Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze her > NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze

NHL® 16 EASHL Beta - krátká recenze

vlcsnap 2015 08 01 10h01m41s163

Tak se mi poda­ři­lo stáh­nout betu NHL 06. Pro moji Xbox One kon­zo­li. Mám na to týden, abych všech­no, co je povo­le­no, vyzkou­šel. Jediné, co mi beta povo­lí je onli­ne hra­ní ve více hrá­čích tzv. EASHL.

EASHL je návrat modu pro mul­tipla­ye­ro­vé hra­ní  tea­mů po inter­ne­tu. Hráči jsou slo­že­ni z vlast­ní­ků Xbox one nebo PS4. Minimální počet onli­ne hrá­čů v týmu pro zápas jsou dva hrá­či, jinak si neza­hra­je­te.  Maximum je šest (vč. bran­ká­ře). Zbytek týmu je auto­ma­tic­ky dopl­něn AI.

vlcsnap-2015-08-01-10h01m28s007

Když si počká­te na správ­ný začá­tek zápa­su a dosta­ne­te se do správ­ných menu, tak na  pozi­ci útoč­ní­ka si může­te vybrat mezi cha­rak­te­ris­ti­ka­mi hrá­čů. V útoč­ní­cích máte na výběr, jest­li je to stře­lec, nahrá­vač, bit­kař a dal­ší. Mezi obrán­ci si může­te vybrat mezi ofen­ziv­ním, defen­ziv­ním a samo­zřej­mě i dal­ší typy hrá­čů i pro bran­ká­ře. Každý z výbě­ru má vlast­nos­ti, kte­ré odpo­ví­da­jí vybra­né­mu typu. Jeden rych­le stří­lí, dru­hý má dob­ré a rych­lé stře­ly, tře­tí se přes­ně tre­fu­je do při­hrá­vek.

vlcsnap-2015-08-01-10h01m41s163

Pokud se hrá­či dob­ře dohod­nou, kte­rý z hrá­čů bude mít jako cha­rak­te­ris­ti­ku své­ho onli­ne hrá­če, tak se budou vzá­jem­ně dopl­ňo­vat a tak snáz pora­zí pro­tiv­ní­ky.

vlcsnap-2015-08-01-10h01m59s991

Oproti NHL 15 jsem pří­mo na ledě roz­po­znal něko­lik nových věcí. Začneme vychva­lo­va­ný­mi, pří­pad­ně i zatra­co­va­ný­mi, vou­sy. Při vytvá­ře­ní hrá­če už může­te vybrat to, jak bude váš hráč zarost­lý. Variant je hod­ně. Můžete si vybrat i bar­vu a tak koneč­ně máte na výběr vel­ký výběr, jako v simí­cích. Při onli­ne hra­ní potom vidí­te své sou­pe­ře zarost­lé a jsou vidět roz­dí­ly.

vlcsnap-2015-08-01-10h03m15s898

Druhou novin­kou jsou mas­ko­ti a lep­ší inter­ak­ce mezi fanouš­ky. Nadávají na sou­pe­ře, jako v rea­li­tě. Nového prv­ku jsem si také vši­ml, že mají na des­kách správ­né pojme­no­va­ní týmu, jak jsme si správ­ně vytvo­ři­ly. Posledním prv­kem, kte­ré­ho jsem si vši­ml, bylo to, že led na kon­ci tře­ti­ny je více zasně­že­ný a poško­ze­ný a je vidět i tra­sa puku.

vlcsnap-2015-08-01-10h03m21s408

Čeká mne ješ­tě nece­lý týden tes­to­vá­ní a hra­ní a záro­veň i vysí­lá­ní a natá­če­ní videí. Po „úpad­ku“ v NHL 15, kte­rou mám pou­ze na hra­ní offli­ne a sezó­ny mana­žé­ra, si mys­lím, že NHL 16 bude o dost lep­ší hra a nabíd­ne pro hrá­če vyni­ka­jí­cí hra­ní. Bude to se to ale týkat pou­ze hrá­čů nových kon­zo­lí. Pro jejich před­chůd­ce budou jenom úpra­vy sestav a malé drob­né změ­ny. Pro kon­zo­le nové se při­prav­te na nej­lep­ší hokej. Ale dal­ší recen­zi celé hry si bude­te moci pře­číst až po datu vydá­ní. Doufám, že se, dle bety, vývo­já­ři pochla­pi­li a že nám při­ne­sou plně vyba­ve­nou hru s růz­ný­mi módy hra­ní od offli­ne po onli­ne. S mno­ha sta­tis­ti­ka­mi a porov­ná­ní­mi v onli­ne a offli­ne svě­tě.

[adro­ta­te banner=„35“]

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,32387 s | počet dotazů: 243 | paměť: 51778 KB. | 26.10.2021 - 23:55:50