Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…

Nezvratný osud 2 - Smrt čeká, podruhé…

Osud2

Jedna věta říká, že: „Život je postup­ným smě­řo­vá­ním ke Smrti“, zní to mož­ná pesi­mis­tic­ky, ale je to tak. Smrti se mož­ná dá chví­li uni­kat, ale jed­nou si nás stej­ně najde…

Thillery, kte­ré se točí kolem Smrti jsou mezi divá­ky poměr­ně oblí­be­ným typem fil­mu, para­dox­ně pro­to, že nás doká­ží sku­teč­ně vydě­sit. Nic není hro­zi­věj­ší­ho než pocit bez­moc­nos­ti, bez­vý­chod­nos­ti, kte­rou Smrt při­ná­ší. Jednoduše vědo­mí toho, že ať už udě­lá­me coko­liv, stej­ně jí nelze unik­nout, je mno­hem děsi­věj­ší než oslizlí mimo­zemš­ťa­né nebo maso­vý vra­zi s moto­ro­vou pilou.

Nezvratný osud 2 je zdán­li­vě vol­ným pokra­čo­vá­ním úspěš­né­ho titu­lu Nezvratný osud. Tehdy došlo k tra­gic­ké neho­dě – výbuchu leta­dla lin­ky 180 – při němž zemře­lo mno­ho lidí. Ale něko­lik z nich vystou­pi­lo ješ­tě před neštěs­tím. Přežili jen pro­to, že jeden ze stu­den­tů, Alex, měl sen v němž viděl, to, co se ode­hra­je. Ovšem Smrt se tak lehce oba­la­mu­tit nedá. Její plán úmr­tí je pev­ně sta­no­ve­ný, a pokud dojde k tomu, že je sou­sled­nost smr­tí naru­še­na, pak to musí napra­vit. A tak začne pro­ná­sle­do­vat ty, kte­ří pře­ži­li…

Druhý díl začí­ná rok poté, co došlo k výbuchu leta­dla lin­ky 180. Kimberly a tři její přá­te­lé jedou po dál­ni­ci a plá­nu­jí si, jak si v násle­du­jí­cích dnech uži­jí vol­na. Jenže Kimberly má vidi­nu v níž spat­ří obrov­skou (a extrém­ně bru­tál­ní) auto­ne­ho­du, při níž nejen, že zemřou oni čty­ři, a mno­ho dal­ších lidí. Proto zabrá­ní vjet na dál­ni­ci něko­li­ka auto­mo­bi­lům, kte­ré ve své vizi spat­ři­la.

Jenže ani ten­to­krá­te se Smrt nehod­lá vzdát. A ať tak či tak, sta­ne se vítě­zem…

Pokračování věr­ně kopí­ru­je hlav­ní dějo­vou linii prv­ní­ho dílu, samo­zřej­mě až na něko­lik detai­lů, ale tak­též má při­pra­ve­no něko­lik pře­kva­pe­ní, kdy někte­rá z nich uká­ží, že obě­ti z prv­ní­ho dílu mají s hlav­ní­mi posta­va­mi z dru­hé­ho spo­leč­né­ho více, než by se moh­lo zdát…

I ten­to­krá­te jsou smr­tel­né „neho­dy“ oprav­du pro­myš­le­né a samo­zřej­mě hod­ně krva­vé – roz­sek­nu­tí ost­na­tým drá­tem na tři čás­ti, roz­tr­há­ní výbu­chem na kusy a podob­ně. Nic pro sla­bé pova­hy. A to mys­lím sku­teč­ně váž­ně, pro­to­že tvůr­ci spo­lé­ha­jí na, mís­ty až nechut­né, detai­ly.

Přestože se v Nezvratném osu­du 2 před­sta­vu­je 99% nových ústřed­ních hrdi­nů, dočká­me se i návra­tu jedi­né pře­ži­vší z prv­ní­ho dílu. Tou je Clear Rivers. Ta se před Smrtí skrý­vá v ústa­vu pro dušev­ně cho­ré. Jenže, teď když se v podob­né situ­a­ci, jako před rokem ona, ocit­li dal­ší lidé, musí vyjít ze své­ho úkry­tu a stát se jakousi „porad­ky­ní pro boj se Smrtí“.

Než se pus­tí­te do sle­do­vá­ní Nezvratného osu­du 2, dopo­ru­ču­ji zhléd­nout jed­nič­ku, pro­to­že bez ní Vám samo­zřej­mě unik­nout někte­ré zpět­né vaz­by a může se stát, že v urči­tých situ­a­cích nebu­de chá­pat o čem je řeč.

Z původ­ní­ho herec­ké­ho obsa­ze­ní se tedy vrá­ti­la Ali Larter a nut­no říct, že její herec­ký výkon pat­ří k nej­vý­raz­něj­ším.

Nemá cenu Vám mazat med kolem úst, Nezvratný osud 2 je v jádru kopií prv­ní­ho dílu, tak­že kouz­lo ori­gi­na­li­ty mu chy­bí. To je snad jedi­ná chy­ba, kte­rou lze titu­lu vytknout. Jinak má všech­ny ostat­ní ingre­di­en­ce, kte­ré nás tak upou­ta­ly na před­chůd­ci – děsi­vou atmo­sfé­ru, pocit nejis­to­ty, kte­rý pra­me­ní z toho, že neví­te, odkud při­jde dal­ší smr­tí­cí úder. Jediné, co je jas­né, je to, kdo zemře jako dal­ší, pro­to­že Smrt si živo­ta bere pod­le dané­ho „pořad­ní­ku“.

Nezvratný osud 2 se mi líbil, pro­to­že se mi líbil i Nezvratný osud, a tyto dva titu­ly jsou si veli­ce podob­né, což je svým způ­so­bem zkla­má­ní, ale na dru­hou stra­nu je to také záru­ka kva­li­ty, pro­to­že prv­ní díl byl odve­den na výbor­nou.

Pokud tedy máte chuť se troš­ku zamys­let nad tím, co nás vlast­ně čeká, nezve­dá se Vám žalu­dek při prv­ní kap­ce krve a občas rádi cítí­te ono zvlášt­ní mra­ze­ní v zádech, Nezvratný osud 2 je tu pro Vás…

Recenze sepsá­na: 16. čer­ven­ce 2003


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,42105 s | počet dotazů: 239 | paměť: 51950 KB. | 26.10.2021 - 17:28:46