Kritiky.cz > Recenze knih > Nezbedné příhody malého Mňouka - veselé pohádky pro všechny kluky a holky

Nezbedné příhody malého Mňouka - veselé pohádky pro všechny kluky a holky

audiokniha

Máte rádi pohád­ky o zví­řát­kách? Milujete poví­dá­ní o koč­kách? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Lenky Jakešové s názvem Nezbedné pří­ho­dy malé­ho Mňouka, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Akcent. 

Co vás v kni­ze vlast­ně čeká? 12 pří­bě­hů, 12 vese­lých pís­ni­ček a milé ilu­stra­ce Nikoly Hauptigové a také lze dokou­pit 18 pra­cov­ních lis­tů pro malé šiku­ly od 3 let.

Na jed­nom dvo­reč­ku žije pej­sek Azor, kočka Mína a její milý kocou­rek Mňouk, kte­rý neu­stá­le pod­ni­ká něja­ké dob­ro­druž­ství a dělá růz­né lot­ro­vi­ny. Ještě že jsou všich­ni oby­va­te­lé dvor­ku tak hod­ní a dost věcí mu tole­ru­jí. Nejen kohou­tek Ryky, sle­pič­ky Koko a Kdák si s ním zaži­jí mno­ho per­ných chvi­lek i koč­ko­vi­nek. Mňouk si nechce čis­tit koží­šek, vyli­je ple­chov­ku s bar­vou, vyle­ze na strom, či roz­mo­tá klubíč­ko a také se sezná­mí s dal­ším zví­řát­kem, kte­ré s nimi na far­mě neži­je. Víte, kdo to bude? Chcete se dozvě­dět, co dal­ší­ho se děje na dvor­ku plných zví­řá­tek? Tak to už se nech­te pře­kva­pit, uvař­te si voňa­vý čaj či kakao a pusť­te do čte­ní. Zažijete pří­jem­nou atmo­sfé­ru spo­leč­ně s mno­ha zví­řát­ky z jed­no­ho hos­po­dář­ské­ho dvo­reč­ku. Věřte, že se ani chvi­lič­ku nebu­de­te nudit a čte­ní vás bude bavit od začát­ku, až do kon­ce.

Od této autor­ky jsem pře­čet­la zatím všech­ny kni­hy a roz­hod­ně se těším na dal­ší. Její pří­běhy jsou las­ka­vé, cit­li­vé a líbí se jak dětem, tak i dospě­lým. Protože jsem také uči­tel­ka v mateř­ské ško­le, je mně i jako člo­věk tato autor­ka veli­ce blíz­ká. Děti ve škol­ce její kni­hy milu­jí a už se moc těším, až si s nimi budu číst dal­ší novin­ku o tom­to nezbed­ném kocour­ko­vi. Pohádky z lesa i Kamarádi na výle­tě se jim oprav­du líbi­ly. Na prv­ní pohled vás zaujmou ilu­stra­ce, kte­ré pohla­dí vaše srdíč­ko. Knihu zajis­té oce­ní začí­na­jí­cí čte­ná­ři, jeli­kož má méně tex­tu. Velké plus dávám této kni­ze za noto­vé zápi­sy jed­not­li­vých pís­ni­ček, kte­ré si může­te zahrát i zazpí­vat a nau­čit se tak nové pís­nič­ky. Děti zví­řát­ka milu­jí a ne jinak tomu bude i u této kni­hy. Na hos­po­dář­ském dvo­ře se děje totiž tolik zábav­ných věcí.

Ukázka z kni­hy:

Začíná se poma­lu pro­bou­zet nový den. Ryky netr­pě­li­vě běhá po dvor­ku sem a tam. Rád by začal kokr­hat, ale musí počkat. Zdravit nový den může až s prv­ní­mi ran­ní paprsky. Proto stá­le čeká a vyhlí­ží, kdy se začne koneč­ně roze­dní­vat.

„Sluníčko, kde jsi?“ brumlá si Ryky jen tak pro sebe a ner­vóz­ně pře­šla­pu­je sem a tam. Nespokojeně kou­ká na stá­le tma­vou oblo­hu.

„Neboj, dočkáš se,“ utě­šu­je kohout­ka sle­pič­ka Koko. Slepička Kdák svor­ně při­ta­ká­vá. „Kdák, kdák, dočkáš!“

„Podívej, támhle pro­sví­tá prv­ní ran­ní paprsek!“ všim­ne si najed­nou Koko.

Ryky si rados­tí povy­sko­čí. Pak se pěk­ně rov­ně posta­ví, roz­kro­čí se, natáh­ne krk a koneč­ně spo­ko­je­ně zako­kr­há: „Kykyryký, kyky­ry­ký.“

Rykyho kokr­há­ní vzbu­dí malé­ho Mňouka i koč­ku Mínu. Ospale zív­nou a důklad­ně se pro­táh­nou. Očistí si svo­je kožíš­ky. kaž­dý sám, neboť Mňouk to již pře­ce umí!

Několik slov autor­ce:

Lenka Jakešová se naro­di­la v roce 1966 ve Frýdlantě v Čechách. Vystudovala Střední peda­go­gic­kou ško­lu v Liberci. Od ukon­če­ní stu­dia do roku 2007 pra­co­va­la jako uči­tel­ka v MŠ ve Frýdlantě v Čechách, kde dlou­há léta ved­la pěvec­ký sbor Vlaštovky. Od roku 2007 pra­cu­je spo­lu se svým man­že­lem v obo­ru geo­dé­zie. Na mateř­skou ško­lu ale neza­ne­vře­la. Nyní v Hejnicích vede pěvec­ký sbor Zvoneček. Navštěvuje mateř­ské cen­t­rum Mateřídouška, tak­též v Hejnicích, kde hra­je a zpí­vá mamin­kám a jejich malým rato­les­tem. V roce 2018 vyda­la zpěv­ník pro děti od před­škol­ní­ho do mlad­ší­ho škol­ní­ho věku Písničky pro děti, kte­ré se dočka­lo dvou pokra­čo­vá­ní. Kniha Kamarádi na výle­tě je autor­či­na pohád­ko­vá prvo­ti­na, kte­rá je dopl­ně­na pís­nič­ka­mi vhod­ný­mi pro děti před­škol­ní­ho věku.

Více infor­ma­cí o autor­ce i jejich pub­li­ka­cích najde­te zde:

https://zpivameslenkou.webnode.cz/

K této  kni­ze vyšla i audi­ok­ni­ha, ve kte­ré autor­ka nazpí­va­la pís­nič­ky s hudeb­ním dopro­vo­dem. Příběhy malé­ho kocour­ka dopro­vá­zí i pís­nič­ky. Vždy za kapi­to­lou násle­du­je tema­tic­ká pís­nič­ka.

https://zpivameslenkou.webnode.cz/audioknihy/

Ke kni­ze lze zakou­pit cel­kem 18 pra­cov­ních lis­tů, kte­ré jsou urče­ny dětem od 3 let.

Autor: Lenka Jakešová

Ilustrovala: Nikola Hauptigová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2021, Vydalo vyda­va­tel­ství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč

Počet stran: 79

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-7497-349-9

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,70405 s | počet dotazů: 212 | paměť: 50099 KB. | 11.04.2021 - 22:55:50