Kritiky.cz > Filmové recenze > Nightcrawler - Jake Gylenhall v roli narušeného reportéra

Nightcrawler - Jake Gylenhall v roli narušeného reportéra

nightcrawler.trailer.jake .gyllenhaal

Pro scé­na­ris­tu Dana Gilroye pre­mi­é­ra v reži­sér­ském kře­síl­ku a pro Jakea Gylenhalla nomi­na­ce na zla­tý glób za nej­lep­ší herec­ký výkon v kate­go­rii dra­ma. To je film Nightcrawler, kte­rý popi­su­je osud talen­to­va­né­ho, ale vel­mi zvlášt­ní­ho repor­té­ra na vol­né noze, Loua Blooma.

Když Louis Bloom, zlo­děj z Los Angeles, kte­rý se zou­fa­le sna­ží sehnat prá­ci, vymě­ňu­je v zasta­vár­ně ukra­de­né závod­ní kolo za poli­cej­ní ske­ner a video­ka­me­ru, ani pořád­ně neví co prá­ce „slí­di­la“ obná­ší. Všechno musí odpo­zo­ro­vat od zku­še­něj­ších kon­ku­ren­tů, nebo najít na inter­ne­tu. Jeho drzost mu však brzy při­ne­se ovo­ce a tak se spo­lu s jeho naja­tým asi­s­ten­tem vydá­vá do víru vel­ko­měs­ta, aby zachy­til a zdo­ku­men­to­val zlo­či­ny a neho­dy dří­ve, než to udě­lá kdo­ko­liv jiný.

Jake Gylenhall ve své roli půso­bí hlav­ně ze začát­ku vel­mi zvlášt­ním dojmem. Už ve scé­ně, kde se sna­ží navá­zat vztah s reži­sér­kou zpra­vo­daj­ství tele­viz­ní sta­ni­ce, kte­ré pro­dá­vá své zábě­ry, se divák dozví­dá, že s psy­chi­kou hlav­ní posta­vy není něco v pořád­ku a poz­dě­ji se z Loua vyvi­ne soci­o­pat, kte­rý postrá­dá morál­ní zábra­ny. V prů­bě­hu fil­mu se také odha­lí jeho cíle­vě­do­most, vůle a moti­va­ce, a to do tako­vé míry, že člo­věk zma­te­ně vzpo­mí­ná na úvod­ní scé­ny, kde budou­cí novi­nář­ské eso kra­de mědě­né kabe­ly a ple­ti­vo.

Film Nightcrawler sto­jí na výbor­ně zachy­ce­né atmo­sfé­ře dyna­mic­ké­ho Los Angeles a skvě­lé­ho herec­ké­ho výko­nu Jakea Gylenhalla, kte­rý se pro tuto roli dlou­ho a peč­li­vě při­pra­vo­val, což zahr­no­va­lo mimo jiné sle­do­vá­ní sku­teč­ných repor­té­rů během jejich prá­ce. Snímku se navíc daří zachy­tit nedo­stat­ky dneš­ní spo­leč­nos­ti a téma­ta jako je kari­é­ris­mus, hye­nis­mus a nedo­sta­teč­ná morál­ka, což doka­zu­je napří­klad scé­na, kdy Lou poté, co dora­zí na mís­to činu dří­ve než záchran­né slož­ky, pře­mis­ťu­je jed­no z těl, aby zís­kal lep­ší záběr.

Film trvá nece­lé dvě hodi­ny a divá­ka urči­tě nebu­de ani v jed­nu chví­li nudit, navíc postup­ně gra­du­je a finá­le je oprav­du pove­de­né. Drobnou výtku nako­nec zaslou­ží snad jen scé­nář, kte­rý občas postrá­dá smy­sl, hlav­ně v cha­rak­te­ris­ti­ce hlav­ní­ho hrdi­ny.

Ve výsled­ku se jed­ná o zda­ři­lou reži­sér­skou prvo­ti­nu Dana Gilroye, kte­ré­mu se poda­ři­lo vytvo­řit atmo­sfé­ric­ké dra­ma s ambi­cí zaujmout širo­ké spek­trum divá­ků, a vyni­ka­jí­cí výkon Jakea Gylenhalla, což však není kdo­ví­ja­kým pře­kva­pe­ním.

Nightcrawler - 85%


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […]
  • Nezlomný - 55 %19. ledna 2015 Nezlomný - 55 % Louis Zamperini se jako mladý a nadějný atlet dostane na Olympijské hry do Berlína. Jeho výkon sice není na medaili, ale svým strhujícím závěrečným finišem zaujme diváky, i samotného […]
  • Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%]16. května 2017 Power Rangers: Strážci vesmíru | Power Rangers [35%] Strážci vesmíru jsou kulturní fenomén, na kterém vyrůstalo hned několik generací dětí v devadesátých letech. Někoho však napadlo, že po mnoha televizních seriálech, které se natáčí do […]
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […]
  • Recenze: Andělský podíl – 85%28. července 2012 Recenze: Andělský podíl – 85% K filmu Andělský podíl (The Angels’ Share), který získal na letošním Cannes Cenu poroty, český distributor uvádí, že je promítán „anglicky se silným skotským přízvukem“. Skutečností je, že […]
  • Dračí války - Di weo25. května 2008 Dračí války - Di weo Nebudu to protahovat, D-War je naprostá šílenost, která normálního diváka nadchnout nemůže. Korejsko-americký film, který si dovolí zasadit monstra z legend do současného Los Angeles mimo […]
  • Hrdina (Ying xiong) - recenze22. května 2003 Hrdina (Ying xiong) - recenze Další podařený kousek z východní produkce.Jeden z nejmocnějších králů čínské historie, Qin, musí čelit četným pokusům o atentát od svých hlavních nepřítelů. Jeho největší obavy však […]
  • Zoran, můj synovec idiot - 70 %19. srpna 2014 Zoran, můj synovec idiot - 70 % Paolo je mladý muž, který žije sám na venkově. Pracuje v kuchyni v domově pro důchodce, ale se svou prací není moc spokojený. Skoro každý večer pak tráví v taverně u svého přítele Gustina, […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption)6. června 2006 Vykoupení z věznice Shawshank (The Shawshank Redemption) Drama režírované Frankem Darabontem nominované na sedm Oskarů a dva Zlaté globy se odehrává v Nové Anglii dvacátého století v nechvalně známé věznici Shawshank. Viceprezident významné […]