Kritiky.cz > Recenze > Noc v muzeu 2

Noc v muzeu 2

Ben Stiller, mimo­ji­né hlav­ní posta­va této kome­die, za sebou nemá pří­liš vyda­ře­né obdo­bí co se kasov­ních titu­lů týče. Snímek Těsně ved­le 2007 od reži­sé­ru Farellových neskli­dil tolik oče­ká­va­ný úspěch, na kte­rý se celý štáb včet­ně Bena při­pra­vo­val. Bezduchá kome­die s prů­měr­ným scé­ná­řem pod­le tržeb byla spí­še men­ším pro­pa­dá­kem. Následoval kome­di­ál­ně ladě­ný film Tropická bou­ře, kde do ruky dostal uka­zo­vát­ko prá­vě Ben a pod jeho vede­ním s hvězd­ným herec­kým obsa­ze­ním vznik­la rádo­by co vtip­ná zále­ži­tost poše­ti­lé troj­ky kde­si ve Vietnamu.

Bohužel ani ten­to titul pří­liš nenadchl. Ne, že by Beník neměl na chle­ba to urči­tě ne, ale radě­ji po dlou­hých třech letech při­le­zl po kole­nou za svým kama­rá­dem Shawnem Levym, aby nato­čil pokra­čo­vá­ní, dá se říct, kasov­ní­ho trhá­ku Noc v muzeu, jenž se stá­vá jis­to­tou výděl­ku a tím i spo­ko­je­nos­ti Stillera, kte­rý by už rád píchl do toho pra­vé­ho medu pro herec­ké nena­syt­né kapsy. Mně osob­ně se jed­nič­ka líbi­la. Je to přes­ně ten tip fil­mu, u kte­ré­ho se nemu­sí pří­liš pře­mýš­let a sta­čí jen sle­do­vat zají­ma­vé kous­ky ode­hrá­va­jí­cí se před vámi na obra­zov­ce.

Dá se říct, že to je cel­kem ori­gi­nál­ní nápad nechat po uza­vře­ní budo­vy ožít celé muse­um včet­ně Tyranosauruse Rexe a stráž­ce nechat na pospas své­mu nemi­lé­mu osu­du. Druhý díl sebou nepři­ne­se nic nové­ho a ani by nemohl. Noční hlí­dač Larry Daley (Ben Stiller 43 let) své vzru­šu­jí­cí a záro­veň nebez­peč­né zaměst­ná­ní pově­sil na hře­bík. Momentálně se živý jako vyná­lez­ce, ale je na něm vidět, že mu jeho býva­lá prá­ce, kde zažil veli­ce bizar­ní noc oprav­du schá­zí.

Zatímco Larry ztrá­cí čas ve své nové prá­ci, tak mezi­tím odvá­že­jí, jako sta­rý brak zaba­le­ný v kra­bi­cích, jeho nej­lep­ší kama­rá­dy do depo­si­tá­řů v nej­vět­ším muzeu na svě­tě Smithsonian ve Washingtonu D.C. Navíc hro­zí od zákeř­né­ho egypt­ské­ho vlád­ce Kamhunraha a jeho tří stou­pen­ců, jme­no­vi­tě carem Ivanem Hrozným (Christopher Guest), císa­řem a voje­vůd­cem Napoleonem Bonaparte (Alain Chabat) a mafi­á­nem Al Caponem (Jon Bernthal), veli­ké nebez­pe­čí.

Po 3. tisí­ci­le­tém spán­ku, se egypt­ský vlád­ce pro­bou­zí a vstá­vá levou nohou, což má za násle­dek jeho nevy­sy­cha­jí­cí chuť po ovlád­nu­tí celé­ho muzea a po té i celé­ho svě­ta. Starý dob­rý zná­mý kov­boj Jedediah (Owen Wilson) nele­ní a zavo­lá na pomoc prá­vě Larryho a tím se dostá­vá­me tam kam potře­bu­je­me. Larry nevá­há a nebez­peč­nou nabíd­ku v podo­bě záchra­ny vše­ho na čem mu tolik zále­ží s oka­mži­tos­tí při­jí­má.

Nebudou zde chy­bět sta­ří zná­mí Teddy Roosevelt (Robin Williams), Octavius (Steve Coogan), Sacajawea (Mizuo Peck), Attila Hun (Patrick Gallagher), tak­že se máme na co těšit. Ovšem Ben si najde i kama­rá­dy nové. Můžete se těčit např. na Alberta Einsteina či Abrahama Lincolna, jenž budou nedíl­nou sou­čás­tí v boji pro­ti zlu. Film Noc v Muzeu 2 má vyni­ka­jí­cí spád a skvě­lé herec­ké obsa­ze­ní, kte­ré se posta­rá o pří­jem­nou zába­vu pro celou rodi­nu. To co od něj díky prv­ní­mu dílu oče­ká­vá­me dosta­ne­me a mys­lím si, že ten­to sní­mek pat­ří mezi to lep­ší co nám kino v jar­ní sezo­ně může nabíd­nout. Konečně žád­né bru­ta­li­ty, krev, spros­tá slo­va, ale pohád­ko­vý pří­běh, kte­rý neu­ra­zí ani dospě­lé­ho ba nao­pak.

Myslím, že ten­to druh zába­vý neu­ra­zí niko­ho, skvě­lé herec­ké výko­ny v kome­di­ál­ně ladě­né pohád­ce, s akč­ní­mi prv­ky se stá­vá skvě­lou mož­nos­tí pro celou rodi­nu.

Naše hod­no­ce­ní: 

7

Podobné člán­ky

Recenze: Koralína a svět za taj­ný­mi dveř­mi

Recenze: Andělé a démo­ni

Recenze: Dvojí hra

Noc v muzeu 2 - International trai­ler

Recenze: Krvavý Valentýn

Recenze: Pátek tři­nác­té­ho

Recenze: Gran Torino

Recenze: Rychlí a zbě­si­lí

Recenze: Válka Nevěst

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
16. May 2009 - 6:39 — Patrik Chlumecky

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,23371 s | počet dotazů: 233 | paměť: 52889 KB. | 19.06.2021 - 02:30:01