Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > NHL 17 - 50 %

NHL 17 - 50 %

vlcsnap 2016 09 21 11h48m29s544 1

Jako kaž­dý rok je léto, jaké kaž­dé Vánoce jsou úpl­ně stej­né, tak se vra­cí se změ­na­mi nové NHL, ten­to­krát v roč­ní­ku 17. Už je pou­ze pro nej­no­věj­ší kon­zo­le. Pro PC je to už váž­ně 8 let bez upda­tů (až na fanouš­ky), star­ší kon­zo­le v loni dosta­li pou­ze údrž­bo­vý balí­ček (DLC za plnou cenu). Pouze nové kon­zo­le při­ná­ší novin­ky a postup­ně vylep­šo­vá­ní.

A na co se hrá­či vlast­ně těší, že jejich NHL bude zase o kus lep­ší, zábav­něj­ší a aktu­ál­něj­ší. Tentokrát změn v engi­nu hry moc není, změ­ni­li se bran­ká­ři, kte­rým je stá­le těž­ší dávat gól, změ­nil se puk, kte­rý nově pole­tu­je a nedr­ží na hokej­kách hrá­čů. Změnilo se mno­ho dal­ších prv­ků na ledě a s hrá­či, ale to už pros­tě víte, drob­né změ­ny jsou kaž­dý rok.

Pro fanouš­ky růz­né­ho dru­hů hra­ní, hrá­čům, nové NHL 17 při­ná­ší novou mož­nost, jak hrát své oblí­be­né zápa­sy. Aktuální Světový pohár EA vyzo­ba­lo do mrtě. Nejen s aktu­ál­ní­mi sesta­va­mi, ale při­ná­ší i aktu­ál­ní dre­sy a „sko­ro“ aktu­ál­ní sou­pis­ky. Možná, že by se hodil ješ­tě malý upda­te sestav, pro­to­že stá­le v mojí ČR sesta­vě hrál Hertl s Krejčím. Uvidíme, jest­li to tvůr­ci opra­ví ale­spoň s finá­le.

Není zají­ma­vos­tí, že vlast­ně máte v NHL dvo­je repre­zen­tač­ní druž­stva, repre­zen­ta­ci slo­že­nou z top hrá­čů (cca pár let nazpět z Olympiády 2014) a aktu­ál­ní Světové sesta­vy.

Další vylep­še­ním, kte­ré při­ná­ší nové NHL, je nový mana­žer­ský mód, kte­rý opro­ti loň­ské ver­zi, při­ná­ší nejen sprá­vu hrá­čů, ale při­ná­ší kom­plet­ní sprá­vu týmů, od ceny líst­ků po údrž­by zácho­dů fanouš­ků a par­ko­višť.

Pro fanoš­ky série je kou­pě NHL nut­nost, pro­to­že nám to zase při­ná­ší dob­ré novin­ky, kte­ré vylep­šu­jí hru a tím i vět­ší ztrá­tu času hrá­čů. Také před­cho­zí hra už nebu­de mít aktu­a­li­zo­va­né NHL sesta­vy, a tak pokud si budou chtít zahrát za aktu­ál­ní týmy, tak jedi­ně v NHL 17.Samozřejmě čekej­te i sezó­nu (i ELH), Be a Player…

NHL 17 je pro fanouš­ky hoke­je, kte­ří hra­jí hru na své kon­zo­li kaž­dý den, kaž­dou chvil­ku. Ti co hra­jí hokej pří­le­ži­tost­ně urči­tě ože­lí sesta­vy a Světový pohár, a tak si v kli­du můžou zahrát i star­ší ver­zi. A pro ty plno­hod­not­né fanouš­ky je NHL 17 na jejich LCD nut­nost.

A co cel­ko­vé hod­no­ce­ní? Tím, že zas jsou novin­ky v hoke­ji tak zábav­né, tak by se hodi­lo zhod­no­tit hru 9/10, ale to, že vydá­va­jí tvůr­ci hru kaž­dý rok s drob­ný­mi úpra­va­mi, tak cel­ko­vé moje hod­no­ce­ní je pou­ze 5/10!

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,66578 s | počet dotazů: 249 | paměť: 51948 KB. | 22.10.2021 - 04:55:24