Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

DSCN4122
DSCN4122

Toulonský kri­mi­na­lis­ta Martin Servaz má za sebou nejen řadu vyře­še­ných pří­pa­dů, ale také záha­dy a trau­ma­ta, kte­ré ho pro­ná­sle­du­jí. Patří mezi ně záhad­né zmi­ze­ní milo­va­né ženy a zlo­či­nec, kte­rý mu stá­le uni­ká. Jako kaž­dý otec má tra­ble s dospí­va­jí­cí dce­rou, ale to mu nebrá­ní v plném nasa­ze­ní v řeše­ní nové­ho pří­pa­du. Využívá svou intu­i­ci i odváž­né postu­py při vyšet­řo­vá­ní. Musí se také popa­so­vat s novou kole­gy­ní, nor­skou inspek­tor­kou Kirsten Nigaardovou. Ta při­jíž­dí do Toulous  hle­dat spo­ji­tost mezi Servazem a vra­hem mla­dé ženy. Jak se uká­že, mla­dá žena není jedi­ná mrt­vo­la, kte­rá se v pří­bě­hu obje­ví. Pátrání po vra­ho­vi pak zave­de vyšet­řo­va­te­le do růz­ných míst ve Francii i Rakousku. Osudy zlo­čin­ců i jejich pro­ná­sle­do­va­te­lů se stá­le kom­pli­ko­va­ně pro­plé­ta­jí a napě­tí se stup­ňu­je, pro­to­že oba vyšet­řo­va­te­lé se dostá­va­jí do nebez­peč­ných situ­a­cí.

Francouzský spi­so­va­tel Bernard Minier stu­do­val na uni­ver­zi­tě v Toulouse, odkud pochá­zí také hlav­ní hrdi­na jeho detek­tiv­ních knih. V roce 2011 měli fran­couz­ští čte­ná­ři mož­nost popr­vé oce­nit jeho vypra­věč­ské umě­ní v kni­ze Mráz, kde se popr­vé obje­vil vyšet­řo­va­tel Martin Servaz a Julian Hirtmann, býva­lý ženevský pro­ku­rá­tor a séri­o­vý vrah desí­tek žen. Kniha měla vel­ký úspěch i u nás, neboť ji v roce 2015 vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Toto nakla­da­tel­ství vyda­lo i dal­ší kni­hy s odváž­ným kri­mi­na­lis­tou (Kruh, Tma).

Minier v nové kni­ze opět pro­ka­zu­je, že umí napsat napí­na­vý pří­běh, kde vyu­ží­vá rych­lé stří­dá­ní scén a pro­stře­dí, což při­po­mí­ná fil­mo­vý scé­nář. Dokáže výstiž­ně popsat posta­vy a dodá­vá jim oso­bi­tost. Od řeše­ní prv­ní vraž­dy do samé­ho kon­ce pří­bě­hu nechá­vá hlav­ní­ho hrdi­nu Servaze řešit pří­pad jako osa­mo­ce­nou posta­vu, kte­rá váhá a pří­tom­né reá­lie spo­ju­je se svý­mi před­sta­va­mi. Autor však začí­ná pří­běh popi­sem poli­cej­ní­ho vyšet­řo­vá­ní inspek­tor­ky Nigaardové, kte­rou při­ve­de za Servazem jed­na z nale­ze­ných stop při zatý­ká­ní hle­da­né­ho pacha­te­le. Minier sle­du­je oba vyšet­řo­va­te­le při jejich samo­stat­ném vyšet­řo­vá­ní i ve chví­lích spo­leč­né­ho pát­rá­ní. Ale o spo­lu­prá­ci mezi obě­ma vyšet­řo­va­te­li se tak úpl­ně nedá hovo­řit. Nechybí sice krát­ké vzá­jem­né sblí­že­ní, ale kaž­dý má vlast­ní moti­va­ci i způ­so­by řeše­ní kom­pli­ko­va­ných situ­a­cí. Aby toho neby­lo málo, v pří­bě­hu figu­ru­je i posta­va malé­ho chlap­ce. Jak se pří­běh zamo­tá­vá, rýsu­je se sice postup­ně závěr, ale autor si zvo­lil pří­liš kom­pli­ko­va­né řeše­ní a nechá­vá si sou­čas­ně tro­chu ote­vře­ná vrát­ka k dal­ší­mu kniž­ní­mu pokra­čo­vá­ní. Autor nechá­vá osu­dy pode­zře­lých i vyšet­řo­va­te­lů vzá­jem­ně se pro­lí­nat a dopl­ňu­je hlav­ní dějo­vou lin­ku o dal­ší pra­po­div­né exis­ten­ce.

Svižný způ­sob popi­sů situ­a­cí, vtip­ná při­rov­ná­ní i jed­no­du­ché dia­lo­gy dáva­jí ději rych­lý spád. Také pro­to se pět­se­tdva­cet­šet stran kni­hy dá číst jed­ním dechem. Střídání dějo­vých linek však vyža­du­je jis­tou míru tole­ran­ce a rozuz­le­ní pří­bě­hu půso­bí pře­hna­ně kom­pli­ko­va­ně. Přesto je kni­ha pří­jem­ným osvě­že­ním pro ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le a na dovo­le­nou.


Noc, autor Bernard Minier, pře­klad Jiří Žák, vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ, 2018

Hodnocení: 60 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,46033 s | počet dotazů: 240 | paměť: 56630 KB. | 29.06.2022 - 04:55:26