Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Nicolas Cage

Nicolas Cage

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nicolas Cage, vlast­ním jmé­nem Nicholas Kim Coppola (* 7. led­na 1964 Long Beach Kalifornie) je ame­ric­ký herec, reži­sér a pro­du­cent, drži­tel Oscara za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon v hlav­ní roli za roman­tic­ké dra­ma Leaving Las Vegas (1995), ve kte­rém ztvár­nil posta­vu alko­ho­li­ka Bena Sandersona.

Mládí

Narodil se na Long Beach v Kalifornii a strá­vil zde i část své­ho mlá­dí. Má němec­ké a ital­ské před­ky. Jeho otcem je August Floyd Coppola - pro­fe­sor lite­ra­tu­ry a bra­tr vliv­né­ho reži­sé­ra Francise Forda Coppoly, jeho mat­kou je Joy Vogelsang, cho­re­o­gra­f­ka a taneč­ni­ce, jež byla kvů­li chro­nic­kým depre­sím čas­to hospi­ta­li­zo­vá­na, což jí na dlou­hé doby odlu­čo­va­lo od zbyt­ku rodi­ny. Rodiče se v roce 1976 roz­ved­li. Má dva bra­t­ry - Christophera (reži­sér) a Marca, pře­zdí­va­né­ho „The Cope“ (osob­nost newy­or­ské­ho roz­hla­su). Sestřenicí je reži­sér­ka a sce­nárist­ka Sofia Coppola.

První herec­kou zku­še­nos­tí byla škol­ní dra­ma­ti­za­ce Golden Boy. Získal hvězdu na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy.

Kariéra

Známý se stal výbě­rem růz­no­ro­dých rolí. V prů­bě­hu své kari­é­ry hrál jak ve fil­mech s vyso­kým roz­poč­tem, tak i ve střed­ním prou­du a níz­ko­roz­počto­vých sním­cích. Od své­ho fil­mo­vé­ho debu­tu ve sním­ku Zlaté časy na Ridgemont High (někdy též Nářez na Ridgemonské střed­ní, v ori­gi­ná­le Fast Times at Ridgemont High) před více než dva­ce­ti lety neu­stá­le trval na tom, že se chce obje­vit ve vel­kém množ­ství růz­no­ro­dých fil­mů.

Dvakrát byl nomi­no­ván na Oscara. Jednoho zís­kal za ztvár­ně­ní alko­ho­li­ka se sebe­vra­žed­ný­mi sklo­ny ve sním­ku Leaving Las Vegas, dru­hou nomi­na­ci mu vynes­la role spi­so­va­te­le Charlieho Kaufmana a jeho fik­tiv­ní­ho dvoj­če­te Donalda ve fil­mu Adaptace. Vyjma těch­to úspě­chů si vět­ši­na jeho fil­mů s niž­ším roz­poč­tem neved­la pří­liš dob­ře ve srov­ná­ní s ostat­ní­mi akč­ní­mi trhá­ky, ve kte­rých hrál. Diváci kupří­kla­du téměř úpl­ně igno­ro­va­li jeho nekon­venč­ní sním­ky Obchodník se smr­tí a Pan Rosnička. Navzdory pří­z­ni­vým recen­zím jeho herec­kých výko­nů a celo­svě­to­vé­mu uve­de­ní obou fil­mů si ani jeden z nich nezís­kal význam­něj­ší sku­pi­nu divá­ků. Naopak kri­ti­kou nebyl pří­liš pří­z­ni­vě při­jat sní­mek Proutěný muž, avšak totál­ně zavr­ho­va­ný film Ghost Rider z roku 2007 se stal hitem a vydě­lal více než 45 mili­o­nů dola­rů pou­ze během pre­mi­é­ro­vé­ho víken­du a do kon­ce břez­na 2007 po celém svě­tě více než 208 mili­o­nů.

Je také čin­ný v dal­ších oblas­tech spo­je­ných s fil­mem - režii a pro­duk­ci. Jeho reži­sér­ským debu­tem bylo dra­ma Sonny, v němž do hlav­ních rolí obsa­dil Jamese Franca, Brendu Blethyn a Menu Suvari, na malou chví­li se v něm obje­vil i on sám. Ohlasy na sní­mek byly roz­lič­né a i v kinech se pro­mí­tal pou­ze krát­ce. Úspěšnější již však je Cageova pro­du­cent­ská kari­é­ra. Již prv­ní sní­mek jeho spo­leč­nos­ti Saturn Films, kte­rou zalo­žil spo­lu s Normem Golightlym, Ve stí­nu upí­ra (Shadow of the Vampire), byl nomi­no­ván na Oscara.

Osobní život

Měl něko­lik vzta­hů s Patricií Arquette (prv­ní man­žel­ka), Sarah Jessicou Parker a Lisou Marií Presley (dru­há man­žel­ka). S hereč­kou Christinou Fulton má prv­ní­ho syna, Westona (*26. pro­sin­ce 1990). K roku 2010 byl žena­tý s Alicí Kim, ame­ri­čan­kou korej­ské­ho půvo­du, někdej­ší číš­ni­cí v sushi baru v Los Angeles (man­žel­ství od roku 2005). 3. říj­na 2005 se jim naro­dil syn Kal-El (pod­le rod­né­ho jmé­na Supermana v DC comics).


Detaily o článku Nicolas Cage


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,77066 s | počet dotazů: 254 | paměť: 59847 KB. | 17.08.2022 - 19:44:56