Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Nick Evans: Bodybuilding Anatomie

Nick Evans: Bodybuilding Anatomie

Body

Když dnes vejde­te do jaké­ho­ko­liv fit­cen­t­ra, je to jako navští­vit Disneyland pro kul­tu­ris­ty. Objevíte neko­neč­né řady tré­nin­ko­vých stro­jů a záva­ží urče­ných pro kaž­dý sval ve vašem těle. Chcete-li doko­na­lou posta­vu, chce­te také cvi­čit na všech těch­to stro­jích a chce­te si vybrat potřeb­né cvi­ky. Nevýhodou posi­lo­ven však je, že v nich nedo­sta­ne­te žád­né instruk­ce, žád­né obráz­ky, žád­né poky­ny. Avšak pokud nebu­de­te mít správ­né infor­ma­ce, ztra­tí­te pří­liš mno­ho času blou­dě­ním a tápá­ním mezi stro­ji a nářa­dím a bude­te cvi­čit dlou­ho, úmor­ně a nee­fek­tiv­ně.

Naštěstí exis­tu­je tato kni­ha, kni­hu instruk­cí pro kaž­dý cvik v posi­lov­ně. Vyzkoušejte si to. Otevřete kni­hu a vyber­te si jaký­ko­liv cvik. Je podrob­ně popsán a dopl­něn obráz­kem, což je výstiž­něj­ší než tisíc slov. Vidíte hlav­ní sva­ly pou­ží­va­né při posi­lo­vá­ní a sva­ly, kte­ré při cvi­ku spo­lu­pra­cu­jí. Pod obráz­kem nalez­ne­te instruk­ce, kte­ré vám pora­dí, jak krok za kro­kem zdo­ko­na­lí­te tech­ni­ku cvi­če­ní. Navíc zde najde­te seznam pokro­či­lých tech­nik cvi­če­ní, pomo­cí nichž si základ­ní cvik může­te upra­vit, abys­te dosáh­li maxi­mál­ní­ho efek­tu. Naučíte se, jak vylep­šit úchop, kam umís­tit cho­di­dla, v jakém posta­ve­ní má být tělo. Objevíte, jak měnit cokoliv-činky či jed­no­ruč­ky, vol­né zátě­že nebo cvi­čeb­ní stroj, širo­ký či úzký úchop, vse­dě nebo ve stoje- ke vše­mu dosta­ne­te potřeb­nou radu.

Tato kni­ha je nej­mo­der­něj­ší pří­ruč­ka plná infor­ma­cí, záro­veň ilu­stro­va­ná s ana­to­mic­kou přes­nos­tí. Kniha je sys­te­ma­tic­ky roz­dě­le­na do sku­pin pod­le sva­lů, tak­že cvi­ky urče­né k posi­lo­vá­ní dané­ho sva­lu najde­te vel­mi snad­no. Navíc je kaž­dá část těla dále roz­dě­le­na do jed­not­li­vých sva­lo­vých pod­sku­pin, pro­to si může­te vybrat spe­ci­fic­ká cvi­če­ní, kte­ré potře­bu­je­te ke zpev­ně­ní všech sva­lů vaše­ho těla.

Kniha je bez komen­tá­řů jed­na z nej­lé­pe pro­ve­de­ných knih o posi­lo­vá­ní  co jsem kdy držel v rukou tak­že za mě je to jas­ných 10/10.

Díky za Váš čas

Antis


  • Autor:Nick Evans
  • Žánr:sport a fit­ness
  • Nakladatelstvi:CPRESS
  • Datum vydá­ní: 01.05.2017
  • Doporučeno od:14 let
  • EAN:9788026414513
  • Počet stran:240 stran + 0 stran pří­lo­ha
  • Formát:170x243 - váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz za 399 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50550 s | počet dotazů: 214 | paměť: 53260 KB. | 20.09.2021 - 03:22:46