Kritiky.cz > Speciály > Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)

Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)

Angelika4

V pořa­dí čtvr­tý pří­běh o krás­né Angelice se ode­hrá­vá sedm let po údaj­né smr­ti hra­bě­te Peyraca. Poté, co se Angelika od krá­le dozvě­dě­la, že Joffrey nebyl upá­len na hra­ni­ci, roz­hod­la se ho spo­leč­ně s lékár­ní­kem Savarym najít a odje­la na Sardinii. Než Angelika po dlou­hých dob­ro­druž­stvích spo­či­ne v Peyracově náru­čí, bude zná­sil­ně­na na pirát­ské lodi a pro­dá­na jako otro­ky­ně na Krétě.

Angelice se poda­ři­lo uprch­nout z paříž­ské­ho zaje­tí žár­li­vé­ho krá­le, s těž­kým srd­cem opus­ti­la své syny a vyda­la se za svou lás­kou, hra­bě­tem Peyracem. Setkáváme se s ní na lodi upro­střed Středozemního moře. Míří k ost­ro­vu Langoustiers, kam měl věr­ný Savary podá­vat její­mu muži zprá­vy. Joffrey však na ost­ro­vě není. Angelika se setká­vá pou­ze s malo­moc­ným mužem, kte­rý odmí­tá coko­liv pro­zra­dit. Tehdy Angelika vstou­pí na palu­bu krá­lov­ské galé­ry La Reale, na kte­ré se pla­ví admi­rál vévo­da de Vivonne, jehož sest­ra, Madame de Montespan, kdy­si při­ká­za­la paní Monvoisin, aby Angeliku otrá­vi­la. Angelika je doja­ta těž­kým osu­dem galej­ní­ků, kte­rým hro­zí usta­vič­ná smrt. Svými žen­ský­mi půva­by při­mě­je admi­rá­la, aby pro­ti svým plá­nům zamí­řil k Sardinii, pro­to­že pod­le Savaryho názo­ru by mohl být ten­to ost­rov úkry­tem její­ho man­že­la.

Tu noc pod­leh­ne vévo­da své váš­ni a poku­sí se Angeliku zná­sil­nit. Když neu­spě­je, sli­bu­je jí pomstu. Krátce na to se obje­ví váleč­ná loď, pat­ří­cí flo­ti­le nej­o­bá­va­něj­ší­ho ze stře­do­moř­ských pirá­tů, Rescatorovi. La Reale je poto­pe­na a Angelika hle­dá spá­su ve vlnách. Netuší, že pán vítěz­né lodi, onen pověst­ný Rescator, je její zmi­ze­lý man­žel, kte­rý vede tím­to způ­so­bem vál­ku pro­ti fran­couz­ské­mu krá­li, pro­ti muče­ní a otroc­tví, pro­ti neo­me­ze­né osob­ní moci panov­ní­ko­vě. Po poto­pe­ní krá­lov­ské galé­ry se Rescator vra­cí na svůj ost­rov, kde má v pod­moř­ské jes­ky­ni ukryt obrov­ský poklad. Vykoupí od bar­ba­rů zachrá­ně­né galej­ní­ky z La Reale. Je mezi nimi i jeho dob­rý pří­tel Savary, od kte­ré­ho se dozví, že na galé­ře byla i jeho milo­va­ná žena. Okamžitě po ní zahá­jí usi­lov­né pát­rá­ní.

Angelika neza­hy­nu­la ve vlnách. Vzal ji na palu­bu své lodi mar­kýz d’Escrainville, pirát a nepří­tel žen. Když se Angelika zasta­ne dív­ky, kte­rá jí pod­str­či­la na obra­nu před zvrh­lí­kem nůž, je zavle­če­na do pod­pa­lu­bí, kde je dána na pospas uvěz­ně­ným lod­ní­kům. V posled­ní chví­li ji však zachrá­ní d’Escrainvillův spo­leč­ník Coriano, kte­rý ji zamýš­lí výhod­ně pro­dat na krét­ském trhu jako otro­ky­ni. Rescator loď zasta­ví, slí­bí vel­kou odmě­nu tomu, kdo by našel Angeliku a smrt tomu, kdo by ji zná­sil­nil. Poté Rescator opus­tí loď. Angelika je dopra­ve­na na Krétu, kde je nási­lím donu­ce­na uká­zat se na trhu s otro­ky. Její krá­sa vzbu­dí vel­ké vzru­še­ní a cena, za kte­rou má být slič­ná běloš­ka pro­dá­na, rych­le narůs­tá. Nakonec ji kou­pí nezná­mý muž za pohád­ko­vou část­ku 250.000 duká­tů a odve­ze ji do páno­va palá­ce. Zděšení Angeliky se změ­ní v nesku­teč­né štěs­tí, když v muži, pro kte­ré­ho byla zakou­pe­na, pozná vlast­ní­ho man­že­la, po kte­rém tak dlou­ho mar­ně pát­ra­la.

Její bla­ho však netr­vá dlou­ho. Joffrey je pře­svěd­čen, že Angelika v minu­los­ti pod­leh­la krá­li. Angelika se mar­ně zapří­sa­há svou nevin­nou a ctnos­tí. Joffrey pova­žu­je její tvr­ze­ní za lež, kte­rá je oddě­lu­je více než všich­ni nepřá­te­lé. Escrainvillovi se poda­ří vypá­t­rat Peyracův úkryt. Dá zapá­lit jeho loď, nástroj Rescatorovy pomsty. Zatímco se Peyrac pokou­ší uha­sit požár a zachrá­nit loď, une­se mar­kýz Angeliku. Manželé jsou zno­vu odlou­če­ni a nezkrot­nou Angeliku čeka­jí dal­ší dob­ro­druž­ství v posled­ním sním­ku Angelika a sul­tán.


Herecké obsazení:

Angelika: Michèle Mercier. Joffrey de Peyrac: Robert Hossein. Markýz d’Escrainville: Roger Pigaut. Vévoda de Vivonne: Christian Rode. Jason: Ettore Manni. Coriano: Bruno Dietrich. Savary: Pasquale Martino. Millerand:Sieghardt Rupp. Mezzo Morte: Arturo Dominici. Žena na lodi: Gaby Mesée. Maltézský rytíř: Paul Muller. Další mal­téz­ský rytíř: Gianni Solaro. Vedoucí auk­ce: Mino Doro. Nemocný s leprou: Paolo Giusti. Peyracův vysla­nec na auk­ci: Poldo Bendandi a dal­ší.


Filmový štáb:

Režie: Bernard Borderie. Asistent režie: Hassen Daldoul, Jean-Claude Giuliani a Paul Nuytens. Scénář: Bernard Borderie a Francis Cosne. Kamera: Henri Persin. Hudba: Michel Magne. Architekt: Robert Giordani. Kostýmy:Rosine Delamare. Střih: Christian Gaudin. Zvuk: Jean Nény, Antoine Petitjean. Masky: Jacqueline Juillard, Huguette Lalaurette, Maguy Vernadet. Dialogy: Pascal Jardin. Produkce: Films Borderie S.A. (C.I.C.C.) (Paris); Cinéphonic S.A. (Paris); Francos Films S.A. (Paris); KG Divina-Film GmbH & Co. (München); Fono Roma S.p.A. (Rom). Producent: Francis Cosne. Délka fil­mu: 85 minut. Formát: 35 mm, 2,35:1. Francouzská pre­mi­é­ra: 27. říj­na 1967.

Režie čes­ké ver­ze: Irena Skružná. České dia­lo­gy: Jaroslav Piskáček. Majitel mono­po­lu: Ústřední půj­čov­na fil­mů, Praha. Promítání povo­le­no: 30. říj­na 1968. Premiéra: 21. říj­na 1969. Heslo pro pla­kát: Krásná mar­ký­za andě­lů mezi pirá­ty. Seznam reklam­ní­ho mate­ri­á­lu: pla­kát A1, A3, tex­to­vý pla­ká­tek, série foto­sek, dia­po­zi­tiv, reklam­ní sní­mek.


Další názvy:

Francie: Indomptable Angélique. Německo: Unbezähmbare Angélique. Itálie: L’indomabile Angelica. Polsko:Angelika wsród pira­tów. Finsko: Angelika ja meri­rosvo. Anglie: Untamable Angelique. Švédsko: Angelique och pira­ten. Řecko: Angeliki, i axi­o­la­tref­ti.


 

Použitá lite­ra­tu­ra:

  • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […] Posted in Speciály
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
  • Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD12. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD Nedávno mi můj kamarád z Německa poslal balíček, ve kterém jsem nalezla DVD s německou verzí Angeliky. Je to v podstatě rarita, protože sehnat Angeliku v němčině je téměř nemožné (pokud […] Posted in Zajímavosti
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Premiéra filmu26. července 2019 Mezi Supy - Premiéra filmu Premiérové představení se uskutečnilo 8. prosince 1964 v mnichovském kině Mathäser-Filmpalast. Publikum ve zcela vyprodaném sále nadšeně vítalo Stewarta Grangera, Waltera Barnese, Gojka […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Unter Geiern (1964)23. července 2019 Mezi Supy - Unter Geiern (1964) Snímek Mezi Supy je čtvrtou mayovkou z dílny producenta Horsta Wendlandta. Původní název filmu zněl Winnetou und der Bärenjäger - Vinnetou a lovec medvědů - a hlavním hrdinou se měl stát […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Scénář a režie24. července 2019 Mezi Supy - Scénář a režie Scénář k filmu napsalo autorské duo Eberhard Keindorff a Johanna Sibelius, k nimž se přidal ještě zkušený scenárista Harald G. Petersson. Šéf Rialta Horst Wendlandt měl obzvláště velkou […] Posted in Speciály
  • Mezi Supy - Průběh natáčení25. července 2019 Mezi Supy - Průběh natáčení Natáčení filmu začalo 10. srpna 1964 na planině Grobničko polje u Rijeky, kde se ještě před dvěma týdny natáčel druhý díl Vinnetoua. Nyní zde architekt Vladimir Tadej vybudoval Baumannův […] Posted in Speciály
  • Operace stodolarový gang - 65 %18. července 2012 Operace stodolarový gang - 65 % Druhý z  řady německých filmů o slavném agentu FBI Jerry Cottonovi opět z roku 1965 vysílala TV NOVA s českým dabingem pod názvem Operace stodoloravý gang, oficiální název zní spíše Noc […] Posted in Filmové recenze

Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)
Hodnocení: 3.4 - ‎5 hl.
Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...