Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nezvratný osud 5

Nezvratný osud 5

NZ5
NZ5

„Nezvratný osud“ je cel­kem zají­ma­vá série, kte­rá vychá­ze­la z jed­no­du­ché­ho nápa­du. Ale tak už to bývá. Dobré věci mnoh­dy vzni­ka­jí prá­vě z jed­no­du­chých nápa­dů. Ten jed­no­du­chý nápad spo­čí­val v tom, že sku­pi­na lidí pře­ži­la svou smrt. Jeden z pře­ži­vších měl vizi, že dojde k neho­dě. Vzhledem k tomu, že po pro­bu­ze­ní se detai­ly té vize sku­teč­ně zača­ly napl­ňo­vat, rych­le ute­kl (v prv­ním díle z leta­dla), aby se vize nena­pl­ni­la. Jenže smrt je mrcha nene­cha­vá a všech­ny, kte­ří se zachrá­ni­li, musí zemřít.

Na mostě to začalo a mělo to tam i skončit.

Umírání se děje postup­ně, niko­li v rych­lém sle­du, kdy by umře­li všich­ni najed­nou. Tohle je to, na čem sním­ky ze série „Nezvratných osu­dů“ sta­ví. Každá smrt je spe­ci­fic­ká, kaž­dá smrt je dána nešťast­nou náho­dou, ale jaká náho­da to bude, jak smrt pro­běh­ne, v tomhle se scé­náris­té mohou vyřá­dit. Je to vlast­ně jako sesta­vo­vat něja­ký skvě­lý pří­stroj, kte­rým bude pro­jíž­dět kulič­ka, ta postup­ně spus­tí růz­né mecha­nismy, až doje­de do své­ho cíle a napří­klad zapne mik­ro­vln­ku. V tomhle pří­pa­dě něko­mu ufik­ne hla­vu.

Hodně drsná scéna.

V čem bude sní­mek „Nezvratný osud 5“ jiný od ostat­ních? Vůbec v ničem a v tom je jeho kouz­lo. Stojí přes­ně na tom, na čem stá­ly před­cho­zí díly a sché­ma se vůbec nemě­ní. Kdyby se změ­ni­lo, sní­mek bude úpl­ně jiný a to pře­ce v rám­ci série nikdo nechce. Série má mít urči­té sché­ma. V tom­to pří­pa­dě však pře­ce jen došlo k urči­té­mu pokro­ku, k urči­té­mu zlep­še­ní, i když to není úpl­ně skok do vyš­ší tří­dy.

Koroner je u všech mrtí. Proč asi?

Smrt měla nastat na jed­nom opra­vo­va­ném mos­tě. Autobus se stu­den­ty se na tom­to mos­tě zasta­vil a začal se bor­tit. Studenti vyběh­li a postup­ně zača­li umí­rat. Nikdo z nich se neměl zachrá­nit, až na jed­nu dív­ku. Již v tom­to úvo­du je patr­né, na co bude film sázet – bru­tál­ní způ­so­by úmr­tí. Na to musí­te být ze série zvyklí, tako­vých tam již bylo sku­teč­ně plno. Je fakt, že v tomhle pří­pa­dě jsou někte­ré oprav­du uni­kát­ní a oprav­du hnus­né.

A další povedená scéna.

V tomhle je film nej­sil­něj­ší. Dokáže udr­žet napě­tí, doká­že udr­žet zájem. Díky tomu, že pře­dem víte, že musí posta­vy zemřít, dělá se vám až nevol­no z toho, jak to asi při­jde, bojí­te se toho, co uvi­dí­te. Není to tak straš­né, ale tvůr­ci si s divá­ky dob­ře hra­jí. V tomhle je série napros­to nepře­ko­na­tel­ná, nemluvě o tom, že pátý díl zvlá­dá udr­žo­vat napě­tí sku­teč­ně výbor­ně. Finále je pak jen ukáz­kou toho, jak se série chá­pe a jak byla dob­ře zakon­če­na. Prostor pro pokra­čo­vá­ní zde stá­le je, ale nezdá se, že by měl být vypl­něn. Na jed­nu stra­nu je to urči­tě dob­ře, pro­to­že tady to chce mít oprav­du dob­ré nápa­dy na umí­rá­ní, pro­to­že jinak už série asi nena­dchne.

Hodnocení: 60 %

Photo © Warner Bros. Pictures


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Kráčející skála - The Rock rulezzz!10. března 2021 Kráčející skála - The Rock rulezzz! Chris Vaughn strávil ve výcviku speciálních jednotek velkou část života a nyní se po osmi letech vrací do svého rodného maloměsta. Jaké je však jeho překvapení, když zjišťuje, že tady […] Posted in Retro filmové recenze
  • Skála23. prosince 2021 Skála Skála je americký akční thriller z roku 1996, který režíroval Michael Bay, produkovali Don Simpson a Jerry Bruckheimer a scénář napsali David Weisberg a Douglas S. Cook. Ve filmu hrají […] Posted in Speciály
  • Odstřelovač19. srpna 2021 Odstřelovač Poté, co při jedné misi zahyne jeho kolega, prvotřídní odstřelovač Bob Lee Swagger opustí armádu a tři roky žije sám se svým psem vysoko v horách. Jednoho dne ho navštíví plukovník Johnson […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božský Bruce5. srpna 2021 Božský Bruce Tato vynikající komedie vám zaručeně zahýbá bránicemi a pánům, těm zahýbá možná i něčím jiným :-)! Bruce Nolan (Jim Carrey) je nadějný atalentovaný televizní reportér, který marně touží a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Strážci - Watchmen - "Strážci - Watchmen" je asi nejlepším možným filmovým přepisem geniálního komiksu Alana Moora a Dava Gibbonse.17. března 2021 Strážci - Watchmen - "Strážci - Watchmen" je asi nejlepším možným filmovým přepisem geniálního komiksu Alana Moora a Dava Gibbonse. Nebylo možné, aby kdokoli převedl na plátno komiks Watchmen - Strážci v takové podobě, v jaké jej Alan Moore a Dave Gibbons vytvořili. Dokonce si myslím, že se zdálo, že si Zack Snyder […] Posted in Retro filmové recenze
  • Mumie - Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí.12. března 2021 Mumie - Najít v podzemní svatyni tajemný sarkofág nemusí být žádné štěstí. To je známá věc, že mumie mají tendenci probírat se z věčného spánku a pronásledovat své objevitele. A když se jedná o princeznu Ahmanet, tak je to ještě horší! Ta se rovnou zamiluje do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Odcházení19. května 2022 Odcházení Když je to jen trošku možné, rád vidím film v prostředí pro něj určeném, tj. v kině. Jednak proto, že je primárně stavěný pro velké plátno a nikoli pro malou obrazovku, jednak proto, abych […] Posted in Filmová klasika
  • Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe)19. května 2022 Deník strojvůdce (Dnevnik mašinovođe) Zdejší čtenáři dobře vědí, že v oblasti kinematografie jsem spíš staromilec a je poměrně málo filmů z posledních let, které by mě nějak zvlášť oslovovaly. Možná je to tím, že novější filmy […] Posted in Filmové recenze
  • Proč má Hra o trůny tolik fanoušků?19. května 2022 Proč má Hra o trůny tolik fanoušků? Hra o trůny (Game of thrones) patří v dnešní době mezi ty nejpopulárnější seriály, o tom není pochyb. A ono není divu, důvodů k tomuto tvrzení je hned několik. Pojďme si říct o těch […] Posted in Zajímavosti
  • Mamma Mia!19. května 2022 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané roku 2008. Muzikál Mamma […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,05819 s | počet dotazů: 221 | paměť: 56032 KB. | 19.05.2022 - 19:41:03