Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života

Než si proženeš hlavou kulku, přečti si tohle van Helsingovo dílo: Ze dna zpátky do života

IMG 20171004 080139
IMG 20171004 080139
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jan van Helsing umí upou­tat pozor­nost. Nejen šoku­jí­cí­mi názvy svých knih (Kdo se bojí Smrti? Kniha za mili­on…), teď nám tře­ba radí si tu kul­ku hla­vou nepro­há­nět, ale také se vším kli­dem pro­hlá­sí, že o sobě ví, že je čas­to nazý­ván auto­rem, pod­vod­ní­kem. Ale to Erich von Daniken také. A kam to dotá­hl! A jeho poznatky zůstá­va­jí stá­le živé a s jis­to­tou nikdo nemů­že říct, že nejsou prav­di­vé. Možná oba tito auto­ři vidí jen dál a vidí hlou­bě­ji než vět­ši­na lid­stva.

Kolik tako­vých mys­li­te­lů skon­či­lo na hra­ni­ci ješ­tě nedáv­no v lid­ské his­to­rii!

A kolik tako­vých lidí by si dneska pro­hna­lo hla­vou kul­ku, pro­to­že… a tady najde­te nejmé­ně tři­cet šest důvo­dů, proč to udě­lat. A bez­po­čet dal­ší důvo­dů, proč to nako­nec neu­dě­lat, pro­to­že něja­ké to světýl­ko na kon­ci kaž­dé špat­né situ­a­ce pros­tě jed­no­ho dne zasví­tí.

Zprvu jsem si mys­le­la, že půjde o kni­hu, kte­rá vám zahý­be něja­kým revo­luč­ním způ­so­bem živo­tem, dá návod, uká­že body, od kte­rých se odra­zit, vysvět­lí a pou­čí – pros­tě psy­cho­lo­gic­ká pří­ruč­ka. Jenže tohle je kni­ha plná pří­bě­hů auto­ro­vých přá­tel, kte­ří se ocit­li na samém dně a postup­ně se z toho dna dostá­va­li zno­vu naho­ru. Někdo dří­ve a úspěš­ně­ji, někdo poma­lu a celý život. Někdo bez násled­ků, jiný si své násled­ky bude nést do kon­ce živo­ta. Rozmanitost. Krutost. Milosrdnost. Emoce. Síla zved­nu­tých a oprá­še­ných kolen.

Bod obra­tu jako základ­ní odra­zo­vý můs­tek

Svou moud­rost a sdě­le­ní prá­vě pro vás si musí­te najít v kni­ze sami. V pří­bě­zích, na řád­cích i mezi řád­ky. Jan van Helsing měl štěs­tí pře­de­vším v tom, že to jeho světýl­ko bylo vidět, že oto­čil hla­vu ve správ­nou chví­li tím smě­rem, kte­rým to osud chtěl. Přežil a pocho­pil. Dovedu si ale vel­mi dob­ře před­sta­vit množ­ství lidí, kte­rým život ťuk­ne přes prs­ty, ale oni pak jdou a vůbec nic nepo­cho­pi­li a nepo­u­če­ni děla­jí stá­le stej­né chy­by.

S tou­to kni­hou máte čas od času chuť si dělat sou­kro­mou sta­tis­ti­ku. Svou, svých zná­mých a blíz­kých. Nebo jen hle­dat sou­vis­los­ti a záko­ni­tos­ti v pří­bě­zích, jež tu jsou.

Tuhle tlus­tou kni­hu může­te totiž pojmout růz­ný­mi způ­so­by.

Nejprve jsem ji čet­la ryze kon­zum­ně. Tenhle pří­běh se mi líbil, tenhle roz­či­lo­val, tenhle při­šel neprav­dě­po­dob­ný, tenhle prav­dě­po­dob­ný, hm… aha… No, a pře­čte­no. Ale už v prů­bě­hu se mi zača­ly pro­bou­zet antén­ky zájmu prá­vě o ty sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi pří­běhy, o to světýl­ko, kte­ré mělo pro kaž­dé­ho z jeho ces­ty ze dna jinou podo­bu. Jak těž­ké, nebo leh­ké, je to světýl­ko vůbec uvi­dět…

Můžete ji také vzít a náhod­ně otevřít.

To jsem udě­la­la hned zkra­je. A byla to tre­fa do čer­né­ho toho dne…

„Moje osob­ní rada je, že jedi­né, co bys­te v živo­tě nemě­li zpo­chyb­ňo­vat, je váš sen. Pokud sku­teč­ně cítí­te, co je pro vás v živo­tě důle­ži­té a co chce­te z celé­ho srd­ce, pak se toho pev­ně drž­te bez ohle­du na to, jak je to těž­ké. V tom­to ohle­du nee­xis­tu­jí žád­né kom­pro­mi­sy. Pokud vám váš vnitř­ní pocit říká, že prá­vě toto je vaše mís­to na svě­tě, vaše úlo­ha, vaše napl­ně­ní a váš život­ní cíl, pak se nenech­te ničím na svě­tě zadr­žet. Nesmíte si při­pus­tit žád­né pochyb­nos­ti, pro­to­že ty vás jen zabrz­dí a vy nebu­de­te moci jed­nat. Nikdy nepo­chy­buj­te o svém snu, ale může­te zpo­chyb­nit ces­tu, kte­rá k němu vede. Tu lze kdy­ko­liv změ­nit, pro­to­že k cíli vede mno­ho cest. Buď tu správ­nou najde­te sami, nebo vám živo­tu bude neu­stá­le uka­zo­vat, že jste sešli. V obdo­bí, kdy se mi neda­ři­lo, jsem při­šel o hod­ně přá­tel a čas­tě­ji to skří­pa­lo také v part­ner­ství.“

„To ovšem nezna­me­ná, že se má člo­věk vyhý­bat nepří­jem­nos­tem, neu­stá­le hle­dat nové ces­ty a všech­no měnit jen pro­to, že je to pro něho těž­ké. Má se vše­mi důsled­ky a bez jakých­ko­liv pochyb jít zvo­le­nou ces­tou, a při­tom se stá­le ptát, co může vylep­šit a co lze udě­lat jinak tam, kde mu život uka­zu­je, že má něco změ­nit.“

Proto vám ráda dopo­ru­čím neho­nit hla­va­mi kul­ky, ale hle­dat to jedi­né svět­lo, kte­ré ješ­tě může ze špat­ných situ­a­cí vysvo­bo­dit lépe a účin­ně­ji než vzdá­ní se do podru­čí depre­se, zou­fal­ství a pek­la.

Vlastně – je to o sebe­úctě? Nebo ne?

Jedním si ale jsem jis­tá. Zoufalství a bez­moc má u kaž­dé­ho stej­nou pří­chuť. Sladké je pak oprá­še­ní kolen a zno­vuna­dech­nu­tí.

O auto­ro­vi:

Jan van Helsing (vlast­ním jmé­nem Jan Udo Holey) se naro­dil v roce 1967. Je auto­rem mno­ha knih a maji­te­lem vyda­va­tel­ství Amadeus Verlag. V polo­vi­ně 80. let minu­lé­ho sto­le­tí začal ces­to­vat, zejmé­na při expe­di­cích po USA, Egyptě, Jižníí Americe, Africe a Asii uči­nil obje­vy, kte­ré zpo­chyb­ňu­jí náš osví­ce­nec­ký pohled na svět. Na svých cestách se sezná­mil s řadou zají­ma­vých lidí z okru­hu taj­ných slu­žeb, tem­plář­ských rytí­řů i zed­nář­ských lóží. Tato setká­ní ved­la k tomu, že roku 1993 napsal svou prv­ní kni­hu o taj­ných spo­leč­nos­tech. Během dvou let se ten­to titul stal best­selle­rem, pro­da­lo se ho přes sto tisíc jejich exem­plá­řů a byla pře­lo­že­na do osmi jazy­ků. V roce 1995 násle­do­val dru­hý díl, jehož obsah však nato­lik pobou­řil jis­té zájmo­vé sku­pi­ny v Německu a ve Švýcarsku, že kni­ha byla na zákla­dě soud­ní­ho roz­hod­nu­tí sta­že­na z pro­de­je, aby tak obča­né byli „uchrá­ně­ni“ před „škod­li­vý­mi“ infor­ma­ce­mi.

Ještě úspěš­něj­ší byla pub­li­ka­ce Ruce pryč od této kni­hy, kte­rá oči­vid­ně sed­la do aktu­ál­ních nálad spo­leč­nos­ti, pro­to­že se jí pro­da­lo více než dvě stě tisíc výtis­ků. Ve svých (pro­za­tím) pat­nác­ti kni­hách doká­zal Jan van Helsing nejen s vel­kým před­sti­hem před­po­vě­dět poli­tic­ký i eko­no­mic­ký vývoj, ale také podrob­ně vysvět­lit, jak má být na svě­tě pomo­cí glo­bál­ní­ho tero­ris­mu a násled­né zostře­né kon­t­ro­ly obča­nů nasto­len nový svě­to­vý řád. Jana van Helsinga může­te navští­vit také na inter­ne­to­vých strán­kách www.amadeus-verlag.com.

Vydalo nakla­da­tel­ství Anch Books, 2017, www.anch-books.eu


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,26714 s | počet dotazů: 263 | paměť: 60938 KB. | 04.10.2022 - 09:06:28