Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Ninja série Shinobi bude bojovat na Nintendu 3DS v listopadu tohoto roku

Ninja série Shinobi bude bojovat na Nintendu 3DS v listopadu tohoto roku

Shinobi
Shinobi

Společnost SEGA je u Nintenda vel­mi zná­má, a pro­to neby­lo až tako­vým pře­kva­pe­ním, že vyjde z jejich pro­duk­ce dal­ší hra pro Nintendo 3DS. Tím je nin­ja mlá­tič­ka Shinobi, kte­rá opět sli­bu­je mno­hé. Tuto hru vytvá­ří sku­pi­na Griptonite Games pod zášti­tou spo­leč­nos­ti SEGA.

Tentokrát se vydá­te na své dob­ro­druž­ství s hrdi­nou jmé­nem Jiro Musashi, kte­rý je otcem hrdi­ny pře­de­šlé­ho dílu. Tvůrci chtě­li roz­jet pou­ta­vý pří­běh, a tak se v této hře může­te těšit na vysvět­le­ní znač­ně kom­pli­ko­va­né his­to­rie rodi­ny Musashi.

Hra bude něco mezi 2D a 3D. Co to zna­me­ná? Ve hře se budou sice obje­vo­vat tra­dič­ní 2D prv­ky, ale budou zasa­ze­ny do úpl­ně nové­ho 3D vzhle­du. Jako obvykle bude­te masa­kro­vat tisí­ce nepřá­tel a při­tom bude­te pro­chá­zet nád­her­ný­mi loka­ce­mi. Samozřejmostí jsou napí­na­vé sou­bo­je s hlav­ní­mi bossy, díky kte­rým bude­te hru nejed­nou načí­tat na pře­de­šlou pozi­ci. Bossové jsou tako­vým stan­dar­dem. Je těž­ké je zabít a dis­po­nu­jí spous­tou schop­nos­tí, na kte­ré si musí­te dát pozor. Proto zabít bos­se není žád­ná hrač­ka, což samo­zřej­mě nikdo neče­ká.

Protože hra je vel­mi dob­ře udě­la­ná a zají­ma­vá, tak si udě­lej­te v kalen­dá­ři poznám­ku, že přes­ně 15. lis­to­pa­du toho­to roku vyjde titul, kte­rý roz­hod­ně sto­jí za povšim­nu­tí.

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,46098 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56641 KB. | 29.06.2022 - 15:54:43