen jed­na ze situ­a­cí, kte­ré mají jiné fil­my při­po­me­nout. A to je vtip­ně zakom­po­no­vá­no do aktu­ál­ních dia­lo­gů a drob­ných scé­nek, kte­ré jsou posta­ve­ny na jed­no­du­ché komic­ké situ­a­ci, jako jsou scén­ky Larryho s nean­dr­tál­cem apod.

Tajemství hrob­ky zaba­ví celou rodi­nu, niko­ho neu­rá­ží a žád­nou vel­kou myš­len­kou ani posel­stvím neza­tí­ží. Herci hra­jí s nad­hle­dem a jejich sty­li­zo­va­né posta­vy jsou sro­zu­mi­tel­né i malé­mu dítě­ti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout3. ledna 2019 Noc v muzeu - i exponáty můžou obživnout Posvátné síně Přírodovědného muzea jsou plné těch nejúžasnějších exponátů - divoce vypadajících prehistorických stvůr, nelítostných starověkých bojovníků, dávno vymizelých kmenů, afrických […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu19. července 2021 Noc v muzeu Příběh se točí okolo muže jménem Larry Daley (BEN STILLER). Ten v posledních měsících střídal zaměstnaní snad ještě více než své spodní prádlo a to se samozřejmě nelíbí ani jeho bývalé […] Posted in Retro filmové recenze
  • Tropická bouře9. června 2022 Tropická bouře Herecké hvězdy Ben Stiller, Robert Downey Jr. a Jack Black hrají herecké hvězdy a parodují tak sebe sama i průmysl, který je živí, v nové komedii o jednom natáčení, které se trochu zvrtlo. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových.17. února 2021 Jeho fotr, to je lotr! - Druhý díl o rodině Jebalových. Musím přiznat, že film Fotr je lotr (ano ten první) jsem viděl poprvé až v televizi v absolutní nevědomosti, o co jde. Díky tomu jsem byl příjemně překvapen, že se jedná o svěží komedii, v […] Posted in Retro filmové recenze
  • Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií7. února 2021 Locked Down - Film inspirovaný COVID-19 pandemií Linda (Anne Hathaway) a Paxton (Chiwetel Ejiofor) zažívají vztahovou krizi během koronavirové pandemie v Londýně. Současně se jim naskytne příležitost ukrást diamant v hodnotě 3 milionů […] Posted in Filmové recenze
  • Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let7. července 2020 Tropická bouře - Ben Stiller pracoval na scénáři přes pět let Nejzářivější hollywoodské hvězdy se sešly na natáčení největšího a nejnákladnějšího válečného filmu všech dob, v němž Američané konečně vyhrají válku ve Vietnamu. To překvapivě není […] Posted in Retro filmové recenze
  • Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové...18. června 2019 Fotr je lotr - Setkání s budoucími rodiči bývá zpravidla problémové... Pánové, budete se ženit? A patří Vaše vyvolená do skupiny rodin s klasickými tradicemi, takže byste měli její rodiče požádat o souhlas se sňatkem? Pak se snažte dodržet čtyři zásady […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zoolander No. 2 [20%]24. února 2016 Zoolander No. 2 [20%] Kultovní komedie Zoolander se po letech diskuzí konečně dočkala pokračování, patnáct let po prvním díle. To vstoupilo tento čtvrtek do kin a módní ikona Derek Zoolaner se v něm […] Posted in Filmové recenze
  • Fotr je lotr26. března 2005 Fotr je lotr Greg (Ben Stiller) a jeho milenka Pam (Teri Polo) se vydávají na svatbu Pameliny sestry Debbie (Nicole DeHuff).Nemile se koná v rodném městě Pam a bydliště jejich rodičů-bývalého prodejce […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,06272 s | počet dotazů: 246 | paměť: 58208 KB. | 10.08.2022 - 08:47:01