Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Nightcrawler - Jake Gylenhall v roli narušeného reportéra

Nightcrawler - Jake Gylenhall v roli narušeného reportéra

nightcrawler.trailer.jake .gyllenhaal
nightcrawler.trailer.jake .gyllenhaal

Pro scé­na­ris­tu Dana Gilroye pre­mi­é­ra v reži­sér­ském kře­síl­ku a pro Jakea Gylenhalla nomi­na­ce na zla­tý glób za nej­lep­ší herec­ký výkon v kate­go­rii dra­ma. To je film Nightcrawler, kte­rý popi­su­je osud talen­to­va­né­ho, ale vel­mi zvlášt­ní­ho repor­té­ra na vol­né noze, Loua Blooma.

Když Louis Bloom, zlo­děj z Los Angeles, kte­rý se zou­fa­le sna­ží sehnat prá­ci, vymě­ňu­je v zasta­vár­ně ukra­de­né závod­ní kolo za poli­cej­ní ske­ner a video­ka­me­ru, ani pořád­ně neví co prá­ce „slí­di­la“ obná­ší. Všechno musí odpo­zo­ro­vat od zku­še­něj­ších kon­ku­ren­tů, nebo najít na inter­ne­tu. Jeho drzost mu však brzy při­ne­se ovo­ce a tak se spo­lu s jeho naja­tým asi­s­ten­tem vydá­vá do víru vel­ko­měs­ta, aby zachy­til a zdo­ku­men­to­val zlo­či­ny a neho­dy dří­ve, než to udě­lá kdo­ko­liv jiný.

Jake Gylenhall ve své roli půso­bí hlav­ně ze začát­ku vel­mi zvlášt­ním dojmem. Už ve scé­ně, kde se sna­ží navá­zat vztah s reži­sér­kou zpra­vo­daj­ství tele­viz­ní sta­ni­ce, kte­ré pro­dá­vá své zábě­ry, se divák dozví­dá, že s psy­chi­kou hlav­ní posta­vy není něco v pořád­ku a poz­dě­ji se z Loua vyvi­ne soci­o­pat, kte­rý postrá­dá morál­ní zábra­ny. V prů­bě­hu fil­mu se také odha­lí jeho cíle­vě­do­most, vůle a moti­va­ce, a to do tako­vé míry, že člo­věk zma­te­ně vzpo­mí­ná na úvod­ní scé­ny, kde budou­cí novi­nář­ské eso kra­de mědě­né kabe­ly a ple­ti­vo.

Film Nightcrawler sto­jí na výbor­ně zachy­ce­né atmo­sfé­ře dyna­mic­ké­ho Los Angeles a skvě­lé­ho herec­ké­ho výko­nu Jakea Gylenhalla, kte­rý se pro tuto roli dlou­ho a peč­li­vě při­pra­vo­val, což zahr­no­va­lo mimo jiné sle­do­vá­ní sku­teč­ných repor­té­rů během jejich prá­ce. Snímku se navíc daří zachy­tit nedo­stat­ky dneš­ní spo­leč­nos­ti a téma­ta jako je kari­é­ris­mus, hye­nis­mus a nedo­sta­teč­ná morál­ka, což doka­zu­je napří­klad scé­na, kdy Lou poté, co dora­zí na mís­to činu dří­ve než záchran­né slož­ky, pře­mis­ťu­je jed­no z těl, aby zís­kal lep­ší záběr.

Film trvá nece­lé dvě hodi­ny a divá­ka urči­tě nebu­de ani v jed­nu chví­li nudit, navíc postup­ně gra­du­je a finá­le je oprav­du pove­de­né. Drobnou výtku nako­nec zaslou­ží snad jen scé­nář, kte­rý občas postrá­dá smy­sl, hlav­ně v cha­rak­te­ris­ti­ce hlav­ní­ho hrdi­ny.

Ve výsled­ku se jed­ná o zda­ři­lou reži­sér­skou prvo­ti­nu Dana Gilroye, kte­ré­mu se poda­ři­lo vytvo­řit atmo­sfé­ric­ké dra­ma s ambi­cí zaujmout širo­ké spek­trum divá­ků, a vyni­ka­jí­cí výkon Jakea Gylenhalla, což však není kdo­ví­ja­kým pře­kva­pe­ním.

Nightcrawler - 85%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,07070 s | počet dotazů: 245 | paměť: 56544 KB. | 27.06.2022 - 22:10:49