Kritiky.cz > Recenze knih > Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život

Nicole Daedone: Orgasmická meditace: Skvělý návod na život

Orgasmicka meditace

Kniha je ve zkrat­ce o tom, jak roz­ví­jet žen­skou sexu­a­li­tu tak, aby z ní měla pro­spěch nejen žena, ale také muž. Důvod je jed­no­du­chý – pro­to­že tak byl člo­věk jako lid­ský druh nasta­ven. Tím se dostá­vá­me mimo pou­hé ani­mál­ní pře­ži­tí, ale zís­ká­vá­me smy­sl živo­ta, je uspo­ko­je­na také duše a v tako­vé chví­li i jinak vní­má­me svět, život a jeho kva­li­tu.  Autorka vypra­co­va­la doko­na­lý plán, jak kul­ti­vo­vat v pohod­lí domo­va těles­né pro­žit­ky, v pod­sta­tě od samé­ho zákla­du, k tomu při­da­la ješ­tě bonus v podo­bě zlep­še­ní part­ner­ské­ho vzta­hu. Je to tera­pe­u­t­ka lid­ských duší, mož­ná tak tro­chu psy­cho­lož­ka, kte­rá pra­cu­je prá­vě s lid­skou sexu­ál­ní ener­gií. Správně pocho­pi­la, že tam je kořen veš­ke­ré­ho ohně naše­ho poci­tu, že žije­me pro něco smys­lu­pl­né­ho a máme chuť se do živo­ta pros­tě se vší ver­vou pus­tit.

Na dru­hou stra­nu tu je vel­mi zřej­mé, že intim­ní styk je čas­to nej­lep­ším psy­cho­lo­gem pro vás samot­né. Umí vytáh­nout v tom roz­jitře­ném vědo­mí sta­ré křiv­dy, boles­ti a trau­ma­ta. A pokud v nás zůstá­va­jí nezpra­co­vá­na, mohou se pro­je­vo­vat změ­nou cha­rak­te­ru, psy­chic­kým one­moc­ně­ním nebo i na fyzic­ké rovi­ně.

Nejvíce mne zau­ja­la asi zpo­věď této ženy a ve svět­le dal­ší­ho obsa­hu kni­hy mi čas od času pro­lé­ta­ly vzpo­mín­ky na ten­to odsta­vec a na to, co asi tato žena muse­la v minu­los­ti zažít, že – po našem by se to dalo říci, že zahořkla. Naprosto se odpo­ji­la její radost ze živo­ta. V pár jejích slo­vech je celý svět, celá pod­sta­ta nešťast­ných žen v nej­lep­ších letech. I když je to kni­ha pro páry, pro­to­že jed­not­li­vec sám má své mož­nos­ti vel­mi ome­ze­né, je to urči­tě dob­ré stu­di­um lid­ské psy­chi­ky i sexu­a­li­ty. A kdo­ví, jed­nou se ten pra­vý part­ner může obje­vit.

„Při orgas­mic­ké medi­ta­ci se učí­me pře­nést pozor­nost od myš­le­ní k cítě­ní, od cíle k pro­žit­ku. Díky tomu sta­ví­me veš­ke­rá oče­ká­vá­ní týka­jí­cí se sexu na hla­vu a „rych­le­ji a víc“ mění­me za „poma­le­ji a ve vět­ším pro­po­je­ní“. Přestáváme od sexu oče­ká­vat onen naplá­no­va­ný výsle­dek, cíl, vyvr­cho­le­ní. Pomalý sex nás nao­pak učí, jak pro­cí­tit a vychut­nat orgas­mus, kte­rý prá­vě teď pro­ží­vá­me: neu­stá­le vní­mat kaž­dé pohla­ze­ní, kaž­dý pocit.  Jak obje­vi­lo mno­ho stu­den­tů i uči­te­lů poma­lé­ho sexu, výsle­dek je mno­hem vět­ší než pros­tý sou­čet jed­not­li­vých čás­tí. Co tedy může­me oče­ká­vat?“

Sexualita se stá­vá léči­vou, ana­ly­tic­kou, dia­gnos­tic­kou a živou­cí ener­gií v našem živo­tě. Stejně jako si celý pří­běh, zku­še­nos­ti a meto­du pročte­te se slo­víč­kem „sex“ a „orgas­mus“, může­te si napří­klad při dru­hém ote­vře­ní této kni­hy zamě­nit tato slo­va za „chuť do živo­ta“ a „radost“. Ono to totiž nako­nec fun­gu­je stej­ně. Tam, kde máme cen­t­rum pro radost ze žití, pro svou tvo­ři­vost, máme také cen­t­rum pro pro­ží­vá­ní smys­lu­pl­né­ho sexu.

Takže, jak jste na tom?

O autor­ce:

Nicole Daedone je zakla­da­tel­kou komu­ni­ty One Taste, kte­rá sdru­žu­je uči­te­le a stu­den­ty věnu­jí­cí se roz­vo­ji ino­va­tiv­ních pří­stu­pů k otáz­ce vzta­hů, vede­ní a léče­ní pomo­cí sexu­a­li­ty. Hlavní oblast její prá­ce – orgas­mic­ká medi­ta­ce – jedi­neč­ným způ­so­bem kom­bi­nu­je tra­di­ci pro­dlou­že­né­ho orgas­mu s moud­ros­tí jógy, tan­t­ry a zenbudd­his­mu.

Nicole pra­cu­je v san­fran­ciském cen­t­ru, píše, vyu­ču­je a před­ná­ší o vzta­hu jazy­ka a spi­ri­tu­a­li­ty, těla a mys­li. Od roku 1998 zkou­má orgas­mic­kou medi­ta­ci a sou­vi­se­jí­cí tech­ni­ky. Vyrůstala v Los Gatos v Kalifornii, nyní žije v San Francisku se svým part­ne­rem Reesem Jonesem. Její strán­ky: nicoledaedone.com, onetaste.us

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2016


Ohodnoťte článek


Renata Petříčková

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova!13. ledna 2017 Prý kniha o perverzi! Pchá… V poutech rozkoše doslova! Ač na první pohled zní titul, a ještě více podtitul, knihy senzačně, když odhodíte stud a tuhle publikaci si přečtete, zjistíte, že nic jiného by více nevystihovalo skutečnou podstatu […]
  • Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže4. listopadu 2017 Tantrický orgasmus pro ženy: Energie života pro muže Muži v přítomnosti a ve vztahu se silnou a vědomou ženou doslova ožívají. Jenže často o tom vůbec nevědí. Na jednu stranu se tu autorka do morku kostí rozčiluje a rozhořčuje doslova se […]
  • Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje!29. srpna 2016 Deidova Sex jako cesta k Bohu: Pohladí i vyburcuje! Miluju knihy, které mohu zařadit od jednoho autora někam. Mezi dvě různé. A Sex jako cesta k Bohu je pro mě postavena bez diskuzí mezi Cestu vášně (kterou jsem považovala za strááášnou […]
  • Síla správného okamžiku – Michael Breus25. září 2017 Síla správného okamžiku – Michael Breus Díky správnému načasování aktivit můžete být efektivnější, šťastnější, můžete lépe odpočívat a naplno využít svůj potenciál. Je třeba poznat svůj biorytmus a co nejlépe se s ním sladit. […]
  • Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů10. května 2017 Alberto Villoldo a Návrat duše podle Junga a šamanů Albert má ve svém deníku jednu důležitou poznámku: „Do svých třiceti let jsem prožil několik významných vztahů. Jednoho dne jsem se probudil se zjištěním, že se po celou tu dobu opakoval […]
  • Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem15. listopadu 2017 Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem Kniha Svět bez stížností je jedinečná tím, že s ní je spojen nejen motivační náramek, který má praktický význam, ale také celosvětová výzva, která má naučit… a tady opravdu udělám tři […]
  • Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic24. března 2017 Li Č-Čchang: Sedni si a nedělej nic Kočky, jejich moudrost, pití čaje, rovnováha – co mají tyto tři slovní spojení společného? Určitě to, že právě to mohou být klíčová slova, která vás napadnou, až si obálku této knihy […]
  • Temnota v něm od Alice Raine17. března 2019 Temnota v něm od Alice Raine Erotický román "Temnota v něm" si vás získá hned po přečtení prvních stránek, a navíc je i  prvním dílem nové "pěkně peprné" erotické série, takže se můžete již brzy těšit na […]
  • Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 %24. září 2017 Lynn Crosbieová: Kdes byla včera v noci – 85 % My girl, my girl, don't lie to me, Tell me where did you sleep last night. In the pines, in the pines, Where the sun don't ever shine. O tom, co by se stalo, kdyby se Kurt […]
  • Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití10. října 2016 Rok vědomého života jako Učebnice uvědomělého žití Gay Hendricks je autorem mnoha knih s psychologickou tématikou a jeho nejen spisovatelská kariéra je už věru rozkvetlá. A s touto u nás zatím poslední vydanou knihou pustil i u nás do […]