Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Neznámý svůdce

Neznámý svůdce

Rowena (Halle Berry), kte­rá pra­cu­je jako úspěš­ná inves­ti­ga­tiv­ní repor­tér­ka, prá­vě odha­li­la pra­sár­ny jis­té­ho poli­ti­ka, ale bohu­žel pro ni, jeho prs­ty saha­jí vyso­ko a něko­li­ka měsíč­ní prá­ce kon­čí v šuplí­ku a Rowena, kte­ré vyna­lo­ži­la hod­ně usí­lí do této „prá­ce“ si dává od psa­ní chví­li pau­zu. A prá­vě včas, pro­to­že při ces­tě domů nara­zí na pří­tel­ky­ni Grace, kte­rá ji potře­bu­je nut­ně něco důle­ži­té­ho sdě­lit...

Z názna­ků vyplý­vá, že navá­za­la imtim­ní vztah po inter­ne­tu s Harrisonem Hillem (Bruce Willis), žena­té­ho maji­te­le úspěš­né reklam­ní agen­tu­ry, a vydí­ra­la ho. Den na to se obje­ví bez­vlád­né tělo Grace a Rowena má pode­zře­ní, že ten­to bru­tál­ní zlo­čin spáchal Harrison Hill. Proto si sně­dá krás­ka poří­dí faleš­nou identi­tu a nechá se u Hilla zaměst­nat, aby mu moh­la být nablíz­ku.

Režisér James Foley, kte­rý nato­čil Chladnokrevně a jiné, nám do posled­ní chví­le tají, co nej­ví­ce infor­ma­cí, což je cel­kem vel­ká ško­da, pro­to­že prů­běh fil­mu není zrov­na zábav­ný a ke kon­ci se to jen hemží zvra­ty, kte­ré by nás ani ve snu nena­padly. Nevím proč, ale zdá se mi, že scé­na­ris­ka při psa­ní spal, a když byl u kon­ce, u domov­ních dve­ří mu zazvo­nil poslí­ček s piz­zou a scé­náris­ta se pro­bu­dil, pro­to­že na kon­ci sním­ku to vypa­dá, jako­by si vycu­cal všech­no z prs­tu. Škoda.

Téměř per­fekt­ní thiller, kte­rý se ale bohu­žel pro­je­ví až ke kon­ci sto­pá­že. Není to špat­ný nápad, ale stej­ně si mys­lím, že měl reži­sér více napě­tí apli­ko­vat i ve zbyt­ku fil­mu...

Naše hod­no­ce­ní: 

6

Podobné člán­ky

Blu-ray: Neznámý svůd­ce

Neznámý svůd­ce

7. February 2009 - 0:05 — Michal Brázda

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,74961 s | počet dotazů: 223 | paměť: 53616 KB. | 25.01.2022 - 14:36:19