Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > „Neznámí hrdinové mluvili i německy“ od Martina Krska

„Neznámí hrdinové mluvili i německy“ od Martina Krska

NeznamíHrdinové
NeznamíHrdinové

Před dru­hou svě­to­vou vál­ku obý­va­lo pohra­ni­čí v drti­vé vět­ši­ně oby­va­tel­stvo hlá­sí­cí se k němec­ké národ­nos­ti. Většina rodin zde žila po řadu gene­ra­cí už od dob stře­do­vě­ké kolo­ni­za­ce. Soužití čes­ky a němec­ky mlu­ví­cí­ho oby­va­tel­stva zde po něko­lik sta­le­tí pro­bí­ha­lo bez váž­něj­ších pro­blé­mů a to až do doby, kdy se k moci v sou­sed­ním Německu dostal Adolf Hitler se svý­mi vize­mi o tře­tí říši. O prů­bě­hu dru­hé svě­to­vé vál­ky se učí už děti na základ­ních ško­lách a její výsled­ky jsou vše­o­bec­ně zná­mé. Méně zná­mý je však fakt, že v řadách pro­ti­na­cis­tic­ké­ho odbo­je půso­bi­la i řada němec­ky mlu­ví­cích obča­nů, kte­ří nechtě­li mít svůj domov v říši, ale cíti­li se být více sou­čás­tí čes­kých zemí.

Tento infor­mač­ní dluh se roz­ho­dl pro­střed­nic­tvím své kni­hy Neznámí hrdi­no­vé mlu­vi­li i němec­ky spla­tit Martin Krsek, kte­rý zpra­co­val pří­běhy němec­ky mlu­ví­cích čes­ko­slo­ven­ských oby­va­tel zapo­je­ných do pro­ti­fa­šis­tic­ké čin­nos­ti růz­nou měrou i for­mou.  Ať se jed­na­lo o záchra­nu mos­tu přes Labe, pod­po­ru par­ty­zá­nů nebo vývoj ato­mo­vé bom­by ve služ­bách USA – všech­ny tyto činy při­spě­ly k pora­že­ní fašis­mu. Po dru­hé svě­to­vé vál­ce se na vět­ši­nu oby­va­tel hlá­sí­cích se k němec­ké národ­nos­ti pohlí­že­lo s despek­tem. Většina byla odsu­nu­ta v rám­ci Benešových dekre­tů a dal­ší část se v nasta­lé atmo­sfé­ře roz­hod­la pro dob­ro­vol­ný odchod v tzv. anti­fa­trans­por­tech.  Na činy někte­rých z nich se v eufo­rii z kon­ce vál­ky zapo­mně­lo.

Martin Krsek vybral osm pří­bě­hů, na kte­ré by se zapo­me­nout nemě­lo, pro­to­že jejich akté­ři ris­ko­va­li živo­ty své a čas­to i svých rodin, pro demo­kra­tic­ké prin­ci­py naše­ho stá­tu. V kni­ze najde­me auten­tic­ké vzpo­mín­ky přímých účast­ní­ků, kte­ré autor zís­kal z růz­ných zdro­jů stej­ně jako dal­ší doku­men­tár­ní a obra­zo­vý mate­ri­ál doklá­da­jí­cí, že se činy zúčast­ně­ných ode­hrá­ly prá­vě v uve­de­né podo­bě. Název Neznámí hrdi­no­vé doko­na­le vysti­hu­je obsah koná­ní, kte­ré­mu se tito lidé za vál­ky věno­va­li a měl by slou­žit dal­ším gene­ra­cím jako vzor.

Kniha Neznámí hrdi­no­vé mlu­vi­li i němec­ky vyšla ve spo­lu­prá­ci s Českou tele­vi­zí, kte­rá se chys­tá uvést doku­men­tár­ní seri­ál o křeh­kých čes­ko – němec­kých vzta­zích v bouř­li­vém 20. sto­le­tí. Můžeme jen dou­fat, že se bude jed­nat o stej­ně pove­de­né dílo jako před­sta­vu­je jeho kniž­ní sest­ra.  Autor čte­ná­ři naser­ví­ro­val pou­ta­vé pří­běhy pod­lo­že­né fak­ty, kde se bez zby­teč­né omáč­ky brzy dosta­ne­me k tomu hlav­ní­mu, díky čemuž se z řado­vých obča­nů Československa sta­li hrdi­no­vé, na kte­ré by se bez ohle­du na národ­nost nemě­lo zapo­mí­nat.


  • Název kni­hy: Neznámí hrdi­no­vé mlu­vi­li i němec­ky
  • Autor:  Martin Krsek
  • Nakladatelství: Česká tele­vi­ze v Edici ČT ve spo­lu­prá­ci s Albatros Media

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 12,90267 s | počet dotazů: 243 | paměť: 56647 KB. | 01.07.2022 - 10:01:44