Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas

Než přijde Ježíšek – mnoho nápadů a námětů pro předvánoční čas

Jezisek

I když se může zdát, že je ješ­tě brzy, advent­ní čas se ale kva­pem blí­ží. V mé kni­hov­nič­ce mám řadu knih, pohá­dek i námě­tů na tvo­ře­ní s vánoč­ní téma­ti­kou. Novinka Venduly Hegerové Než při­jde Ježíšek pat­ří roz­hod­ně k těm nej­lep­ším. Vánoční úklid a peče­ní zajis­té pro­běh­ne ve vět­ším kli­du, poho­dě a přá­tel­ské atmo­sfé­ře, když budou děti zaba­ve­né tou­to pub­li­ka­cí. 

V kni­ze najde­te mno­ho nápa­dů, inspi­ra­cí, námě­tů na tvo­ře­ní, recep­tů, ale i koled. Např. sklá­dan­ky, oma­lo­ván­ky, spo­jo­vač­ky, blu­diš­tě, hle­dá­ní roz­dí­lů, gra­fo­mo­to­ric­ká cvi­če­ní či kví­zy.  Zaujalo mě mno­ho nápa­dů jako je např. pří­pra­va advent­ní­ho kalen­dá­ře, ozdob, věn­ce, dár­ků, jak při­pra­vit štěd­ro­ve­čer­ní veče­ři, jaké tra­di­ce dodr­žo­vat a mno­ho dal­ší­ho. Upečete letos per­níč­ky a při­pra­ví­te výbor­né chu­ťov­ky na sil­vestrov­skou hos­ti­nu? O vánoč­ních prázd­ni­nách urči­tě oce­ní­te námě­ty na zim­ní hry, aby se děti více hýba­ly. Udělejte radost ptáč­kům a vyrob­te jim růz­né dob­růtky.

Nepřeberné množ­ství nápa­dů pro advent­ní čas, pro zkrá­ce­ní čeká­ní na Ježíška, námě­ty pro prá­ci s dět­mi oce­ní uči­tel­ky či vycho­va­tel­ky, děti se zaba­ví a mno­ho nové­ho nau­čí.

Tento pra­cov­ní sešit bych dopo­ru­či­la pro všech­ny rodi­če, pra­ro­di­če, kte­ří chtě­jí svým dětem nebo vnou­ča­tům zpří­jem­nit před­vá­noč­ní čas. Milé ilu­stra­ce Venduly Hegerové na mě vždyc­ky „dých­nou“ vel­kou vlíd­nos­tí, poho­dou, kli­dem a lás­kou.

Rozhodně by se nemě­lo zapo­mí­nat na dodr­žo­vá­ní tra­dic, jako je lití olo­va, roz­kra­jo­vá­ní jablíč­ka nebo pouš­tě­ní lodi­ček ve sko­řáp­kách. Tato pub­li­ka­ce vám pora­dí, jak tyto zvy­ky dodr­žo­vat. Vánoční čas je ve zna­me­ní vůní. Peče se cuk­ro­ví, voní jeh­li­čí, pur­pu­ra. Koření jako je bady­án, vanil­ka a sko­ři­ce neod­mys­li­tel­ně pat­ří k vánoč­ním svát­kům Bez nich by to neby­ly ty pra­vé Vánoce.

Vendula Hegerová dosta­la už na střed­ní ško­le v Jihlavě zakáz­ku vyzdo­bit dět­ské oddě­le­ní nemoc­ni­ce. Její mal­by měly tako­vý úspěch, že jí změ­ni­ly celý život - roz­hod­la se totiž natr­va­lo stát ilu­strá­tor­kou. V této pro­fe­si je vel­mi úspěš­ná a už ilu­stro­va­la a vyda­la mno­ho knih, kte­ré na jejích obráz­cích sto­jí, dlou­ho­do­bě také spo­lu­pra­cu­je s časo­pi­sem Sluníčko. Jejími nej­mi­lej­ší­mi posta­vič­ka­mi jsou prý opič­ka a myš­ka Bláža. Z mno­ha knih jme­nuj­me ale­spoň Zvířátka z lesa, ze ZOO a ze stat­ku, Pohádkový svět, Mami, tati, chce­me pej­ska, Nauč mě kres­lit a Malí kucha­ři.

Autor: Vendula Hegerová

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2018 , CPress ve spo­leč­nos­ti Albatros Media, a.s, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná šitá nit­mi

ISBN: 978-80-264-2173-3.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,61092 s | počet dotazů: 234 | paměť: 53490 KB. | 04.08.2021 - 03:52:24