Kritiky.cz > Recenze knih > Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

Noc od Bernarda Miniera reší v Toulous vraždu mladé ženy

DSCN4122

Toulonský kri­mi­na­lis­ta Martin Servaz má za sebou nejen řadu vyře­še­ných pří­pa­dů, ale také záha­dy a trau­ma­ta, kte­ré ho pro­ná­sle­du­jí. Patří mezi ně záhad­né zmi­ze­ní milo­va­né ženy a zlo­či­nec, kte­rý mu stá­le uni­ká. Jako kaž­dý otec má tra­ble s dospí­va­jí­cí dce­rou, ale to mu nebrá­ní v plném nasa­ze­ní v řeše­ní nové­ho pří­pa­du. Využívá svou intu­i­ci i odváž­né postu­py při vyšet­řo­vá­ní. Musí se také popa­so­vat s novou kole­gy­ní, nor­skou inspek­tor­kou Kirsten Nigaardovou. Ta při­jíž­dí do Toulous  hle­dat spo­ji­tost mezi Servazem a vra­hem mla­dé ženy. Jak se uká­že, mla­dá žena není jedi­ná mrt­vo­la, kte­rá se v pří­bě­hu obje­ví. Pátrání po vra­ho­vi pak zave­de vyšet­řo­va­te­le do růz­ných míst ve Francii i Rakousku. Osudy zlo­čin­ců i jejich pro­ná­sle­do­va­te­lů se stá­le kom­pli­ko­va­ně pro­plé­ta­jí a napě­tí se stup­ňu­je, pro­to­že oba vyšet­řo­va­te­lé se dostá­va­jí do nebez­peč­ných situ­a­cí.

Francouzský spi­so­va­tel Bernard Minier stu­do­val na uni­ver­zi­tě v Toulouse, odkud pochá­zí také hlav­ní hrdi­na jeho detek­tiv­ních knih. V roce 2011 měli fran­couz­ští čte­ná­ři mož­nost popr­vé oce­nit jeho vypra­věč­ské umě­ní v kni­ze Mráz, kde se popr­vé obje­vil vyšet­řo­va­tel Martin Servaz a Julian Hirtmann, býva­lý ženevský pro­ku­rá­tor a séri­o­vý vrah desí­tek žen. Kniha měla vel­ký úspěch i u nás, neboť ji v roce 2015 vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ. Toto nakla­da­tel­ství vyda­lo i dal­ší kni­hy s odváž­ným kri­mi­na­lis­tou (Kruh, Tma).

Minier v nové kni­ze opět pro­ka­zu­je, že umí napsat napí­na­vý pří­běh, kde vyu­ží­vá rych­lé stří­dá­ní scén a pro­stře­dí, což při­po­mí­ná fil­mo­vý scé­nář. Dokáže výstiž­ně popsat posta­vy a dodá­vá jim oso­bi­tost. Od řeše­ní prv­ní vraž­dy do samé­ho kon­ce pří­bě­hu nechá­vá hlav­ní­ho hrdi­nu Servaze řešit pří­pad jako osa­mo­ce­nou posta­vu, kte­rá váhá a pří­tom­né reá­lie spo­ju­je se svý­mi před­sta­va­mi. Autor však začí­ná pří­běh popi­sem poli­cej­ní­ho vyšet­řo­vá­ní inspek­tor­ky Nigaardové, kte­rou při­ve­de za Servazem jed­na z nale­ze­ných stop při zatý­ká­ní hle­da­né­ho pacha­te­le. Minier sle­du­je oba vyšet­řo­va­te­le při jejich samo­stat­ném vyšet­řo­vá­ní i ve chví­lích spo­leč­né­ho pát­rá­ní. Ale o spo­lu­prá­ci mezi obě­ma vyšet­řo­va­te­li se tak úpl­ně nedá hovo­řit. Nechybí sice krát­ké vzá­jem­né sblí­že­ní, ale kaž­dý má vlast­ní moti­va­ci i způ­so­by řeše­ní kom­pli­ko­va­ných situ­a­cí. Aby toho neby­lo málo, v pří­bě­hu figu­ru­je i posta­va malé­ho chlap­ce. Jak se pří­běh zamo­tá­vá, rýsu­je se sice postup­ně závěr, ale autor si zvo­lil pří­liš kom­pli­ko­va­né řeše­ní a nechá­vá si sou­čas­ně tro­chu ote­vře­ná vrát­ka k dal­ší­mu kniž­ní­mu pokra­čo­vá­ní. Autor nechá­vá osu­dy pode­zře­lých i vyšet­řo­va­te­lů vzá­jem­ně se pro­lí­nat a dopl­ňu­je hlav­ní dějo­vou lin­ku o dal­ší pra­po­div­né exis­ten­ce.

Svižný způ­sob popi­sů situ­a­cí, vtip­ná při­rov­ná­ní i jed­no­du­ché dia­lo­gy dáva­jí ději rych­lý spád. Také pro­to se pět­se­tdva­cet­šet stran kni­hy dá číst jed­ním dechem. Střídání dějo­vých linek však vyža­du­je jis­tou míru tole­ran­ce a rozuz­le­ní pří­bě­hu půso­bí pře­hna­ně kom­pli­ko­va­ně. Přesto je kni­ha pří­jem­ným osvě­že­ním pro ukrá­ce­ní dlou­hé chví­le a na dovo­le­nou.


Noc, autor Bernard Minier, pře­klad Jiří Žák, vyda­lo nakla­da­tel­ství XYZ, 2018

Hodnocení: 60 %

  • Bernard Minier: Tma6. června 2016 Bernard Minier: Tma Cvak. Zhasne se světlo, oči lehce unavené vnímají jen obrysy a pak už ani ty. Ale co má taková tma vše v sobě? Třetí román autora Bernarda Miniera Tma je laděn do  hávu chladných […] Posted in Recenze knih
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […] Posted in Recenze knih
  • Projekt pes (ten můj)19. května 2017 Projekt pes (ten můj) V našem knižním příběhu je hlavním hrdinou klučina jménem Jenda, který se snaží přesvědčit své rodiče, aby mu pořídili psa. Jenda jako každý kluk je velice neodbytný a co si nyní umanul, […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […] Posted in Recenze knih
  • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
  • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
  • X. Martin: Provedu!1. prosince 2016 X. Martin: Provedu! Kniha, při jejíž četbě se neustále ptáte, kde končí fakta a začíná autorova fikce. Román je zasazený do nelehké doby předcházející atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...