„Neznámí hrdinové mluvili i německy“ od Martina Krska

NeznamíHrdinové

Před dru­hou svě­to­vou vál­ku obý­va­lo pohra­ni­čí v drti­vé vět­ši­ně oby­va­tel­stvo hlá­sí­cí se k němec­ké národ­nos­ti. Většina rodin zde žila po řadu gene­ra­cí už od dob stře­do­vě­ké kolo­ni­za­ce. Soužití čes­ky a němec­ky mlu­ví­cí­ho oby­va­tel­stva zde po něko­lik sta­le­tí pro­bí­ha­lo bez váž­něj­ších pro­blé­mů a to až do doby, kdy se k moci v sou­sed­ním Německu dostal Adolf Hitler se svý­mi vize­mi o tře­tí říši. O prů­bě­hu dru­hé svě­to­vé vál­ky se učí už děti na základ­ních ško­lách a její výsled­ky jsou vše­o­bec­ně zná­mé. Méně zná­mý je však fakt, že v řadách pro­ti­na­cis­tic­ké­ho odbo­je půso­bi­la i řada němec­ky mlu­ví­cích obča­nů, kte­ří nechtě­li mít svůj domov v říši, ale cíti­li se být více sou­čás­tí čes­kých zemí.

Tento infor­mač­ní dluh se roz­ho­dl pro­střed­nic­tvím své kni­hy Neznámí hrdi­no­vé mlu­vi­li i němec­ky spla­tit Martin Krsek, kte­rý zpra­co­val pří­běhy němec­ky mlu­ví­cích čes­ko­slo­ven­ských oby­va­tel zapo­je­ných do pro­ti­fa­šis­tic­ké čin­nos­ti růz­nou měrou i for­mou.  Ať se jed­na­lo o záchra­nu mos­tu přes Labe, pod­po­ru par­ty­zá­nů nebo vývoj ato­mo­vé bom­by ve služ­bách USA – všech­ny tyto činy při­spě­ly k pora­že­ní fašis­mu. Po dru­hé svě­to­vé vál­ce se na vět­ši­nu oby­va­tel hlá­sí­cích se k němec­ké národ­nos­ti pohlí­že­lo s despek­tem. Většina byla odsu­nu­ta v rám­ci Benešových dekre­tů a dal­ší část se v nasta­lé atmo­sfé­ře roz­hod­la pro dob­ro­vol­ný odchod v tzv. anti­fa­trans­por­tech.  Na činy někte­rých z nich se v eufo­rii z kon­ce vál­ky zapo­mně­lo.

Martin Krsek vybral osm pří­bě­hů, na kte­ré by se zapo­me­nout nemě­lo, pro­to­že jejich akté­ři ris­ko­va­li živo­ty své a čas­to i svých rodin, pro demo­kra­tic­ké prin­ci­py naše­ho stá­tu. V kni­ze najde­me auten­tic­ké vzpo­mín­ky přímých účast­ní­ků, kte­ré autor zís­kal z růz­ných zdro­jů stej­ně jako dal­ší doku­men­tár­ní a obra­zo­vý mate­ri­ál doklá­da­jí­cí, že se činy zúčast­ně­ných ode­hrá­ly prá­vě v uve­de­né podo­bě. Název Neznámí hrdi­no­vé doko­na­le vysti­hu­je obsah koná­ní, kte­ré­mu se tito lidé za vál­ky věno­va­li a měl by slou­žit dal­ším gene­ra­cím jako vzor.

Kniha Neznámí hrdi­no­vé mlu­vi­li i němec­ky vyšla ve spo­lu­prá­ci s Českou tele­vi­zí, kte­rá se chys­tá uvést doku­men­tár­ní seri­ál o křeh­kých čes­ko – němec­kých vzta­zích v bouř­li­vém 20. sto­le­tí. Můžeme jen dou­fat, že se bude jed­nat o stej­ně pove­de­né dílo jako před­sta­vu­je jeho kniž­ní sest­ra.  Autor čte­ná­ři naser­ví­ro­val pou­ta­vé pří­běhy pod­lo­že­né fak­ty, kde se bez zby­teč­né omáč­ky brzy dosta­ne­me k tomu hlav­ní­mu, díky čemuž se z řado­vých obča­nů Československa sta­li hrdi­no­vé, na kte­ré by se bez ohle­du na národ­nost nemě­lo zapo­mí­nat.


 • Název kni­hy: Neznámí hrdi­no­vé mlu­vi­li i němec­ky
 • Autor:  Martin Krsek
 • Nakladatelství: Česká tele­vi­ze v Edici ČT ve spo­lu­prá­ci s Albatros Media


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
 • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […]
 • X. Martin: Provedu!1. prosince 2016 X. Martin: Provedu! Kniha, při jejíž četbě se neustále ptáte, kde končí fakta a začíná autorova fikce. Román je zasazený do nelehké doby předcházející atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda […]
 • Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digitální zrcadlovkou DSLR - 100 %7. prosince 2016 Bouška Luděk, Lukeš Martin: Fotografujeme digitální zrcadlovkou DSLR - 100 % Máte doma dobrý foťák, ale jediné fotografování, které ovládáte, je na režim „Auto“. Víte, že ta drahá věcička má potenciál, ale ani za mák nerozumíte pojmům, jako jsou ISO, ostření, […]
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […]
 • Hitlerovy Pevnosti - Německá opevnění a obranné systémy 1939-19456. října 2016 Hitlerovy Pevnosti - Německá opevnění a obranné systémy 1939-1945 "Stovky kilomterů táhnoucí se linie zlověstně vyhlížejících betonových bunkrů, palebných stanovišť a opevněných krytů shížejících na atlantické pobřeží- to byla nejviditelnější a […]
 • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
 • Kasalová Martina: Zdravá výživa pro celou rodinu - 90%11. listopadu 2016 Kasalová Martina: Zdravá výživa pro celou rodinu - 90% Uvařit pokrm, který bude chutný a zároveň zdravý, není snadné. Pomoci nám může tato nápaditá kuchařka, plná originálních receptů. Inspiraci zde najdou nejen milovníci zdravého životního […]
 • To dáme, dědo! - Martin dělá to, co nemá a děda ho v tom ještě podporuje14. listopadu 2018 To dáme, dědo! - Martin dělá to, co nemá a děda ho v tom ještě podporuje Martinův děda momentálně griloval. I kdyby to Martin nevěděl, tak by to ucítil podle kouře, který jeho dědeček voněl. Maminka dědu vychvalovala až do nebes. Říkala, že i kdyby griloval […]
 • Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí18. května 2017 Hygiena a dezinfekce rukou - 100 otázek a odpovědí Na našich rukou se nachází velké množství bakterií a dalších mikroorganismů, kterých se pouhým umytím rukou vodou a mýdlem nezbavíme. Pro úplné odstranění bakterií je nutné ruce […]
Další naše články...